Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nástroj európskeho susedstva a partnerstva (2007 – 2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Nástroj európskeho susedstva a partnerstva (2007 – 2013)

Nástroj európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) je finančný nástroj európskej susedskej politiky (ESP). Je určený partnerským krajinám ESP, ako aj Rusku a ponúka spolufinancovanie v procese posilňovania správy a spravodlivého hospodárskeho a sociálneho rozvoja. ENPI takisto podporuje cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu, ako aj postupnú hospodársku integráciu prijímajúcich krajín do Európskej únie (EÚ). Toto nariadenie stanovuje základné zásady, ktorými sa riadi ENPI, jeho rozsah pôsobnosti a plánovanie pomoci.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 z 24. októbra 2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia zriaďujúce nástroj európskeho susedstva a partnerstva.

SÚHRNY

Nástroj európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) má za cieľ podporovať plnenie cieľov európskej susedskej politiky [ESP (EN) (FR)] pre rozvoj oblasti prosperity a dobrého susedstva medzi Európskou úniou a partnerskými krajinami a Ruskom a medzi partnerskými krajinami navzájom. ENPI je doplnkovou pomocou spolufinancovania činností partnerských krajín na základe partnerstva s Komisiou.

Rozsah pôsobnosti ENPI

ENPI podporuje najmä:

  • politické reformy: uplatnenie a prispôsobenie inštitucionálnych a administratívnych kapacít, dobrá správa vecí verejných, právny štát, rešpektovanie ľudských práv, účasť občianskej spoločnosti, multikultúrny dialóg, ako aj boj proti podvodu, korupcii, organizovanej trestnej činnosti a terorizmu;
  • hospodárske reformy: hospodársky rozvoj, trhové hospodárstvo, zintenzívnenie obchodu a aproximácie právnych predpisov s EÚ v oblastiach spoločného záujmu s výhľadom postupnej hospodárskej integrácie do vnútorného trhu;
  • sociálne reformy: integrácia, zamestnanosť, nediskriminácia, boj proti chudobe;
  • sektorová spolupráca, najmä v sektoroch spoločného záujmu: životné prostredie, udržateľný rozvoj, energetika, doprava, telekomunikácie, zdravotníctvo, bezpečnosť potravín, vzdelávanie a odborná príprava, výskum a inovácia;
  • regionálny a miestny rozvoj, ako aj integrácia na úrovni regiónov (euro-stredozemský región a východná Európa) a nižších územných celkov;
  • účasť na programoch a v agentúrach Spoločenstva.

Ďalej ENPI môže poskytnúť podporu volebným pozorovateľským misiám, pomoc po krízach a pri príprave na katastrofy.

Riadenie a vykonávanie

Vykonávané programy zodpovedajú presnému procesu prípravy programov. Priority a orientačné čiastky sa najprv pripravia v strategických viacročných dokumentoch prípravy programov (na celé obdobie) týkajúcich sa jednej krajiny, viacerých krajín alebo cezhraničnej spolupráce a viacročných orientačných programoch (v zásade trojročných). Následne prijímajú ročné akčné programy a spoločné, v zásade ročné programy pre cezhraničnú spoluprácu, ktoré obsahujú podrobnosti, podmienky, sumy, ako aj časový harmonogram. Tieto predstavujú základ vykonávaných programov, teda:

  • programov týkajúcich sa jednej krajiny alebo viacerých krajín dotýkajúcich sa každej partnerskej krajiny, spolupráce na úrovni regiónov a nižších územných celkov. Ich povahu určia charakteristiky krajiny alebo regiónu, cieľ partnerstva a uskutočnený pokrok;
  • programov cezhraničnej spolupráce pre spoluprácu medzi partnermi a členskými štátmi, ktorí majú spoločnú hranicu, či už pozemnú, alebo námornú. Cezhraničnú spoluprácu prezentujú partnerské krajiny v spoločných operačných programoch (SOP), ktoré následne prijme Komisia a ktoré riadi spoločný riadiaci orgán spravidla so sídlom v členskom štáte.

Programy týkajúce sa viacerých krajín však môžu tiež zahŕňať medziregionálnu spoluprácu medzi členskými štátmi a partnerskými krajinami v otázkach spoločného záujmu a bez zemepisného obmedzenia. Navyše tretie krajiny a územia, ktoré si uplatňujú iný nástroj zahraničnej pomoci, sa môžu zúčastniť na programoch globálnej, regionálnej alebo cezhraničnej povahy.

Rozpočet ENPI na obdobie rokov 2007-2013 je 11 181 miliónov EUR, z toho 95 % pokrýva programy týkajúce sa jednej krajiny alebo viacerých krajín a 5 % programy cezhraničnej spolupráce.

