Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Právny rámec pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Právny rámec pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC)

Týmto právnym predpisom sa stanovuje nová právna štruktúra spoločných výskumných zariadení európskeho záujmu. Krajinám EÚ a krajinám pridruženým k výskumnému rámcovému programu EÚ (Horizont 2020) umožňuje vytvárať a prevádzkovať tieto zariadenia. Touto štruktúrou sa vyplní právna medzera, ktorá existovala v minulosti, a zároveň sa umožní spoločné vykonávanie zložitých a často veľmi nákladných projektov.

SÚHRN

Týmto nariadením sa zavádza jednotný právny základ, ktorého cieľom je uľahčovať vytváranie a prevádzku Konzorcia pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC) pre krajiny EÚ s možným zapojením krajín pridružených k výskumným rámcovým programom EÚ, ďalších krajín a špecializovaných medzivládnych agentúr. Krajiny EÚ a pridružené krajiny sú zodpovedné za navrhovanie projektov infraštruktúry a za vymedzenie hlavných aspektov, ako sú stanovy, štatutárne sídlo atď.

Na rozdiel od spoločných podnikov spoločnej technologickej iniciatívy (JTI JU), na ktorých sa EÚ systematicky zúčastňuje ako člen, je konzorcium ERIC právnym subjektom, v ktorom EÚ nemusí byť nevyhnutne členom.

Tento právny rámec sa vzťahuje na infraštruktúry celoeurópskeho záujmu.

Výskumné infraštruktúry vytvorené ako ERIC podľa tohto nariadenia musia spĺňať tieto podmienky:

realizovať európske výskumné činnosti;

predstavovať pridanú hodnotu na európskej a medzinárodnej úrovni vo vedeckých a technologických odboroch;

byť dostupné výskumníkom z krajín EÚ a krajín pridružených k rámcovému programu EÚ pre výskum a vývoj (Horizont 2020);

podporovať mobilitu výskumných pracovníkov a výmenu znalostí v rámci Európskeho výskumného priestoru (EVP);

prispievať k šíreniu a optimalizácii výsledkov výskumných činností.

Činnosti konzorcia ERIC sú v zásade neziskové. ERIC však môže vykonávať niektoré obmedzené hospodárske činnosti, pokiaľ úzko súvisia s jeho hlavnou úlohou a nebránia hlavnému cieľu výskumnej infraštruktúry.

Žiadosti o zriadenie ERIC sa musia predložiť Komisii na posúdenie.

Žiadosť musí obsahovať:

žiadosť o zriadenie ERIC adresovanú Komisii;

návrh stanov (zoznam členov, štatutárne sídlo, názov ERIC, práva a povinnosti členov, orgány ERIC s ich právomocami a spôsobom zloženia a rozhodovacími postupmi, čas trvania ERIC, základné zásady, pracovné jazyky, odkazy na pravidlá uplatňovania stanov);

technický a odborný opis (pozri podmienky vyššie);

vyhlásenie hostiteľskej krajiny EÚ o uznaní konzorcia ERIC za medzinárodnú organizáciu podľa smerníc o DPH a spotrebných daniach.

Po zohľadnení výsledkov posúdenia a stanovísk krajín EÚ musí Komisia prijať rozhodnutie a informovať o ňom žiadateľa. Ak sa vytvorenie ERIC schváli, rozhodnutie sa zverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Počas obdobia posudzovania môžu byť žiadatelia vyzvaní, aby doplnili alebo zmenili svoju žiadosť.

Konzorcium ERIC má právnu subjektivitu a musí mať svoje štatutárne sídlo u niektorého zo svojich členov (krajina EÚ alebo krajina pridružená k rámcovému programu EÚ pre výskum). Názov musí obsahovať skratku „ERIC“.

Členmi konzorcia ERIC musia byť krajina EÚ a 2 ďalšie krajiny, ktoré sú buď krajinami EÚ alebo pridruženými krajinami. V akejkoľvek fáze sa k nim môžu pripojiť iné krajiny EÚ alebo pridružené krajiny, iné krajiny alebo špecializované medzivládne organizácie.

