Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnosť pesticídov na trhu EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnosť pesticídov na trhu EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1107/2009 – uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh EÚ

SÚHRN

EÚ pripisuje veľký význam ochrane zdravia ľudí a zvierat a ochrane životného prostredia. Tomu napomáha normalizovanie pravidiel predaja prípravkov na ochranu rastlín, vďaka čomu sa zabezpečuje plynulé fungovanie jednotného trhu a zlepšuje poľnohospodárska výroba.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Ustanovujú sa ním pravidlá autorizácie predaja, používania a kontroly prípravkov na ochranu rastlín v EÚ. Uznáva sa v ňom zásada predbežnej opatrnosti, ktorú môžu uplatňovať krajiny EÚ v prípade neistoty z vedeckého hľadiska, pokiaľ ide o riziká, ktoré pre zdravie ľudí alebo zvierat alebo životné prostredie môžu predstavovať prípravky na ochranu rastlín.

HLAVNÉ BODY

Tento právny predpis sa vzťahuje na výrobky, ktoré sa používajú na ochranu alebo konzerváciu rastlín a ktoré ovplyvňujú ich rast či ničia a bránia rastu neželaných rastlín.

Na zabezpečenie schválenia nesmie mať účinná látka (akákoľvek chemická látka, rastlinný extrakt alebo mikroorganizmus, ktoré pôsobia proti pesticídom alebo na rastliny) žiadny škodlivý účinok na zdravie ľudí vrátane zraniteľných skupín, ani žiadny neprijateľný účinok na životné prostredie.

Prípravky na ochranu rastlín musia byť účinné, nemať bezprostredný ani oneskorený škodlivý účinok na zdravie ľudí, ani neprijateľný účinok na rastliny či životné prostredie a nesmú spôsobovať zbytočnú bolesť ani utrpenie stavovcom.

Príslušný vnútroštátny orgán v každej krajine EÚ môže pridať kritériá a obmedzenia, ako je minimálny stupeň čistoty, druh prípravku a spôsob a podmienky použitia pri schvaľovaní pesticídu*.

Orgán udeľuje prvé schválenie na obdobie, ktoré trvá maximálne desať rokov. Schválenie sa obnovuje najviac na obdobie 15 rokov.

Žiadosti o schválenie účinnej látky spolu s nevyhnutnými vedeckými údajmi sa musia predložiť vnútroštátnym orgánom, ktoré majú maximálne 12 mesiacov na preskúmanie žiadosti.

Držitelia autorizácie v jednej krajine EÚ môžu využiť postup o vzájomnom uznávaní s cieľom žiadať jeho použitie v inej krajine.

HLAVNÉ POJMY

*Pesticíd – niečo, čo zabraňuje, ničí alebo kontroluje škodlivý organizmus (škodcu) alebo nákazu, alebo chráni rastliny alebo rastlinné produkty počas výroby, skladovania a prepravy. Pesticíd je širší termín ako prípravok na ochranu rastlín, keďže sa vzťahuje na nerastlinné použitie či použitie na plodinách, ako sú biocídy.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

Pesticídy na webovej lokalite Európskej komisie

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1 – 50)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1107/2009 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 283/2013 z 1. marca 2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh stanovujú požiadavky na údaje o účinných látkach (Ú. v. EÚ L 93, 3.4.2013, s. 1 – 84). Pozri konsolidovanú verziu.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 284/2013 z 1. marca 2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh stanovujú požiadavky na údaje o prípravkoch na ochranu rastlín (Ú. v. EÚ L 93, 3.4.2013, s. 85 – 152). Pozri konsolidovanú verziu.

Posledná aktualizácia 26.11.2015

Top