Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obaly vyrobené z fólie z regenerovanej celulózy v styku s potravinami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obaly vyrobené z fólie z regenerovanej celulózy v styku s potravinami

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2007/42/ES o materiáloch a predmetoch vyrobených z fólie z regenerovanej celulózy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Ide o osobitnú smernicu stanovenú v nariadení (ES) č. 1935/2004 týkajúcom sa materiálov a predmetov určených na styk s potravinami.

V smernici sa vymedzuje fólia z regenerovanej celulózy*.

Ustanovuje sa v nej zoznam látok povolených pri výrobe fólie z regenerovanej celulózy, ako aj množstiev, ktoré nemožno prekročiť v záujme ochrany zdravia spotrebiteľov.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Smernica sa uplatňuje na fóliu z regenerovanej celulózy – buď vo forme hotového výrobku ako takého alebo ako časť hotového výrobku obsahujúceho iné materiály, ktorá je určená na styk s potravinami alebo je v styku s potravinami.

Zahŕňa tieto kategórie:

1.

nevrstvená fólia z regenerovanej celulózy;

2.

vrstvená fólia z regenerovanej celulózy s vrstvou odvodenou od celulózy; alebo

3.

vrstvená fólia z regenerovanej celulózy s vrstvou z plastov.

Nevzťahuje sa na syntetické puzdra na vystlanie debien z regenerovanej celulózy.

Zoznam povolených látok

V prílohe II smernice je stanovený zoznam látok povolených pri výrobe fólie z regenerovanej celulózy, spolu s obmedzeniami používania.

Fólie z regenerovanej celulózy, ktoré sú nevrstvené alebo vrstvené s vrstvou z plastov sa môžu vyrábať s inými látkami, než sú látky uvedené v prílohe II v prípade, ak sa používajú ako farbivá alebo ako spojivá, za predpokladu, že sa nevyskytne žiadna stopová migrácia látok do potravín alebo na potraviny.

Fólie z regenerovanej celulózy, ktoré sú vrstvené s vrstvou z plastov, musia byť v súlade s nariadením (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Potlačované povrchy fólie z regenerovanej celulózy nesmú prichádzať do styku s potravinami.

Marketing a označovanie

V marketingových štádiách materiály a predmety vyrobené z fólie z regenerovanej celulózy určené na styk s potravinami musia byť opatrené písomným vyhlásením v súlade s nariadením (ES) č. 1935/2004. Ak sú však tieto materiály alebo predmety svojim samotným charakterom jasne určené na styk s potravinami, tejto povinnosti nepodliehajú.

Ak sa uvádzajú osobitné podmienky používania, materiál alebo predmet vyrobený z fólie z regenerovanej celulózy musí byť príslušne označený.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 20. júla 2007.

KONTEXT

HLAVNÝ POJEM

*Fólia z regenerovanej celulózy: je tenký plochý materiál získaný z rafinovanej celulózy získavanej z nerecyklovateľného dreva alebo bavlny. Fólia z regenerovanej celulózy môže byť natretá z jednej strany alebo z oboch strán.

AKT

Smernica Komisie 2007/42/ES z 29.júna 2007, ktorá sa týka materiálov a predmetov vyrobených z fólie z regenerovanej celulózy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 71 – 82)

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4 – 17). Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 1935/2004 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (Ú. v. EÚ L 12, 15.1.2011, s. 1 – 89). Pozri konsolidovanú verziu.

Posledná aktualizácia 02.12.2015

Top