ERIC sa považuje za medzinárodný orgán alebo organizáciu podľa smerníc o dani z pridanej hodnoty, spotrebných daniach a verejnom obstarávaní. Preto je oslobodené od DPH a spotrebných daní a jeho postupy verejného obstarávania nepatria do rozsahu smernice o verejnom obstarávaní.

Zodpovednosť členov za dlhy ERIC sa v zásade obmedzuje na ich príslušné príspevky.

Uplatniteľným právom sú v prvom rade právne predpisy EÚ, potom právne predpisy krajiny štatutárneho sídla alebo krajiny prevádzky, pokiaľ ide o určité bezpečnostné a technické záležitosti.

Päť rokov po prijatí Komisia vykonala hodnotenie právneho rámca a predložila správu Európskemu parlamentu a Rade.

Kontext

Toto nariadenie je jednou zo strategických iniciatív vytvorenej na základe zelenej knihy o EVP zo 4. apríla 2007. Táto iniciatíva prispieva k vykonávaniu 7. rámcového programu – časti Výskumné infraštruktúry (2007 – 2013) a programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020).

Ďalšie informácie sú dostupné na adrese: Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre výskum a inováciu Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 723/2009 z 25. júna 2009 o právnom rámci Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC)

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 723/2009

28. augusta 2009

Ú. v. EÚ L 206, 8.8.2009, s. 1 – 8

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 1261/2013

26. decembra 2013

Ú. v. EÚ L 326, 6.12.2013,s. 1 – 2

SÚVISIACE AKTY

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/923/EÚ z 12. decembra 2014 o zriadení Spoločného inštitútu pre interferometriu z veľmi dlhých základníc ako Konzorcia pre európsku výskumnú infraštruktúru (JIV-ERIC) (Ú. v. EÚ L 363, 18.12.2014, s. 156–169)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/526/EÚ zo 6. augusta 2014, ktorým sa zriaďuje infraštruktúra pre digitálny výskum v oblasti umeleckých a humanitných vied v podobe Konzorcia pre európsku výskumnú infraštruktúru (DARIAH ERIC) (Ú. v. EÚ L 239, 12.8.2014, s. 64–80)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/261/EÚ z 5. mája 2014 o zriadení výskumnej infraštruktúry Euro-Argo ako Konzorcia pre európsku výskumnú infraštruktúru (Euro-Argo ERIC) (Ú. v. EÚ L 136, 9.5.2014, s. 35–50)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/713/EÚ z 29. novembra 2013 o zriadení Európskej siete infraštruktúry klinického výskumu (ECRIN) ako konzorcia pre európsku výskumnú infraštruktúru (ECRIN-ERIC) (Ú. v. EÚ L 324, 5.12.2013, s. 8–20)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/700/EÚ z 22. novembra 2013 o zriadení Európskeho sociálneho prieskumu ako Konzorcia pre európsku výskumnú infraštruktúru (ESS ERIC) (Ú. v. EÚ L 320, 30.11.2013, s. 44–62)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/701/EÚ z 22. novembra 2013 o zriadení Konzorcia pre výskumnú infraštruktúru biobánk a biomolekulárnych zdrojov (BBMRI-ERIC) ako konzorcia pre európsku výskumnú infraštruktúru (Ú. v. EÚ L 320, 30.11.2013, s. 63–80)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/640/EÚ zo 7. novembra 2013 o vytvorení Európskej infraštruktúry moderného translačného výskumu v medicíne ako Konzorcia pre európsku výskumnú infraštruktúru (EATRIS ERIC) (Ú. v. EÚ L 298, 8.11.2013, s. 38–47)

Rozhodnutie Komisie 2012/136/EÚ z 29. februára 2012, ktorým sa zriaďuje infraštruktúra pre spoločné jazykové zdroje a technológiu ako Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (CLARIN ERIC) (Ú. v. EÚ L 64, 3.3.2012, s 13–28)

Rozhodnutie Komisie 2011/166/EÚ zo 17. marca 2011 o zriadení SHARE-ERIC (Ú. v. EÚ L 71, 18.3.2011, s. 20 – 31), zmenené vykonávacím rozhodnutím Komisie 2014/302/EÚ z 27. mája 2014 (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 52 – 53)

Posledná aktualizácia 10.09.2015

Top