Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Potravinárske arómy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Potravinárske arómy

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1334/2008 o arómach na použitie v potravinách

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa stanovujú všeobecné požiadavky týkajúce sa bezpečného používania aróm* v potravinách.

V prílohe sa uvádza zoznam schválených látok.

Stanovujú sa aj požiadavky na označovanie, ktoré musia byť dodržané.

HLAVNÉ BODY

Arómy nesmú na základe dostupných vedeckých dôkazov predstavovať bezpečnostné riziko pre spotrebiteľa ani nesmú spotrebiteľa zavádzať.

EÚ prijala zoznam schválených aróm 1. októbra 2012. V EÚ sa môžu používať a predávať len tieto arómy. Zoznam sa pravidelne aktualizuje.

Nariadenie obsahuje zoznam látok, ako je napríklad kyselina kyanovodíková, ktoré sa nesmú pridávať do potravín.

Pre niektoré látky sú stanovené maximálne hodnoty, napríklad pre estragol, ktorý sa prirodzene vyskytuje v arómach v rámci rôznorodých výrobkov, ako sú alkoholické a nealkoholické nápoje, žuvačky, polievky či ryby.

Arómy predávané medzi podnikmi alebo pre širokú verejnosť musia spĺňať osobitné predpisy označovania. Na ich obale alebo nádobe sa musí uvádzať informácia „do potravín“ alebo „obmedzené použitie v potravinách“ .

Výraz „prírodná“ možno pri opise arómy použiť len pri látkach, ktoré pochádzajú priamo zo živočíšneho alebo rastlinného materiálu.

Európska komisia môže požiadať výrobcov alebo používateľov aróm, aby ju informovali o množstvách, ktoré použili v akomkoľvek období 12 mesiacov.

Tento právny predpis sa nevzťahuje na arómy s výlučne sladkou chuťou (napríklad cukor), slanou chuťou (napr. soľ) alebo kyslou chuťou, na surové potraviny alebo zmesi, napríklad na čerstvé, sušené alebo mrazené koreniny alebo byliny, ani na čaje a odvary.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie nadobudlo účinnosť 20. januára 2009.

KONTEXT

Arómy (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín)

HLAVNÉ POJMY

*Arómy – látky používané na zlepšenie alebo zmenu vône a chuti potraviny. Vďaka spoločným pravidlám a normám EÚ je zabezpečené, že nepredstavujú hrozbu pre ľudské zdravie a môžu byť použité v ktorejkoľvek krajine EÚ.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, nariadení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 34 – 50)

Následné doplnenia a zmeny príloh k nariadeniu (ES) č. 1334/2008 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 26.11.2015

Top