Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systém preferencií od roku 2006 do roku 2015 - usmernenia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Systém preferencií od roku 2006 do roku 2015 - usmernenia

Cieľom systému všeobecných preferencií (SVP) je pomáhať rozvojovým krajinám pri znižovaní chudoby prostredníctvom uplatňovania colných preferencií, ktoré im majú umožniť získať príjmy z medzinárodného obchodu. V oznámení Komisia stanovuje zásady, od ktorých by sa mali odvíjať nariadenia v rokoch 2006 až 2015 v záujme dosiahnutia tohto cieľa.

AKT

Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru zo 7. júla 2004 - Rozvojové krajiny, medzinárodný obchod a udržateľný rozvoj: Úloha Systému všeobecných preferencií (SVP) Spoločenstva pre desaťročie 2006/2015 (KOM(2004) 461 v konečnom znení - Ú. v. EÚ C 242, 29.9.2004)

SÚHRN

Európska komisia v tomto oznámení navrhuje usmernenia pre všeobecný systém preferencií na obdobie rokov 2006 - 2015 na základe skúseností z predchádzajúcich systémov. Navrhuje:

Zachovať veľkorysú colnú ponuku

Je niekoľko spôsobov, ako zachovať, či dokonca zlepšiť colné preferencie. Komisia okrem iného navrhuje rozšíriť SVP na niektoré výrobky, ktoré nie sú pokryté súčasným systémom. Takmer jedna desatina zdaniteľných výrobkov v colnej tarife je vyňatá z tohto systému.

Niektoré citlivé výrobky by sa rovnako mohli preradiť do kategórie nie citlivých výrobkov.

Preferenčné rozpätia (v súčasnosti je to 3,5 % pre citlivé výrobky a 100 % pre nie citlivé výrobky) sa zachovajú, a ak to bude možné, aj zvýšia.

Rozšírenie Európskej únie (EÚ) o desať nových členských štátov v roku 2004 a následné rozšírenie EÚ o Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko pomohlo zlepšiť možnosti ponuky Spoločenstva, keďže trh EÚ sa rozšíril o ďalších 100 miliónov možných zákazníkov.

Zamerať SVP na krajiny, ktoré to najväčšmi potrebujú

Komisia navrhuje, aby sa SVP sústreďoval na krajiny, ktoré to najviac potrebujú, ako sú najmenej rozvinuté krajiny a najzraniteľnejšie krajiny spomedzi ostatných rozvojových krajín (malé hospodárstva, uzavreté krajiny a krajiny s nízkymi príjmami) s cieľom pomôcť im zohrávať dôležitejšiu úlohu v rámci medzinárodného obchodu.

SVP bude musieť zahŕňať aj mechanizmus progresívneho odstraňovania krajín zo zoznamu voliteľných krajín, ktoré sú príjemcami špeciálneho usporiadania SVP, tzv. režim Všetko okrem zbraní, a v rámci ktorého sa udeľuje bezcolný a bezkvótový prístup ku všetkým výrobkom (okrem zbraní a munície) od päťdesiatich najchudobnejších krajín.

Jednoduchší a prístupnejší SVP

Zjednodušovanie, ktoré sa začalo už v rámci súčasného SVP, by sa malo zintenzívniť. Komisia navrhla, aby sa namiesto piatich režimov SVP zaviedli tri režimy: všeobecný režim, špeciálny režim pre podporu menej vyspelých krajín a nový špeciálny režim (SVP+) podnecujúci udržateľný rozvoj a správu.

Sprehľadniť odstupňovanie a väčšmi ho zamerať na hlavné zvýhodnené krajiny

Komisia navrhuje sprehľadniť odstupňovanie (vyňatie zo SVP) tak, že sa zo SVP budú odstraňovať najviac konkurencieschopné skupiny výrobkov určitých zvýhodnených krajín.

Znamená to, že zvýhodnené krajiny už viac nepotrebujú SVP na zvýšenie vývozu týchto výrobkov do EÚ. Menšie zvýhodnené krajiny nebudú odstupňované, a teda môžu využiť väčší podiel výhod SVP.

Namiesto súčasných kritérií odstupňovania (podiel na preferenčnom dovoze, index rozvoja, index špecializácie na vývoz), bude stanovené jediné a jednoduché kritérium - podiel na trhu Spoločenstva, vyjadrený ako podiel na preferenčnom dovoze.

Definovať nový stimul na podporu udržateľného rozvoja a správy

Ako už bolo uvedené, Komisia navrhuje zavedenie nového stimulu pre udržateľný rozvoj a dobrú správu verejných vecí prostredníctvom nahradenia špeciálnych režimov v oblasti drog, sociálnych práv a v oblasti životného prostredia jednou novou kategóriou - SVP+.

SVP+ zabezpečí špeciálne stimuly pre krajiny, ktoré podpísali hlavné medzinárodné dohovory o sociálnych právach, ochrane životného prostredia, o správe a o boji proti výrobe a pašovaniu nezákonných drog.

Komisia zohľadní hodnotenia medzinárodných orgánov zodpovedných za príslušné medzinárodné dohovory predtým, ako pripraví zoznam príjemcov stimulu SVP+. V rámci tohto režimu bude zavedená aj spoľahlivá doložka umožňujúca rýchle pozastavenie v prípade, že krajina nedodrží svoje záväzky v rámci dohovorov.

