Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečný dovoz mlieka a mliečnych výrobkov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečný dovoz mlieka a mliečnych výrobkov

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 605/2010 – veterinárne a hygienické podmienky a podmienky dovozu surového mlieka a mliečnych výrobkov určených na ľudskú spotrebu do EÚ

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Jeho cieľom je ochrana zdravia zvierat v EÚ, a to tým, že sa zabezpečí, aby dovážané mlieko a mliečne výrobky spĺňali určité základné kritériá týkajúce sa zdravia zvierat.

Stanovujú sa v ňom hygienické a veterinárne podmienky a požiadavky na vydávanie certifikátov, pokiaľ ide o dovoz surového mlieka a mliečnych výrobkov do EÚ vrátane požadovaného tepelného ošetrenia.

Uvádzajú sa v ňom krajiny, z ktorých je dovoz výrobkov povolený.

HLAVNÉ BODY

Dovoz mliečnych výrobkov zo surového mlieka z krajín mimo EÚ je možný z oprávnených krajín, uplatňujú sa však rozličné spôsoby tepelného ošetrenia v závislosti od situácie týkajúcej sa zdravia zvierat v krajine pôvodu.

Rozličné kategórie oprávnených krajín sa uvádzajú v prílohe I k nariadeniu.

Dovoz surového mlieka a mliečnych výrobkov je povolený z krajín uvedených v stĺpci A prílohy bez potreby tepelného ošetrenia.

Dovážané výrobky zo surového mlieka kráv, oviec, kôz a byvolích kráv z krajín uvedených v stĺpcoch B a C prílohy musia byť ošetrené pasterizáciou, krátkodobou pasterizáciou pri vysokej teplote (HTST) alebo ošetrením ultravysokotepelným zahriatím (UHT) podľa stĺpca (B alebo C), v ktorom je krajina uvedená.

Mlieko alebo mliečne výrobky z iných zvierat ako kráv, oviec, kôz a byvolích kráv musia byť ošetrené pasterizáciou alebo ošetrením UHT.

Mlieko alebo mliečne výrobky by nemali pochádzať z oblastí, ktoré sú ohrozené slintačkou a krívačkou.

Táto požiadavka sa nevzťahuje na krajiny uvedené v stĺpci A prílohy. Mlieko alebo mliečne výrobky však musia byť tepelne ošetrené, ak pochádzajú z krajiny, v ktorej sa v predchádzajúcich 12 mesiacoch vyskytlo ohnisko nákazy slintačky a krívačky alebo v nej bola vykonaná vakcinácia.

Ku každému dovozu musí byť priložený zdravotný certifikát podpísaný veterinárom. Veterinárne požiadavky na dovoz mlieka a mliečnych výrobkov sú ustanovené v smernici 2002/99/ES.

Zásielky surového mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré prechádzajú cez EÚ do krajiny mimo EÚ sa podľa tohto nariadenia môžu povoliť, len ak:

pochádzajú z oprávnenej krajiny a sú primerane tepelne ošetrené podľa kategórie (stĺpec A alebo stĺpec B) krajiny pôvodu;

sú v súlade s osobitnými veterinárnymi požiadavkami v pravidlách udeľovania osvedčení a sprevádza ich zdravotný certifikát;

je potvrdené, že sa môžu prevážať a sú vhodné na uskladnenie po veterinárnej inšpekcii na hraničnej stanici.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie nadobudlo účinnosť 30. júla 2010.

KONTEXT

Dovoz mlieka a mliečnych výrobkov pre ľudskú spotrebu na webovej lokalite Európskej komisie

AKT

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 605/2010 z 2. júla 2010, ktorým sa stanovujú veterinárne a hygienické podmienky a podmienky vydávania veterinárnych certifikátov, pokiaľ ide o vstup surového mlieka a mliečnych výrobkov určených na ľudskú spotrebu do Európskej únie (Ú. v. EÚ L 175, 10.7.2010, s. 1 – 24)

Následné zmeny a opravy nariadenia (EÚ) č. 605/2010 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len ako referencia.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúca pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (Ú. v. EÚ L 18, 23.1.2003, s. 11 – 20) Pozri konsolidovanú verziu.

Posledná aktualizácia 25.11.2015

Top