Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spravodlivé trhové podmienky pre telefonické náhlavné súpravy a iné komunikačné zariadenia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spravodlivé trhové podmienky pre telefonické náhlavné súpravy a iné komunikačné zariadenia

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2008/63/ES o hospodárskej súťaži na trhoch s koncovými telekomunikačnými zariadeniami

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

  • Jej cieľom je otvoriť trhy s telekomunikačnými koncovými zariadeniami* pre hospodársku súťaž.
  • Cieľom je aj zlepšenie informácií, ktoré majú spotrebitelia k dispozícii o jednotlivých zariadeniach, aby používatelia mohli využívať technologický pokrok a prijímať uvedomelé spotrebiteľské rozhodnutia.

HLAVNÉ BODY

  • Krajiny EÚ nemôžu udeliť osobitné alebo výlučné práva v súvislosti s dovozom, uvádzaním na trh, pripojením, uvádzaním do prevádzky alebo údržbou telekomunikačných koncových zariadení.
  • Krajiny EÚ nemôžu odmietnuť pripojenie koncového zariadenia na verejnú telekomunikačnú sieť alebo uvedenie do prevádzky pozemnej družicovej stanice* vo svojej krajine, pokiaľ toto zariadenie spĺňa určité základné požiadavky.
  • Bezpečnostné požiadavky a požiadavky týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility rádiových koncových zariadení sú od 13. júna 2016 vymedzené v smernici 2014/53/EÚ (a prípadných delegovaných aktoch prijatých k tejto smernici), v ktorej sa ustanovuje 1-ročné prechodné obdobie.
  • Bezpečnostné požiadavky týkajúce sa pevných (nie rádiových) koncových zariadení sú v závislosti od vlastností týchto zariadení stanovené v smernici o nízkonapäťových zariadeniach (2014/35/EÚ). Ak zariadenie má napätie 50 až 1 000 V pre striedavý prúd a 75 až 1 500 V pre jednosmerný prúd, požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu sú stanovené v smernici o elektromagnetickej kompatibilite (2014/30/EÚ).
  • Aby sa užívateľom umožnil prístup ku koncovým zariadeniam podľa ich výberu, je nutné poznať a sprehľadniť charakteristiky rozhrania verejnej siete, ku ktorej sa majú pripojiť koncové zariadenia (priamo alebo nepriamo). Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby operátori uverejnili tieto charakteristiky a aby užívatelia mali prístup k rozhraniu verejnej siete.
  • Orgány, ktoré sa starajú o monitorovanie uplatňovania špecifikácií vytvorených krajinami EÚ, musia byť nezávislé od verejných alebo súkromných organizácií, ktoré ponúkajú tovary a/alebo služby v telekomunikačnom sektore.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Táto smernica sa uplatňuje od 11. júla 2008. Krajiny EÚ ju mali začleniť do vnútroštátneho práva do 8. augusta 1995, ako sa uvádza v smernici 88/301/EHS, kodifikovanej smernicou 2008/63/ES*.

KONTEXT

Táto smernica predstavovala prvú fázu politiky zameranej na liberalizáciu telekomunikačných trhov, ktorá viedla k úplnej liberalizácii týchto trhov od 1. januára 1998.

* HLAVNÉ POJMY

Koncové zariadenie: Zariadenie priamo alebo nepriamo pripojené k rozhraniu verejnej telekomunikačnej siete na vysielanie, spracovanie alebo prijatie informácií. Do tejto kategórie patrí aj pozemná stanica.

Pozemná družicová stanica: Zariadenie, ktoré je spôsobilé iba na vysielanie („iba vysielač“), iba na príjem („iba prijímač“) alebo na vysielanie a príjem („vysielač/prijímač“) rádiokomunikačných signálov prostredníctvom družíc alebo iných kozmických systémov.

Kodifikácia: Nová právna norma, ktorá nahrádza inú, významne novelizovanú normu. V novej norme sú zachované predpisy kodifikovanej normy, takže rozhodovací proces prebieha rýchlo prostredníctvom zrýchleného postupu.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Komisie 2008/63/ES z 20. júna 2008 o hospodárskej súťaži na trhoch s koncovými telekomunikačnými zariadeniami (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 162, 21.6.2008, s. 20 – 26)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 79 – 106)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 357 – 374)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES (Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 62 – 106)

Posledná aktualizácia 14.11.2016

Top