Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obchodovanie s krmivami – pravidlá EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obchodovanie s krmivami – pravidlá EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 767/2009 – uvádzanie krmív na trh a ich používanie

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Vymedzujú sa v ňom pravidlá o uvádzaní krmív pre zvieratá určené na výrobu potravín alebo spoločenské zvieratá na trh v EÚ a o ich používaní.
 • Takisto sa stanovujú požiadavky na označovanie, balenie a prezentáciu.

HLAVNÉ BODY

Krmivá

Nariadenie sa vzťahuje na akúkoľvek látku alebo výrobok vrátane doplnkových látok, či už sú spracované, čiastočne spracované alebo nespracované, ktoré sú určené na perorálne kŕmenie zvierat.

Uplatňuje sa nezávisle od ostatných predpisov EÚ v oblasti výživy zvierat, a bez toho, aby malo na ne akýkoľvek vplyv. Ide o predpisy, ktoré sa týkajú:

Obchodovanie a použitie

Krmivá musia vyhovovať bezpečnostným a obchodným požiadavkám. Predovšetkým musia:

 • byť bezpečné;
 • nemať priame nepriaznivé účinky na životné prostredie alebo dobré životné podmienky zvierat;
 • byť neskazené, nesfalšované, bez prímesí, vhodné na daný účel a mať predajnú kvalitu;
 • byť označené, zabalené a prezentované v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi.

Nesmú obsahovať materiály, ktoré sú obmedzené alebo zakázané v súvislosti s ich uvádzaním na trh.

Vysledovateľnosť

Krmivá musí byť možné vysledovať vo všetkých fázach výroby, spracovania a distribúcie. Prevádzkovatelia krmivárskych podnikov musia byť schopní identifikovať, kto im poskytol:

 • krmivá;
 • zviera určené na výrobu potravín alebo
 • akúkoľvek látku, ktorá je určená alebo je pravdepodobné, že bude určená, na zapracovanie do krmív.

Krmivá, ktoré sú alebo je pravdepodobné, že budú umiestnené na trh v EÚ musia byť označené alebo identifikované tak, aby ich bolo možné vysledovať.

Označenie a prezentácia

V tomto nariadení sa vymedzujú všeobecné ustanovenia o označovaní a prezentácií všetkých krmív, ako je povinnosť uvádzať:

 • druh krmiva;
 • meno a adresu prevádzkovateľa krmivárskeho podniku;
 • referenčné číslo šarže alebo série;
 • čistú hmotnosť;
 • zoznam použitých doplnkových látok;
 • obsah vlhkosti.

Označenie a prezentácia musia byť jasne čitateľné a nezmazateľné. Nesmú zavádzať používateľa, pokiaľ ide o zamýšľané použitie alebo vlastnosti krmív.

Európska komisia zverejnila dodatočné rady na pomoc spoločnostiam a orgánom v tejto súvislosti:

Balenie

Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi sa musia uvádzať na trh v uzavretých obaloch alebo nádobách. Niektoré krmivá sa však môžu uvádzať na trh ako voľne ložené alebo v neuzavretých obaloch či nádobách. Týka sa to:

 • kŕmnych surovín;
 • zmesí zŕn a celého ovocia;
 • dodávok kŕmnych zmesí medzi výrobcami;
 • dodávok vo forme blokov alebo lizov.

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie nadobudlo účinnosť 21. septembra 2009.

KONTEXT

Výživa zvierat – obchodovanie s krmivami na webovej lokalite Európskej komisie

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a ktorým sa zrušujú smernica Rady 79/373/EHS, smernica Komisie 80/511/EHS, smernice Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutie Komisie 2004/217/ES (Ú. v. EÚ L 229, 1.9.2009, s. 1 – 28)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 767/2009 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 68/2013 zo 16. januára 2013 o Katalógu kŕmnych surovín (Ú. v. EÚ L 29, 30.1.2013, s. 1 – 64)

Posledná aktualizácia 03.02.2016

Top