Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečné spracovanie potravín – spoločné normy pre extrakčné rozpúšťadlá

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečné spracovanie potravín – spoločné normy pre extrakčné rozpúšťadlá

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/32/ES z 23. apríla 2009 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o extrakčných rozpúšťadlách používaných pri výrobe potravín a zložiek potravín (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 141, 6.6.2009, s. 3 – 11). Pozri konsolidované znenie.

SÚHRN

Extrakcia rozpúšťadlom je spôsob oddelenia látky od jednej alebo viacerých ďalších látok pomocou rozpúšťadla*. Používa sa v potravinárskom priemysle a musí sa regulovať s cieľom zabezpečiť ochranu ľudského zdravia, aby sa výrobky, ktoré sú výsledkom tohto postupu, mohli voľne predávať v Európskej únii (EÚ).

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Nahrádza sa ňou predchádzajúci právny predpis a zavádza jednotný zoznam extrakčných rozpúšťadiel*, ktoré sa môžu používať pri spracovaní potravín, zložiek potravín a surovín podľa osvedčených výrobných postupov.

HLAVNÉ BODY

Medzi povolené extrakčné rozpúšťadlá patrí:

propán;

bután;

etylacetát;

etanol;

oxid uhličitý;

acetón a

oxid dusný.

Krajiny EÚ nemôžu zakázať, obmedziť ani brániť v predaji potravín alebo zložiek potravín, pokiaľ boli tieto rozpúšťadlá použité v súlade s ustanoveniami tohto právneho predpisu.

Krajiny EÚ nemôžu povoliť používanie iných látok a materiálov ako extrakčných rozpúšťadiel.

Vnútroštátne orgány môžu dočasne pozastaviť alebo obmedziť používanie povoleného extrakčného rozpúšťadla, ak majú pádne dôkazy, že jeho použitie v potravinách by mohlo ohroziť ľudské zdravie.

Musia bezodkladne informovať ostatné krajiny EÚ a Európsku komisiu, ktoré preskúmajú dodané dôkazy s cieľom dospieť k rozhodnutiu.

Látky používané ako extrakčné rozpúšťadlá musia mať na obaloch, kontajneroch alebo etiketách uvedené viditeľné, jasne čitateľné a nezmazateľné údaje. Ide o tieto údaje:

obchodný názov;

jasné označenie toho, že materiál má kvalitu vhodnú na použitie pri extrakcii potravín alebo zložiek potravín;

akékoľvek osobitné skladovacie podmienky.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 26. júna 2009.

HLAVNÉ POJMY

*Rozpúšťadlo: akákoľvek látka určená na rozpúšťanie potraviny .

*Extrakčné rozpúšťadlo: látka, ktorá sa používa pri spracúvaní potravín a ktorá sa následne odstráni. Môže mať za následok nezámernú, avšak technicky nevyhnutnú prítomnosť rezíduí alebo derivátov v potravinách.

Posledná aktualizácia 26.10.2015

Top