Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravidlá týkajúce sa zdravia v prípade presunu koní a obchodovania s koňmi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pravidlá týkajúce sa zdravia v prípade presunu koní a obchodovania s koňmi

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica Rady 2009/156/ES o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat čeľade koňovité z tretích krajín

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V smernici sa vymedzuje zdravotný stav zvierat, ktorý je potrebné splniť pri dovoze koní (vrátane všetkých zvierat z čeľade koňovité*) alebo ich presune v rámci EÚ.

HLAVNÉ BODY

Kone spôsobilé na registráciu v plemennej knihe* a určené na obchod v rámci EÚ:

nesmú po dobu 48 hodín pred presunom vykazovať žiadne príznaky choroby,

neboli v kontakte 15 dní pred kontrolou s koňmi, ktoré majú infekčnú alebo nákazlivú chorobu,

sa nesmú porážať v rámci programu na likvidáciu nákazlivých alebo infekčných chorôb,

musia byť identifikované podľa dokumentu stanoveného v smernici 90/427/EHS,

nesmú pochádzať zo stajne, na ktorú platí zákaz súvisiaci s infekčnou alebo nákazlivou chorobou.

Krajiny EÚ postihnuté africkým morom koní nesmú poslať kone z postihnutých oblastí, pokiaľ:

ich nepresunú v konkrétnom časovom období roka, v súvislosti s cyklom aktivity hmyzu prenášajúceho chorobu,

nebudú bez príznakov,

nebudú testované na prítomnosť choroby s negatívnymi výsledkami,

nebudú držané v karanténe aspoň po dobu 40 dní a

nebudú chránené pred hmyzom prenášajúcim chorobu počas obdobia karantény.

Kone sa musia prepravovať priamo, spolu so zdravotným certifikátom, vo vozidlách príslušne vybavených pre ich zdravie a dobré životné podmienky. Veterinárni odborníci z Európskej komisie môžu uskutočniť kontroly na mieste.

Dovoz s pôvodom mimo EÚ

Každá krajina mimo EÚ, ktorá chce vyvážať kone, musí mať povolenie EÚ, a to na základe zdravotného záznamu zvieraťa a záruk poskytnutých v súvislosti so zdravím a dobrými životnými podmienkami zvierat.

V krajine alebo regióne mimo EÚ sa nesmie vyskytovať:

africký mor koní,

venezuelská encefalomyelitída koní aspoň počas dvoch rokov,

žrebčia nákaza a malleus v období šiestich mesiacov.

Pri chorobách, ktoré nie sú zistené v EÚ, sa môžu vyžadovať ďalšie záruky.

Kone museli zostať počas stanovenej doby v krajine mimo EÚ a k zásielke sa musí pripojiť identifikačný a zdravotný certifikát. Veterinárni odborníci z krajín EÚ a Komisie vykonávajú ďalšie kontroly.

Výnimky z niektorých týchto pravidiel možno udeliť koňom používaným na športové, rekreačné alebo kultúrne účely, alebo na dočasné pasenie alebo prácu v blízkosti vnútorných hraníc EÚ.

Nariadením (EÚ) 2015/262 sa identifikačné pravidlá posilňujú o zavedenie systému pasov pre kone.

ODKEDY SA TÁTO SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 12. augusta 2010.

HLAVNÉ POJMY

*Zvieratá čeľade koňovitých – zvieratá z tejto čeľade vrátane koňov, somárov a zebier a krížených zvierat.

*Plemenná kniha – kniha alebo iná forma záznamu, v ktorej sa uvádzajú zaregistrované kone spĺňajúce podmienky takéhoto zápisu, s uvedením ich známych predkov.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

AKT

Smernica Rady 2009/156/ES z 30. novembra 2009 o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat čeľade koňovité z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 192, 23.7.2010, s. 1 – 24)

Následné zmeny a opravy smernice 2009/156/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Komisie 92/260/EHS z 10. apríla 1992 o veterinárnych podmienkach a o veterinárnom osvedčovaní pre dočasný vstup registrovaných koní (Ú. v. ES L 130, 15.5.1992, s. 67 – 83). Pozri konsolidovanú verziu.

Rozhodnutie Komisie 93/195/EHS z 2. februára 1993 o veterinárnych podmienkach a o veterinárnej certifikácii pre opakovaný vstup registrovaných koní určených na dostihy, súťaže a kultúrne podujatia po dočasnom vývoze (Ú. v. ES L 86, 6.4.1993, s. 1 – 6). Pozri konsolidovanú verziu.

Rozhodnutie Komisie 93/196/EHS z 5. februára 1993 o veterinárnych podmienkach a veterinárnej certifikácii pre dovozy zvierat koňovitých určených na zabitie (Ú. v. ES L 86, 6.4.1993, s. 7 – 15). Pozri konsolidovanú verziu.

Rozhodnutie Komisie 93/197/EHS z 5. februára 1993 o veterinárnych podmienkach a o veterinárnom osvedčení pre dovozy registrovaných zvierat koňovitých a zvierat koňovitých určených na chov a produkciu (Ú. v. ES L 86, 6.4.1993, s. 16 – 33). Pozri konsolidovanú verziu.

Rozhodnutie Komisie 2004/211/ES zo 6. januára 2004, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín a častí ich územia, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz živých zvierat koňovitých a ich spermy, oocytov a embryí a ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 93/195/EHS a 94/63/ES (Ú. v. EÚ L 73, 11.3.2004, s. 1 – 10). Pozri konsolidovanú verziu.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/262 zo 17. februára 2015, ktorým sa v zmysle smerníc Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES stanovujú pravidlá týkajúce sa metód identifikácie zvierat čeľade koňovitých (nariadenie o pasoch pre kone) (Ú. v. EÚ L 59, 3.3.2015, s. 1 – 53)

Posledná aktualizácia 24.11.2015

Top