Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Používanie geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Používanie geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2009/41/ES o používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa v nej pravidlá používania geneticky modifikovaných mikroorganizmov (GMM)* v uzavretých priestoroch* s cieľom chrániť ľudské zdravie a životné prostredie v EÚ.

HLAVNÉ BODY

Zatriedenie a ohlásenia

 • Používatelia GMM musia posúdiť používanie GMM v uzavretých priestoroch so zameraním sa na riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Výsledkom je zaradenie do jednej z uvedených tried.
  • Trieda 1: činnosti nepredstavujúce žiadne alebo len zanedbateľné riziko.
  • Trieda 2: činnosti predstavujúce malé riziko.
  • Trieda 3: činnosti predstavujúce stredné riziko.
  • Trieda 4: činnosti predstavujúce vysoké riziko.
 • Ak sa majú GMM použiť v uzavretých priestoroch po prvýkrát, používateľ musí príslušnému orgánu vo svojej krajine EÚ predložiť ohlásenie obsahujúce informácie (vymenované v prílohe V k smernici). Zámerom je uistiť ho, že navrhované zariadenie je vhodné na účely činnosti tak, že nevzniká žiadne riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.
 • Po predložení ohlásenia príslušnému orgánu sa následné používanie v uzavretých priestoroch triedy 1 môže vykonať bez ďalšieho ohlásenia.
 • Používanie v uzavretých priestoroch triedy 2 sa môže vykonávať bezprostredne po predložení ohlásenia, ak boli priestory predmetom predchádzajúceho ohlásenia na vykonávanie používania v uzavretých priestoroch triedy 2 alebo vyššej triedy. Ak to však neplatí a ak sa nevyskytne zamietnutie zo strany príslušného orgánu, používanie v uzavretých priestoroch triedy 2 sa môže vykonávať po 45 dňoch od predloženia ohlásenia (alebo skôr so súhlasom orgánu).
 • Používanie v uzavretých priestoroch triedy 3 alebo 4 sa nesmie vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu, ktorý musí svoje rozhodnutie oznámiť písomne.

Havárie *

 • Pred začatím používania v uzavretých priestoroch musia krajiny EÚ zabezpečiť,
  • aby bol v záujme reakcie na havárie vypracovaný havarijný plán pre prípad, že by zlyhanie ochranných opatrení mohlo viesť k vážnemu ohrozeniu a
  • aby osoby, ktorým hrozí riziko alebo by mohli byť zasiahnuté v prípade havárie, boli informované o všetkých hľadiskách týkajúcich sa ich bezpečnosti.
 • Príslušná krajina EÚ musí zabezpečiť, aby v prípade havárie používatelia GMM informovali príslušné orgány a odoslali informácie potrebné na posúdenie situácie a prijatie opatrení.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 10. júna 2009.

KONTEXT

Touto smernicou sa ruší a konsoliduje sa do jedného aktu smernica 90/219/EHS a jej následné zmeny.

Stanovujú sa v nej minimálne normy, ktoré sa uplatňujú na využívanie GMM v uzavretých priestoroch. Krajiny EÚ majú povolené prijať prísnejšie opatrenia.

* HLAVNÉ POJMY

GMM: Mikroorganizmy, ako sú baktérie, vírusy a huby, v ktorých bol genetický materiál zmenený spôsobom, ktorý sa nevyskytuje prirodzene pri rozmnožovaní alebo pri prirodzenej rekombinácii.

Používanie v uzavretých priestoroch: Každá činnosť, v ktorej sú mikroorganizmy geneticky modifikované, pestované, uchovávané, prepravované, ničené, zneškodňované alebo používané akýmkoľvek iným spôsobom a pri ktorých sa používajú ochranné/bezpečnostné opatrenia tak, aby sa obmedzil ich kontakt so všeobecným obyvateľstvom a životným prostredím.

Havárie: V kontexte tejto smernice ide o každú udalosť, pri ktorej sa vyskytne významné neúmyselné uvoľnenie GMM počas ich používania v uzavretých priestoroch, ktoré by mohlo byť nebezpečné pre ľudské zdravie alebo životné prostredie.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/41/ES zo 6. mája 2009 o používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 125, 21.5.2009, s. 75 – 97)

Posledná aktualizácia 07.07.2016

Top