Opatrenia využívajúce ENPI sa týkajú v prvom rade vykonávania programov a projektov, technickej pomoci a administratívnej spolupráce, ako je vyslanie odborníkov. Tieto opatrenia môžu byť podpornými opatreniami pri vykonávaní nariadenia.

ENPI tiež môže pokrývať investície alebo mikroprojekty. Môže poskytnúť podporu rozpočtov, ak je ich riadenie transparentné, spoľahlivé a efektívne, a pri zavádzaní sektorových a makroekonomických politík. Môže podporiť príspevok partnerských krajín do kapitálu medzinárodných finančných inštitúcií (IFI) alebo regionálnych rozvojových bánk. Daňové opatrenia sú však mimo jeho rozsahu pôsobnosti.

Takisto môže prispievať do fondov sprístupnených Spoločenstvu, členským štátom a finančným sprostredkovateľom, ako je Európska investičná banka EIB (EN) (FR)), medzinárodné a regionálne organizácie a iní darcovia.

Akcie môžu byť predmetom spolufinancovania EÚ a iných darcov, ale môžu byť financované EÚ a vykonávané nejakou medzinárodnou organizáciou.

Rada však môže pomoc pozastaviť v prípade porušenia hodnôt, na ktorých sa zakladá EÚ a jej vzťahy s jej partnermi.

Na financovanie sú oprávnené inštitúcie a decentralizované orgány partnerských krajín a regiónov, spoločné orgány, medzinárodné a regionálne organizácie, IFI, inštitúcie a do určitej miery aj agentúry Európskej únie a neštátni účastníci.

Takisto sú stanovené pravidlá pre účasť vo verejných obstarávaniach alebo na grantových dohodách povolenú fyzickým alebo právnickým osobám z partnerskej krajiny alebo členského štátu, ale tiež z krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), krajiny prijímajúcej nástroj predvstupovej pomoci IPA), ktoré majú tradičné väzby s partnerskými krajinami alebo recipročný prístup k zahraničnej pomoci. Táto účasť je povolená aj medzinárodným organizáciám.

Uplatnenie ENPI má zaručiť efektívnosť pomoci, súlad a zlučiteľnosť s politikami a zahraničnou pomocou EÚ, so stanovenými cieľmi a medzinárodnými záväzkami. Takisto má zabezpečiť ochranu finančných záujmov Spoločenstva, ktoré kontroluje Komisia a Európsky dvor audítorov.

Riadenie je spravidla zabezpečené Komisiou s pomocou výboru, no môže byť tiež decentralizované. Jeho uplatňovanie Komisia pravidelne posudzuje. Komisia má najmä predložiť do 31. decembra 2010 správu o prvých troch rokoch vykonávania nariadenia a navrhnúť potrebné zmeny.

Referencie

Akt

Nadobudnutie účinnosti – Dátum ukončenia účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (ES) č. 1638/2006 [prijatie: spolurozhodovaním KOD/2004/0219]

29.11.2006 - 31.12.2013

Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006

SÚVISIACE AKTY

Vykonávanie ENPI

Nariadenie Komisie (ES) č. 951/2007 z 9. augusta 2007, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania programov cezhraničnej spolupráce financovaných v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia zriaďujúce nástroj európskeho susedstva a partnerstva [Úradný vestník EÚ L 210, 10.8.2007].

Programovacie dokumenty (EN) (FR) týkajúce sa jednej krajiny, viacerých krajín a cezhraničnej spolupráce.

Európska susedská politika

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu zo 4. decembra 2006 o posilňovaní európskej susedskej politiky [KOM(2006) 726 v konečnom znení – neuverejnené v úradnom vestníku]. V tomto oznámení Komisia nepredkladá len bilanciu ESP, ale navrhuje i prostriedky na jej posilnenie. Z tohto dôvodu ESP má potenciál, ktorý si zaslúži väčšiu mieru využitia. Z finančného hľadiska by vytvorenie investičného nástroja „správa“ podporujúceho pokrok v procese reformy na základe akčných plánov a ivestičného nástroja európskej susedskej politiky (NIF) podporujúceho pôžičky IFI v partnerských krajinách malo prispieť k dosiahnutiu efektívnosti pomoci.

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu zo 4. decembra 2006 o všeobecnom prístupe, ktorý umožní partnerským krajinám ESP účasť v agentúrach Spoločenstva a programoch Spoločenstva [KOM(2006) 724 v konečnom znení – neuverejnené v úradnom vestníku].

Posledná aktualizácia: 08.10.2007

Top