Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Recyklované plastové obaly v styku s potravinami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Recyklované plastové obaly v styku s potravinami

Nariadenie (ES) č. 282/2008 o recyklovaných plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami

SÚHRN

Plastové odpady môžu byť znečistené látkami z predchádzajúceho používania plastov alebo stykom triedených plastov s látkami pochádzajúcimi z plastov, ktoré nie sú určené na styk s potravinami. Preto je v záujme kontroly bezpečnosti hotových výrobkov potrebný adekvátny postup odstránenia prípadných nečistôt.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V tomto nariadení sa stanovujú osobitné opatrenia týkajúce sa recyklovaných plastových materiálov a predmetov, ktorými sa dopĺňa nariadenie (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

HLAVNÉ BODY

Toto nariadenie sa vzťahuje na používanie recyklovaných plastových materiálov a predmetov, ktoré prichádzajú priamo do styku s potravinami. Nevzťahuje sa na predchádzajúce nepoužité odrezky alebo polyméry, ktoré boli chemicky rozložené na monoméry*, napríklad odstránenie ich plastickosti.

Materiály a predmety zahrnuté v tomto nariadení sú zároveň predmetom nariadenia (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch určených na styk s potravinami.

Recyklované plasty používané na výrobu materiálov a predmetov zahrnutých do tohto nariadenia musia pochádzať z povoleného procesu recyklácie, ktorý sa riadi pravidlami stanovenými v prílohe nariadenia (ES) č. 2023/2006 o správnych výrobných postupoch materiálov a predmetov určených na styk s potravinami.

Povolenie sa môže udeliť v prípade, ak sú procesy recyklácie v súlade s nasledujúcimi skutočnosťami:

musí sa kontrolovať kvalita vstupov;

vstup musí pochádzať z plastových materiálov vyrobených v súlade s právnymi predpismi EÚ o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami;

procesom sa musí zaručiť, že nedôjde k žiadnemu riziku znečistenia, alebo že znečistenie nebude na úrovni predstavujúcej riziko pre zdravie;

hotový predmet nesmie uvoľňovať zložky do potravín v množstve, ktorým by sa pravdepodobne ohrozilo zdravie ľudí alebo by spôsobilo neakceptovateľnú zmenu v zložení potravín, alebo zhoršenie ich vzhľadu, vône či štruktúry.

Európska komisia vedie verejný register povolených procesov recyklácie, ako aj register recyklačných závodov v krajinách EÚ a mimo EÚ.

V dobrovoľnom vyhlásení o recyklovanom obsahu v recyklovaných plastových materiáloch a predmetoch sa dodržiavajú pravidlá uvedené v norme ISO 14021:1999.

Vo vyhlásení o zhode sa musí okrem splnenia požiadaviek stanovených v nariadení (EÚ) č. 10/2011 potvrdiť, že:

sa použil povolený proces recyklácie a uviesť jeho registračné číslo ES;

plastový vstup, proces recyklácie a recyklované plasty spĺňajú špecifikácie, pre ktoré bolo povolenie udelené, a

je zavedený fungujúci systém zabezpečenia kvality.

HLAVNÝ POJEM

*Monomér: látka, ktorú tvoria samostatné nespojené molekuly, čo je v protiklade s polymérom, ktorý svoju plasticitu získava z molekúl v spoločne sa viažucom monoméri.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 17. apríla 2008.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami.

AKT

Nariadenie Komisie (ES) č. 282/2008 z 27. marca 2008 o recyklovaných plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2023/2006

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 282/2008

17. apríla 2008

Ú. v. EÚ L 86, 28.3.2008, s. 9 – 18

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4 – 17)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2023/2006 z 22. decembra 2006 o správnych výrobných postupoch materiálov a predmetov určených na styk s potravinami (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 75 – 78)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (Ú. v. EÚ L 12, 15.1.2011, s. 1 – 89)

Posledná aktualizácia 03.12.2015

Top