Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Používanie potravinových enzýmov (okrem potravinových enzýmov v prídavných látkach)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Používanie potravinových enzýmov (okrem potravinových enzýmov v prídavných látkach)

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1332/2008 o potravinových enzýmoch

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa ustanovujú harmonizované pravidlá pre enzýmy* používané v potravinách. Tieto pravidlá sa vyžadujú v záujme ochrany ľudského zdravia a umožnenia pridávania enzýmov kdekoľvek v EÚ.

Právny predpis obsahuje zoznam EÚ o schválených enzýmoch, podmienkach ich používania v potravinách a požiadavkách na označovanie.

HLAVNÉ BODY

Predávať a používať v potravinách sa môžu len enzýmy na zozname EÚ.

Schválené enzýmy nesmú byť nebezpečné pre ľudské zdravie ani nesmú zavádzať spotrebiteľov. Musia riešiť odôvodnenú technologickú potrebu v procese výroby, spracovania, prípravy, úpravy, balenia, prepravy alebo skladovania.

Schválený zoznam obsahuje údaje o názve enzýmu a ďalšie príslušné informácie, o potravinách, do ktorých ho možno pridávať, podmienkach používania a o všetkých obmedzeniach alebo osobitných požiadavkách.

Na enzýmy sa vzťahujú osobitné pravidlá označovania v závislosti od toho, či sú určené na predaj verejnosti alebo nie.

Informácie musia byť dobre viditeľné, ľahko čitateľné, nezmazateľné a zrozumiteľné.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie, ktorým sa mení predchádzajúci právny predpis, nadobudlo účinnosť 20. januára 2009.

HLAVNÉ POJMY

* Potravinársky enzým: výrobok získaný z rastlín, zvierat alebo mikroorganizmov, ktorý dokáže spustiť biochemickú reakciu a používa sa pri výrobe, spracovaní, príprave, úprave, balení, preprave alebo skladovaní potravín.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 zo 16. decembra 2008 o potravinárskych enzýmoch, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 83/417/EHS, nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999, smernica 2000/13/ES, smernica Rady 2001/112/ES a nariadenie (ES) č. 258/97 (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 7 – 15)

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 1332/2008 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 11.01.2016

Top