Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana zvierat počas usmrcovania

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana zvierat počas usmrcovania

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Týmto nariadením sa zavádzajú pravidlá týkajúce sa dodržiavania dobrých životných podmienok pri zabíjaní alebo usmrcovaní zvierat chovaných na produkciu potravín a výrobkov ako kožušín a kože. Vzťahuje sa aj na zabíjanie zvierat na farmách v iných kontextoch, ako napríklad v prípade tlmenia chorôb.
 • Nariadenie sa neuplatňuje na zvieratá usmrtené vo voľnej prírode alebo počas vedeckých pokusov, v rámci poľovníckych činností, kultúrnych alebo športových podujatí a eutanázie vykonanej veterinárom, ani na hydinu, králikov alebo zajacov na súkromnú domácu spotrebu.

HLAVNÉ BODY

Počas usmrcovania sa zvieratá musia ušetriť akejkoľvek bolesti, strachu alebo utrpenia, ktorým sa dá vyhnúť. Prevádzkovatelia podnikov, ako sú bitúnky, musia zabezpečiť, aby zvieratá:

 • mali fyzické pohodlie a ochranu, boli čisté, chránené pred zranením a boli ustajnené a zaobchádzalo sa s nimi s ohľadom na ich bežné správanie;
 • nepreukazovali známky bolesti alebo strachu, ktorým sa dá vyhnúť, alebo neobvyklé správanie;
 • netrpeli v dôsledku dlhodobejšieho odňatia krmiva alebo vody;
 • boli chránené pred stykom s inými zvieratami, ktorému sa dá vyhnúť a ktorý by mohol narušiť ich dobré podmienky.

Priestory používané na usmrcovanie musia byť schopné spĺňať tieto podmienky nepretržite počas celého roka.

Znehybňovacie a omračovacie metódy

V nariadení sa vymedzujú podrobné pravidlá týkajúce sa znehybňovania alebo omračovania zvierat vrátane odbornej prípravy prevádzkovateľov a primeranej údržby zariadenia. Zahŕňa uplatňovanie rôznych metód na rôzne zvieratá. Omráčené zvieratá musia predovšetkým zotrvať v stave bezvedomia až do úmrtia, pokiaľ nemajú biť zabité osobitným spôsobom podľa náboženských rituálov, ktorý sa musí uskutočniť na bitúnku.

Osvedčenie o spôsobilosti

Usmrcovanie a súvisiace úkony vykonávajú iba osoby s príslušnou úrovňou spôsobilosti na túto činnosť bez toho, aby zvieratám spôsobili akúkoľvek bolesť, strach či utrpenie, ktorým sa dá vyhnúť. Na vykonávanie niektorých úkonov sú potrebné individuálne osvedčenia spôsobilosti, napríklad:

 • zaobchádzanie so zvieratami a starostlivosť o ne pred ich znehybnením;
 • znehybnenie zvierat na účely omráčenia alebo zabitia;
 • omráčenie zvierat a posúdenie účinného omráčenia;
 • zavesenie alebo zdvihnutie alebo vykrvenie živých zvierat;
 • zabíjanie v súlade s náboženskými praktikami.

Zdravotné osvedčenie, ktoré sprevádza mäso dovezené z krajín mimo EÚ musí potvrdzovať splnenie rovnocenných požiadaviek.

Bitúnky

Na výstavbu, vybavenie a prevádzku bitúnkov sa uplatňujú podrobné pravidlá. Postupy musia byť neustále monitorované prevádzkovateľmi bitúnkov, ktorí musia zároveň vymenovať pracovníka zodpovedného za dobré podmienky zvierat s cieľom prispieť k zabezpečovaniu dodržiavania postupov. Tieto metódy znehybňovania sú zakázané:

 • zavesenie alebo zdvíhanie zvierat pri vedomí;
 • mechanické upínanie alebo uväzovanie nôh zvierat.

Existujú výnimky, v rámci ktorých je prevrátenie zvierat povolené v prípade hydiny alebo v súvislosti so zabitím podľa náboženských rituálov.

Depopulácia* a núdzové usmrcovanie

Pred začatím depopulácie je potrebné vypracovať akčný plán s cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením. Navyše je nevyhnutné každý rok predložiť správu o depopuláciách. Správa musí obsahovať predovšetkým:

 • dôvody depopulácie;
 • počet a druhy usmrtených zvierat;
 • použité metódy omračovania a usmrcovania;
 • vzniknuté problémy a nájdené riešenia na minimalizovanie utrpenia dotknutých zvierat.

V prípade silnej bolesti alebo utrpenia zvierat musí chovateľ príslušných zvierat prijať všetky potrebné opatrenia na čo najskoršie usmrtenie týchto zvierat.

Nedodržiavanie podmienok a sankcie

Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby sa pravidlá vykonávali a aby mali príslušné orgány právomoc:

 • zmeniť postupy, alebo spomaliť alebo zastaviť výrobu;
 • zvýšiť frekvenciu kontrol;
 • pozastaviť platnosť osvedčení o spôsobilosti alebo ich odňať.

Sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2013.

KONTEXT

V článku 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uznáva, že zvieratá sú cítiace bytosti*.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie v časti Usmrcovanie a omračovanie.

HLAVNÉ POJMY

* Depopulácia: proces usmrcovania zvierat z dôvodov verejného zdravia, zdravia zvierat, dobrých podmienok zvierat alebo životného prostredia pod dohľadom príslušného orgánu.

* Cítiaca bytosť: tvor, ktorý má schopnosť pociťovať fyzickú a psychologickú bolesť a utrpenie.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania (Ú. v. EÚ L 303, 18.11.2009, s. 1 – 30)

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o systémoch, ktorými sa hovädzie zvieratá znehybňujú prevrátením alebo inou neprirodzenou polohou [COM(2016) 48 final z 8. februára 2016]

Posledná aktualizácia 23.05.2016

Top