Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identifikácia a registrácia ošípaných

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Identifikácia a registrácia ošípaných

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2008/71/ES o identifikácii a registrácii ošípaných

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom je zaistiť vysledovateľnosť* ošípaných na základe povinnosti zo strany krajín Európskej únie (EÚ) zaviesť jednotný systém identifikácie a registrácie.

HLAVNÉ BODY

 • Krajiny EÚ musia zaviesť systém na identifikáciu skupín ošípaných, aby bolo možné sledovať ich pôvod a presun medzi hospodárstvami.
 • Smernica sa nevzťahuje na diviaky a výnimku možno udeliť pre hospodárstva, ktoré chovajú jednu ošípanú pre vlastné použitie, za predpokladu, že zviera spĺňa veterinárne, fyzické a administratívne ustanovenia smernice 90/425/EHS.
 • Pre systém identifikácie a registrácie sa vyžaduje:
  • ušná značka alebo tetovanie, ktorými sa identifikuje skupina ošípaných s cieľom určiť hospodárstvo, v ktorom sa narodili a každé ďalšie hospodárstvo, aplikované čo najskôr a predtým, ako zvieratá opustia hospodárstvo, v ktorom sa narodili;
  • register ošípaných a ich presunu v každom hospodárstve, ktorý sa bude uchovávať najmenej 3 roky;
  • ústredná vnútroštátna počítačová databáza, ktorá obsahuje hospodárstva s chovom ošípaných, identifikácie skupín ošípaných a ich presuny.
 • Na požiadanie sa musia úradom na minimálnu dobu, o ktorej sa rozhodne, sprístupniť všetky informácie týkajúce sa premiestnení ošípaných, ktoré nesprevádza osvedčenie alebo doklad, ktorý sa požaduje vo veterinárnych alebo zootechnických predpisoch.
 • Zvieratá, ktoré posiela nečlenská krajina EÚ na porážku v EÚ, nemusia byť nevyhnutne identifikované podľa tejto smernice, ak podstúpia veterinárne kontroly EÚ pri dovoze živých zvierat a následne sa zabijú do 30 dní.
 • Krajiny EÚ musia za porušenie smernice uplatňovať sankcie.
 • Smernica bude zrušená a nahradená nariadením (EÚ) 2016/429 s účinnosťou od 20. apríla 2021.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Toto kodifikované znenie (smernica 2008/71/ES) predstavuje nový akt obsahujúci pôvodný akt (smernica 92/102/EHS) a jeho následné zmeny. Uplatňuje sa od 28. augusta 2008. Krajiny EÚ mali povinnosť zapracovať smernicu 92/102/EHS do vnútroštátnych právnych predpisov do 31. decembra 1993.

* HLAVNÉ POJMY

Vysledovateľnosť: schopnosť sledovať každé jedlo, krmivo, zviera určené na produkciu potravín alebo látku, ktorá sa použije na konzumáciu, a to počas všetkých fáz výroby, spracovania a distribúcie.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 2008/71/ES z 15. júla 2008 o identifikácii a registrácii ošípaných (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 213, 8.8.2008, s. 31 – 36)

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1 – 208)

Smernica Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúca sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29 – 41)

Následné zmeny smernice 90/425/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 05.10.2016

Top