Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie Rady 2010/427/EÚ – organizácia a fungovanie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

HLAVNÉ BODY

ESVČ spadá do zodpovednosti vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Vysokému predstaviteľovi pomáha vykonávať jeho mandáty týkajúce sa:

ESVČ tiež pomáha Generálnemu sekretariátu Rady, Komisii a diplomatickým službám krajín EÚ v záujme zabezpečenia jednotnosti európskej vonkajšej činnosti.

ESVČ v neposlednom rade podporuje Komisiu pri príprave a vykonávaní programov a finančných nástrojov týkajúcich sa vonkajšej činnosti EÚ.

Ústredná správa

Sídlo ESVČ je v Bruseli. Riadi ho výkonný generálny tajomník, ktorý koná pod vedením vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Ústredná správa ESVČ sa delí na generálne riaditeľstvá, ktoré sa zameriavajú na:

Sieť delegácií

ESVČ pozostáva aj z delegácií EÚ v krajinách mimo EÚ a rôznych medzinárodných organizáciách. Každú z nich riadi vedúci delegácie, ktorý sa zodpovedá vysokému predstaviteľovi a ESVČ. Vedúci delegácie zastupuje EÚ v príslušnej krajine.

Delegácie spolupracujú a vymieňajú si informácie s diplomatickými službami krajín EÚ.

Výkonný generálny tajomník ESVČ zodpovedá za finančné a administratívne hodnotenie jednotlivých delegácií.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 26. júla 2010.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Rady 2010/427/EÚ z 26. júla 2010 o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (Ú. v. EÚ L 201,3.8.2010, s. 30 – 40)

Posledná aktualizácia 28.06.2016

Top