Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Plastové materiály a predmety v styku s potravinami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Plastové materiály a predmety v styku s potravinami

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Plastové materiály a predmety, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, môžu na potraviny prenášať toxické látky a predstavovať riziko pre zdravie ľudí.

V nariadení sa zavádzajú migračné limity* v prípade látok, ktoré sa používajú v takýchto obaloch, a ustanovujú sa podmienky ich používania s cieľom zaistiť bezpečnosť potravín.

Vymedzujú sa v ňom požiadavky týkajúce sa výroby a uvádzania plastových materiálov a predmetov určených na styk s potravinami na trh. Týmito požiadavkami sa dopĺňajú všeobecné pravidlá ustanovené v nariadení (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch používaných na potravinárske baliace materiály.

Plastové materiály a predmety a ich časti môžu tvoriť:

výlučne plasty,

niekoľko vrstiev plastov, alebo

plasty kombinované s inými materiálmi.

Nariadenie sa nevzťahuje na iónomeničové živice, gumu ani silikóny.

HLAVNÉ BODY

Povolené látky

V nariadení sa uvádza zoznam látok, ktoré možno zámerne používať pri výrobe plastových materiálov a predmetov. Do tohto zoznamu patria:

monoméry,

prísady (okrem farbív),

pomocné látky pri výrobe polymérov (s výnimkou rozpúšťadiel), a

makromolekuly získané mikrobiálnou fermentáciou.

Ak Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydá na základe žiadosti a postupu schvaľovania priaznivé stanovisko, do zoznamu sa pridajú nové látky.

Uvádzanie na trh

Predmetné plastové materiály a predmety sa uvádzajú na trh EÚ, ak spĺňajú:

požiadavky týkajúce sa používania, označovania a vysledovateľnosti, stanovené v nariadení (ES) č. 1935/2004,

správne výrobné postupy uvedené v nariadení (ES) č. 2023/2006,

požiadavky týkajúce sa zloženia a vyhlásenia o zhode (pozri ďalej v texte).

V prílohách k nariadeniu sú vymedzené podmienky používania povolených látok a migračné limity. Všetky plastové materiály a predmety musia spĺňať špecifické migračné limity a celkové migračné limity.

Zloženie každej vrstvy plastu materiálu alebo predmetu musí byť v súlade s nariadením. Avšak vrstva, ktorá neprichádza do priameho kontaktu s potravinami:

nemusí byť v súlade s obmedzeniami a špecifikáciami tohto nariadenia (s výnimkou monoméru vinylchloridu stanoveného v prílohe I),

môže byť vyrobená z látok, ktoré nie sú uvedené na zozname povolených látok (tieto látky však nesmú byť mutagénne*, karcinogénne* alebo toxické z hľadiska reprodukcie a nesmú mať nanoštruktúru*).

Výrobca musí skoncipovať písomné vyhlásenie (príloha IV). V tomto vyhlásení sa musia uviesť materiály, predmety a produkty medzistupňov výroby, ako aj samotné látky. Opakovane sa vydáva vtedy, keď sa podstatne zmení zloženie alebo výroba.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 4. februára 2011.

KONTEXT

HLAVNÉ POJMY

* Migračné limity – maximálne množstvo látok, ktoré môžu materiály a predmety prenášať na potraviny. Sú vyjadrené v miligramoch látky na kilogram potraviny (mg/kg).

* Mutagénne – fyzikálne alebo chemické činidlo, ktoré mení genetický materiál organizmu, a tým zvyšuje frekvenciu mutácií nad prirodzenú úroveň pozadia.

* Karcinogénne – činidlo, ktoré je priamo zapojené do vzniku rakoviny.

* Nanoštruktúra – prírodná, náhodná alebo priemyselne vyrábaná látka obsahujúca častice, v neviazanom stave alebo ako agregát alebo aglomerát, v ktorej najmenej 50 % častíc v zložení materiálu podľa veľkosti a počtu častíc má jeden alebo viac vonkajších rozmerov vo veľkostnom rozsahu od 1 nm do 100 nm (t. j. jedna miliardtina metra).

AKT

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (Ú. v. EÚ L 12, 15.1.2011, s. 1 – 89)

Následné zmeny a opravy nariadenia (EÚ) č. 10/2011 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4 – 17). Pozri konsolidovanú verziu.

Nariadenie Komisie (ES) č. 2023/2006 z 22. decembra 2006 o správnych výrobných postupoch materiálov a predmetov určených na styk s potravinami (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 75 – 78). Pozri konsolidovanú verziu.

Posledná aktualizácia 24.11.2015

Top