Zdokonaliť pravidlá pôvodu

Komisia navrhuje zlepšiť pravidlá pôvodu zmenou ich podoby (zjednodušenie), ich náplne (prispôsobenie kritérií pôvodu a pravidiel kumulácie) a ich postupov (formality a kontroly).

Nové pravidlá pôvodu by mali takisto byť pružné v záujme podpory rozvoja. Jedným z cieľov bude podporiť nadobudnutie pôvodu za účelom optimalizácie použitia preferencií.

Systém by sa mohol zlepšiť napríklad pomocou regionálnej kumulácie a podporou regionálnej spolupráce medzi profitujúcimi krajinami. Komisia prikladá osobitný význam regionálnej integrácii južných krajín, ktorá predstavuje cestu k väčšiemu zapojeniu južných krajín do medzinárodného obchodu.

Obnoviť nástroje dočasného zrušenia, ochranné opatrenia a opatrenia na boj proti podvodom

Komisia navrhuje opätovne vymedziť ustanovenia o dočasnom zrušení výhod SVP a ochrannú doložku s cieľom zohľadniť nové odstupňovanie zamerané na najkonkurencieschopnejšie zvýhodnené krajiny.

Napriek tomu, že sa budú používať iba výnimočne, spoľahlivosť týchto systémov sa musí posilniť ich zjednodušením a ich väčšou pružnosťou pri ich využívaní najmä v prípade nečestných obchodných postupov. Taktiež je dôležité, aby Komisia a členské štáty zodpovedné za uplatňovanie SVP neochvejne uplatňovali tieto pravidlá v prípade odhalenia podvodu.

Keďže zvýhodnené krajiny majú takisto povinnosti súvisiace s riadením SVP, Komisia ich vyzýva na zriadenie účinných a primeraných riadiacich štruktúr na zaručenie platnosti osvedčení o pôvode.

Kontext

Všeobecný systém preferencií umožňuje výrobkom výrobného priemyslu a niektorým poľnohospodárskym výrobkom, ktoré vyvážajú rozvojové krajiny, získať prístup na trh Spoločenstva s celkovým alebo čiastočným oslobodením od cla.

Je to teda nástroj obchodnej aj rozvojovej politiky Európskeho spoločenstva. Keďže ide o nástroj spolupráce, tento mechanizmus je dočasný a jeho výhody sa odnímajú krajinám, ktoré ho už viac nepotrebujú.

EÚ absorbuje jednu pätinu vývozu z rozvojových krajín. Štyridsať percent dovozu do EÚ pochádza z rozvojových krajín. EÚ je zároveň najväčším svetovým dovozcom poľnohospodárskych výrobkov z rozvojových krajín. Dováža viac ako Spojené štáty, Kanada a Japonsko spoločne.

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Rade, Európskemu Parlamentu a Európskemu Hospodárskemu a Sociálnemu Výboru - Pravidlá pôvodu v preferenčných obchodných režimoch - Orientácie na budúcnosť ( KOM(2005) 100 v konečnom znení - neuverejnené v úradnom vestníku)

Toto oznámenie nadväzuje na konzultáciu, ktorá bola vytvorená v zelenej knihe Komisie o budúcnosti pravidiel pôvodu v preferenčných obchodných režimoch. Poukazuje na to, že preferenčné pravidlá pôvodu je nutné preskúmať. Preskúmanie je dôležité aj v záujme cieľa integrácie rozvojových krajín do svetového hospodárstva. Preskúmanie by takisto mala sprevádzať úprava postupov týkajúcich sa ich riadenia a kontroly.

Komisia navrhuje opatrenia v troch oblastiach:

  • revízia podmienok pre výrobok, ktorý sa má v danej krajine považovať za pôvodný;
  • zmena v colných postupoch, ktorá je potrebná na riadne vykonávanie a kontrolu využívania preferencií hospodárskymi prevádzkovateľmi;
  • vývoj nástrojov, ktoré zabezpečujú, že prijímajúca krajina plní svoje povinnosti.

Nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 , ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 552/97, (ES) č. 1933/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 1100/2006 a (ES) č. 964/2007 (Ú. v. EÚ L 211, 6.8.2008)

V tomto nariadení sa zriaďuje systém Spoločenstva týkajúci sa všeobecných colných preferencií uplatňovaný od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011.

Systém všeobecných preferencií na roky 2009 až 2011 sa sústreďuje najmä na udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných v krajinách, ktoré to najviac potrebujú. Táto aktualizácia patrí do rámca usmernení prijatých Komisiou v roku 2004, v ktorých sa stanovili hlavné zásady systému všeobecných preferencií na roky 2006 až 2015.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 512/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 732/2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2011)

Týmto nariadením sa pozmeňujú prvky nariadenia (ES) č. 732/2008 potrebné na predĺženie doby jeho platnosti do 31. decembra 2013.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. októbra 2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 (Ú. v. EÚ L 303, 31.10.2012)

V roku 2012 EÚ schválila nové pravidlá s cieľom preorientovať systém všeobecných preferencií v nadväznosti na strednodobé preskúmanie tohto nástroja. Cieľom tejto zmeny je zabezpečiť, aby sa systém zameriaval na krajiny, ktoré to najviac potrebujú, a to najmä vzhľadom na zmeny vzorcov svetového obchodu v uplynulom desaťročí. Reformovaný SVP je zároveň prehľadnejší a predvídateľnejší pre zvýhodnené krajiny a hospodárskych prevádzkovateľov. Nariadenie sa uplatňuje do 31. decembra 2023.

Posledná aktualizácia: 19.06.2014

Top