Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vedľajšie živočíšne produkty neurčené na ľudskú spotrebu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vedľajšie živočíšne produkty neurčené na ľudskú spotrebu

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1069/2009 – zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovujú sa v ňom predpisy týkajúce sa verejného zdravia a zdravia zvierat v súvislosti s vedľajšími živočíšnymi produktmi* a odvodenými produktmi*. Slúžia na prevenciu a minimalizáciu rizík pre zdravie ľudí a zvierat a na zaistenie bezpečnosti potravinového a krmivového reťazca.

HLAVNÉ BODY

 • Právny predpis sa vzťahuje na:
  • vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty, ktoré sa zo zákona nemôžu použiť na ľudskú spotrebu;
  • produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sa môžu použiť na ľudskú spotrebu, ale namiesto toho sa používajú na iné účely;
  • suroviny na výrobu produktov živočíšneho pôvodu.
 • Výrobcovia obidvoch foriem produktov musia zabezpečiť súlad s týmto právnym predpisom od začiatku do konca výrobného reťazca.
 • Musia viesť záznamy o produktoch, ktoré prepravujú, dopravujú alebo prijímajú, spolu s požadovanou dokumentáciou.
 • Musia informovať vnútroštátne orgány o produktoch a priestoroch, ktoré používajú v rámci výrobného reťazca. Tento reťazec musí spĺňať určité hygienické normy a je potrebné formálne ho schváliť.
 • Krajiny EÚ vykonávajú oficiálne kontroly, aby sa ubezpečili, že výrobcovia sústreďujú, identifikujú a prepravujú vedľajšie živočíšne produkty bez odkladu a že ich ošetrujú, používajú alebo odstraňujú podľa predpisov.
 • Odvodené produkty, ako sú kozmetika, zdravotnícke pomôcky a veterinárne lieky, ktoré sa riadia inými právnymi predpismi EÚ, môžu byť ponúknuté na predaj po dosiahnutí konca výrobného reťazca.
 • Vedľajšie živočíšne produkty sa hodnotia podľa troch kategórií v závislosti od zdravotného rizika, ktoré predstavujú pre verejnosť alebo zvieratá. Na základe nich sa určuje, ako by sa mali odstraňovať alebo zhodnocovať.
 • Pre obidve formy produktov existujú obmedzenia. Nemôžu sa napríklad použiť na kŕmenie zvierat alebo chovných rýb toho istého druhu.
 • Dovoz obidvoch produktov musí vyhovovať normám EÚ.
 • Je zakázané vyvážať obidva výrobky na spálenie alebo zakopanie alebo do krajín, ktoré nie sú členmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, na použitie vo výrobniach bioplynu alebo kompostu.

V roku 2013 bol tento právny predpis pozmenený s cieľom udeliť Mayotte ako novému najvzdialenejšiemu regiónu EÚ čas do 1. januára 2021 na dosiahnutie súladu s predpismi.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 4. marca 2011.

KONTEXT

Predpisy EÚ o vedľajších živočíšnych produktoch na webovej lokalite Komisie.

HLAVNÉ POJMY

*Vedľajšie živočíšne produkty – celé telá alebo časti zvierat neurčených na ľudskú spotrebu.

*Odvodené produkty – výrobky získané spracovaním vedľajších živočíšnych produktov.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch)(Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1 – 33)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1069/2009 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 26.01.2016

Top