Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2009/158/ES o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z krajín mimo EÚ

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa v nej veterinárne požiadavky na živú hydinu a jej násadové vajcia, keď sa s nimi obchoduje medzi krajinami Európskej únie, alebo keď sú dovážané z krajiny mimo EÚ do EÚ s cieľom predchádzať vstupu a šíreniu nákazy u hydiny.

HLAVNÉ BODY

 • Smernica sa vzťahuje na:
  • hydinu staršiu ako 72 hodín (vrátane kury domácej, morky, perličky, kačice, husi, prepelice, bažanta, jarabice a pštrosa), ktoré sa chovajú na rozmnožovanie, na produkciu mäsa alebo vajec alebo na získanie diviny na zazverenie;
  • jednodňovú hydinu vymedzenú ako hydina, ktorá nie je staršia ako 72 hodín, ešte nie je nakŕmená, pričom však platí výnimka, že pižmovky lesklé môžu byť kŕmené;
  • násadové vajcia určené na liahnutie.
 • Táto smernica sa nevzťahuje na hydinu určenú na výstavy, prehliadky alebo preteky.
 • So živou hydinou a násadovými vajcami možno obchodovať v rámci EÚ len vtedy, ak pochádzajú z chovov, ktoré:
  • spĺňajú prísne hygienické podmienky stanovené v tejto smernici;
  • podrobujú sa schválenému programu kontroly chorôb vrátane veterinárnych inšpekcií a podávania správ o podozreniach z choroby;
  • vedú záznamy o kŕdli do dvoch rokov.
 • Odchov musí byť založený v najvyššej možnej miere na zásade jednorazového vyskladnenia a naskladnenia, pričom čistenie a dezinfekcia sa musia vykonávať po vyskladnení každého kŕdľa a naskladnení novej hydiny.
 • Vajcia sa musia zbierať prinajmenšom denne a čo najskôr po znesení vajec, musia byť očistené a vydenzifikované a umiestnené do nového alebo vyčisteného a dezinfikovaného obalového materiálu. Liahne musia byť oddelené od odchovných zariadení.
 • Násadové vajcia musia pochádzať z kŕdľov, ktoré boli chované viac ako šesť týždňov v schválenom chove a musia sa dezinfikovať.
 • Jednodňová hydina sa musí vyliahnuť z násadových vajec, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky, a nesmie sa u nich vyskytovať podozrenie ochorenia.
 • Plemenná hydina sa musí chovať od vyliahnutia alebo najmenej šesť týždňov v chválenom chove, musí spĺňať očkovacie podmienky a musí sa podrobiť veterinárnemu vyšetreniu počas 48 hodín, ktoré predchádzajú expedícii (t. j. pred výberom na odoslanie).
 • Jatočná hydina a hydina určená na zazverenie musí pochádzať z podniku, v ktorom sa chovala od vyliahnutia alebo viac ako 21 dní, a nesmie podliehať zdravotným obmedzeniam. Kŕdeľ sa musí podrobiť veterinárnemu vyšetreniu počas piatich dní (48 hodín pre divinu) pred expedíciou.
 • Menej prísne požiadavky sa uplatňujú na expedície hydiny a násadových vajec s menej ako 20 jednotkami.
 • Preprava hydiny a násadových vajec musí spĺňať osobitné podmienky týkajúce sa používaných kontajnerov a vozidiel. K expedíciám musí byť pripojená veterinárna certifikácia s podpisom úradného veterinárneho lekára.
 • Hydina a násadové vajcia sa môžu dovážať do EÚ len zo schválených krajín, ktoré majú aspoň ekvivalentné zdravotné podmienky, ako platia v EÚ, napr. povinné ohlasovanie vtáčej chrípky a pseudomoru hydiny.
 • Na zabezpečenie správneho uplatňovania smernice veterinárni znalci z krajín EÚ a Európskej komisie vykonávajú audity na mieste.
 • Pri riadení veterinárnych požiadaviek stanovených v tejto smernici, ktoré sa vzťahujú na obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami a ich dovoz, Komisii pomáha Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá.
 • Smernica bude zrušená a nahradená nariadením (EÚ) 2016/429 s účinnosťou od 20. apríla 2021.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2010. Kodifikovala sa ňou smernica Rady 90/539/EHS o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z krajín mimo EÚ.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 2009/158/ES z 30. novembra 2009 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 74 – 113)

Následné zmeny smernice 2009/158/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 798/2008 z 8. augusta 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Spoločenstva dovážať alebo cez jeho územie prevážať hydinu a výrobky z hydiny, a podmienky veterinárneho osvedčovania (Ú. v. EÚ L 226, 23.8.2008, s. 1 – 94)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1 – 208)

Posledná aktualizácia 18.12.2016

Top