Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečné repelenty proti hmyzu, dezinfekčné prostriedky a ďalšie priemyselné chemikálie (biocídy) v EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečné repelenty proti hmyzu, dezinfekčné prostriedky a ďalšie priemyselné chemikálie (biocídy) v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní.

SÚHRN

Biocídne výrobky (domáce dezinfekčné prostriedky, insekticídy a ďalšie chemikálie) sa používajú na potlačenie škodcov (parazity, huby, baktérie atď.) alebo na ochranu materiálov. Keďže však ich vlastnosti môžu predstavovať riziká pre ľudí, zvieratá a životné prostredie, sú predmetom úpravy na úrovni Európskej únie.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Nariadením sa harmonizujú pravidlá EÚ týkajúce sa predaja a používania biocídnych výrobkov a zaisťujú sa vysoké úrovne ochrany zdravia osôb a zvierat a životného prostredia.

HLAVNÉ BODY

Schvaľovanie

Všetky biocídne výrobky musia mať povolenie, aby sa mohli predávať v EÚ. Zároveň sa musia schváliť aj účinné zložky, ktoré obsahujú.

Hodnotenie účinných látok biocídov sa vykonáva na úrovni EÚ. Daná krajina EÚ menuje „spravodajcu“ pre každú účinnú látku, ktorú je potrebné hodnotiť. Spravodajca je zodpovedný za vypracovanie hodnotiacej správy, ktorá sa následne prediskutuje vo všetkých krajinách EÚ s cieľom dosiahnuť rozhodnutie na úrovni EÚ o schválení (alebo neschválení) danej látky.

Účinné látky, ktoré spĺňajú kritériá vylúčenia, sa neschvaľujú. Ide o látky, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu, látky narúšajúce endokrinný systém, perzistentné*, bioakumulatívne* a toxické* (PBT) alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB). Výnimky sú možné len v prípade existencie zanedbateľných rizík.

Riziká súvisiace s nanomateriálovými biocídmi* sa musia posudzovať osobitne.

Schválenie účinnej látky sa udelí na obdobie nepresahujúce 10 rokov.

Schválené účinné látky sú uvedené na webovej lokalite Európskej chemickej agentúry (ECHA).

Autorizácia

Spoločnosti musia po schválení účinnej látky požiadať o povolenie na uvedenie výrobkov na trh:

buď predložia žiadosť o autorizáciu EÚ agentúre ECHA – ak sa výrobok považuje za bezpečný, môže sa predávať priamo v celej EÚ, bez potreby získania konkrétnej vnútroštátnej autorizácie;

alebo predložia žiadosť o vnútroštátnu autorizáciu, ak sa má výrobok predávať v jednej krajine. Ak sa povolenie udelí, spoločnosti môžu uviesť výrobok na trh ostatných krajín EÚ podľa zásady vzájomného uznávania autorizácie výrobku.

V prípade najmenej škodlivých výrobkov, ktoré spĺňajú určité kritériá, ako napríklad tie, ktoré neobsahujú látky vzbudzujúce obavy alebo nanomateriály, existuje zjednodušený postup autorizácie.

Spoločné využívanie údajov

Z dôvodu minimalizovania nákladov a využívania testovania na zvieratách sa v nariadení požaduje spoločné využívanie údajov o schválených látkach a výrobkoch autorizovaných v EÚ. Agentúra preto zriadila informačný systém (register pre biocídne výrobky).

Ošetrené objekty

Nariadenie sa vzťahuje na výrobky, ktoré boli ošetrené biocídnym výrobkom alebo jeho obsahom (ako napríklad nábytok a obaly potravín). Výrobky sa smú ošetrovať len účinnými látkami, ktoré sa na tento účel schválili v EÚ a musia sa takto označiť.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 1. septembra 2013.

KONTEXT

HLAVNÉ POJMY

*Perzistentné: ide o chemikálie, ktoré pretrvávajú v životnom prostredí (t. j. nerozkladajú sa), môžu teda poškodiť zdravie ľudí. Príkladom je pesticíd DDT.

*Bioakumulatívne: hromadenie látky, napríklad chemikálie, v organizme. K bioakumulácii dochádza, keď túto látku organizmus absorbuje rýchlejšie ako ju eliminuje.

*Toxické: látky, ktoré môžu poškodiť životné prostredie alebo zdravie, ak sa vdýchnu, vstrebú alebo absorbujú cez pokožku.

*Nanomateriálový biocíd: biocíd vytvorený použitím nanomateriálu. Nanomateriály sú chemické látky alebo materiály, ktoré sa vyrábajú a používajú vo veľmi malej mierke. Nanomateriály majú unikátne a výraznejšie vlastnosti ako rovnaký materiál bez nanovlastností (zdroj: Európska chemická agentúra).

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 528/2012

17. júla 2012

Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1 – 123

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 736/2013

20. augusta 2013

Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2013, s. 25

Nariadenie (EÚ) č. 837/2013

23. septembra 2013

Ú. v. EÚ L 234, 3.9.2013, s. 1 – 2

Nariadenie (EÚ) č. 334/2014

25. apríla 2014

Ú. v. EÚ L 103, 5.4.2014, s. 22 – 32

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 283/2013 z 1. marca 2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh stanovujú požiadavky na údaje o účinných látkach (Ú. v. EÚ L 93, 3.4.2013, s. 1 – 84)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 284/2013 z 1. marca 2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh stanovujú požiadavky na údaje o prípravkoch na ochranu rastlín (Ú. v. EÚ L 93, 3.4.2013, s. 85 – 152)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 354/2013 z 18. apríla 2013 o zmenách biocídnych výrobkov autorizovaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 109, 19.4.2013, s. 4 – 13)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 88/2014 z 31. januára 2014, ktorým sa podrobne stanovuje postup na zmenu prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 32, 1.2.2014, s. 3 – 5)

Posledná aktualizácia 26.10.2015

Top