Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mierový nástroj pre Afriku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mierový nástroj pre Afriku

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie Rady ministrov AKT – ES č. 3/2003 o použití zdrojov ERF na vytvorenie mierového nástroja pre Afriku

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Rozhodnutím sa zriaďuje finančná schéma pre mierový nástroj pre Afriku, ktorý predstavuje hlavný zdroj financovania EÚ zameraného na úsilie Africkej únie (AÚ) a afrických regionálnych hospodárskych spoločenstiev (REC) v oblasti mieru a bezpečnosti.

HLAVNÉ BODY

Právnym základom pre mierový nástroj pre Afriku je Dohoda z Cotonou a financuje sa prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu (ERF).

Mierový nástroj pre Afriku je založený na zásade afrického vlastníctva. Priamymi príjemcami podpory v rámci APF sú Africká únia a africké regionálne hospodárske spoločenstvá a regionálne mechanizmy.

Od roku 2004 získal mierový nástroj pre Afriku viac ako 2,2 miliardy EUR z finančných prostriedkov EÚ.

 • Podpora mieru
  • Kľúčovým poslaním mierového nástroja pre Afriku je podpora pre udržiavanie a budovanie mieru.
  • V rámci mierového nástroja pre Afriku sa úspešne podporili operácie na udržiavanie mieru v Stredoafrickej republike, Sudáne, Južnom Sudáne, Mali, Somálsku, povodí Čadského jazera a na Komorách.
 • Budovanie kapacít
  • Budovanie kapacít je od roku 2007 hlavnou zložkou mierového nástroja pre Afriku. Jeho cieľom je posilňovať kapacity a efektívnosť AÚ a regionálnych hospodárskych spoločenstiev/regionálnych mechanizmov pri plánovaní a vykonávaní operácií na podporu mieru.
  • Dlhodobým cieľom je umožniť, aby si africké inštitúcie dokázali samostatne zabezpečiť mier a bezpečnosť.
 • Včasná reakcia
  • Mechanizmom včasnej reakcie sa umožňuje riešenie naliehavých potrieb poskytnutím financovania pre prvé fázy opatrení na prevenciu, riadenie a riešenie kríz.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 11. decembra 2003.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Rady ministrov AKT – ES č. 3/2003 z 11. decembra 2003 o použití zdrojov z balíka deviateho ERF pre dlhodobý rozvoj na vytvorenie mierového nástroja pre Afriku (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 108 – 111)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Rady (ES) č. 617/2007 zo 14. mája 2007 o vykonávaní 10. Európskeho rozvojového fondu v rámci Dohody o partnerstve medzi AKT – ES (Ú. v. EÚ L 152, 13.6.2007, s. 1 – 13)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 617/2007 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

2007/461/ES: Rozhodnutie Rady ministrov AKT – ES č. 2/2007 z 25. mája 2007 o umožnení dodatočných bilaterálnych príspevkov, ktoré majú byť spravované Komisiou na podporu cieľov Mierového nástroja pre Afriku (Ú. v. EÚ L 175, 5.7.2007, s. 35)

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/322 z 2. marca 2015 o vykonávaní 11. Európskeho rozvojového fondu (Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2015, s. 1 – 16)

Posledná aktualizácia 07.12.2016

Top