Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dohoda z Cotonou

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dohoda z Cotonou

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Dohoda o partnerstve 2000/483/ES medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a EÚ na strane druhej

AKÝ JE CIEĽ TEJTO DOHODY O PARTNERSTVE?

 • Dohoda z Cotonou je základom partnerstva medzi Európskou úniou (EÚ), krajinami EÚ a 79 krajinami nachádzajúcimi sa na troch kontinentoch v afrických, karibských a tichomorských štátoch (AKT).
 • Jej cieľom je znižovanie chudoby až k jej odstráneniu, podpora trvalo udržateľného hospodárskeho, kultúrneho a sociálneho rozvoja partnerských krajín a uľahčenie postupnej integrácie ich hospodárstva do svetového hospodárstva.

HLAVNÉ BODY

 • Dohoda z Cotonou je úzke partnerstvo založené na rade základných zásad.
  • Partneri Dohody sú rovnocenní.
  • Krajiny AKT určujú svoje vlastné rozvojové politiky.
  • Spolupráca sa neuskutočňuje len medzi vládami: úlohu zohrávajú aj parlamenty, miestne orgány, občianska spoločnosť, súkromný sektor, hospodárski a sociálni partneri.
  • Kooperačné dojednania a priority sú rôzne v závislosti od aspektov, ako sú úrovne rozvoja jednotlivých krajín.
 • Na podporu vykonávania Dohody z Cotonou sú zavedené spoločné inštitúcie. Rada ministrov AKT – EÚ, ktorej pomáha Výbor veľvyslancov, vykonáva politický dialóg, schvaľuje politické usmernenia, prijíma rozhodnutia na vykonanie Dohody. Predstavuje výročnú správu o pokroku Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ. Tento konzultačný orgán vykonáva odporúčania o dosiahnutí cieľov Dohody.
 • Politický rozmer Dohody z Cotonou je dôležitý a zahŕňa:
  • komplexný politický dialóg o vnútroštátnych, regionálnych a globálnych otázkach;
  • podporu ľudských práv a demokratických zásad;
  • politiku budovania mieru, prevenciu a riešenie konfliktov;
  • riešenie problémov migrácie a bezpečnostných otázok vrátane boja proti terorizmu a boja proti šíreniu zbraní hromadného ničenia.
 • Súčasťou Dohody sú aktivity rozvojovej spolupráce na posilnenie:
  • hospodárskeho rozvoja so zameraním na priemyselný sektor, poľnohospodársky sektor a sektor cestovného ruchu krajín AKT;
  • sociálneho a ľudského rozvoja s cieľom zlepšiť zdravotnícke a vzdelávacie služby, ako aj služby súvisiace s výživou a
  • regionálnu spoluprácu a integráciu s cieľom podporiť a rozšíriť obchod medzi štátmi AKT.
  • Tieto činnosti sa financujú prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu.
 • Dohoda je v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie a štátom AKT umožňuje úplnú účasť v medzinárodnom obchode.
 • Táto Dohoda bola podpísaná v roku 2000 a jej platnosť sa skončí v roku 2020. Naposledy bola revidovaná v roku 2010 (rozhodnutie 2010/648/ES), pričom partnerstvo sa upravilo tak, aby bolo viac zamerané na otázky, ako napríklad:

ODKEDY SA DOHODA O PARTNERSTVE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. apríla 2003, keďže posledný nástroj ratifikácie alebo schválenia bol predložený 27. februára 2003.

KONTEXT

 • Dohoda o partnerstve medzi štátmi AKT a EÚ podpísaná 23. júna 2000 v Cotonou, Benin, predstavuje poslednú fázu spolupráce medzi štátmi AKT a EÚ. Spolupráca sa v prípade určitých štátov AKT začala podpísaním Rímskej zmluvy v roku 1957. Rozšírila sa o 2 dohovory z Yaoundé a 4 dohovory z Lomé. V roku 2016 bolo prijaté oznámenie o obnovenej spolupráci s krajinami AKT na obdobie po roku 2020.
 • Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Dohoda o partnerstve 2000/483/ES medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 (Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3 – 353)

Následné zmeny Dohody o partnerstve 2000/483/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACI DOKUMENT

Spoločné oznámenie Európskemu parlamentu a Rade: Obnovené partnerstvo s africkými krajinami a krajinami karibskej a tichomorskej oblasti [JOIN(2016) 52 final z 22. novembra 2016]

Posledná aktualizácia 08.12.2016

Top