Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
WTO – dohoda o obchode so službami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

WTO – dohoda o obchode so službami

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie Rady 94/800/ES týkajúce sa uzavretia dohôd v mene EÚ, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994)

Uruguajské kolo mnohostranných obchodných rokovaní (1986 – -1994) – Dohoda o založení svetovej obchodnej organizácie (WTO) – záležitosti týkajúce sa obchodu do službami

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA A DOHODY?

Rozhodnutím sa v mene Európskeho spoločenstva (dnešná Európska únia – EÚ) schvaľuje dohoda, ktorou sa založila Svetová obchodná organizácia (WTO), vrátane Všeobecnej dohody o obchode so službami.

HLAVNÉ BODY

Všeobecná dohoda o obchode so službami (GATS) je prvý súbor pravidiel schválených na mnohostrannej úrovni, ktorým sa má riadiť medzinárodný obchod so službami. Pozostáva z troch súčastí:

 • všeobecný súbor pravidiel, ktorý obsahuje základné požiadavky pre všetkých členov Svetovej obchodnej organizácie (WTO);
 • listiny špecifických záväzkov týkajúcich sa prístupu na trh pre každého člena WTO; a
 • prílohy, v ktorých sa stanovujú osobitné podmienky, ktoré sa majú uplatňovať v rôznych odvetviach.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

 • Dohoda GATS sa uplatňuje na všetky služby vo všetkých odvetviach okrem služieb verejných orgánov. Zároveň sa uplatňuje na všetky opatrenia uplatniteľné na služby a prijaté na všetkých úrovniach vlády (národná, regionálna, miestna atď.). V dohode sa vymedzujú štyri metódy poskytovania služby:
  • poskytovanie služby z územia jedného člena na územie akéhokoľvek iného člena (napr. medzinárodné telefonické hovory);
  • poskytovanie služby na území jedného člena spotrebiteľovi akéhokoľvek iného člena (napr. cestovný ruch);
  • poskytovanie služby prostredníctvom komerčnej prítomnosti člena na území akéhokoľvek iného člena (napr. bankové služby);
  • poskytovanie služby prostredníctvom jednotlivcov z jednej členskej krajiny, ktorí dočasne žijú a pracujú na území akéhokoľvek iného člena (napr. stavebné projekty, modelky, poradcovia).
 • Dohoda vychádza zo zásady prístupu podľa doložky najvyšších výhod (DNV), podľa ktorej každá členská krajina pristupuje k podniku z inej členskej krajiny najmenej tak priaznivo ako k vlastným podnikom alebo k podnikom z akýchkoľvek iných krajín. Existujú však výnimky pre osobitné činnosti poskytovania služieb, ktoré sú zahrnuté do zoznamu výnimiek z požiadavky DNV. Každá vláda môže vymedziť obmedzenia prístupu zahraničných firiem na svoj trh.
 • Členovia, ktorí uzavreli dohodu o voľnom obchode alebo o colnej únii, môžu navyše medzi sebou liberalizovať obchod so službami, pričom nemusia rozšíriť túto dohodu na ostatných členov GATS. Ich dvojstranná alebo regionálna dohoda však musí mať podstatné odvetvové pokrytie a musí sa zameriavať na znižovanie diskriminácie alebo jej predchádzanie.
 • V záujme čo najväčšej transparentnosti sa v dohode od vlád vyžaduje, aby zverejnili všetky príslušné zákony a predpisy. Tieto opatrenia sa musia spravovať odôvodneným, objektívnym a nestranným spôsobom.
 • Dvojstranné dohody o uznávaní kvalifikácií uzatvorené medzi vládami musia byť otvorené pre ostatných členov, ktorí sa chcú pripojiť k týmto dohodám. Každý člen musí navyše zabezpečiť, aby monopoly a poskytovatelia exkluzívnych služieb nezneužívali svoje postavenie. Členovia sa podobne musia radiť o tom, ako odstraňovať postupy, ktoré môžu obmedziť hospodársku súťaž.
 • Medzinárodné prevody a platby za bežné prevody súvisiace s osobitnými záväzkami, ktoré boli uzatvorené podľa GATS, nesmú byť obmedzené, okrem prípadov ťažkostí s platobnou bilanciou a za určitých okolností.

Osobitné záväzky

 • Pravidlá prístupu na trh a vnútroštátneho prístupu nie sú všeobecné požiadavky, ale osobitné záväzky zahrnuté do listín pripojených k dohode GATS a sú súčasťou dohody. V týchto listinách sa určujú služby a činnosti poskytovania služieb, pre ktoré je zaručený prístup na trh, a stanovujú sa podmienky ich prístupu. Po konsolidácii sa tieto záväzky môžu zmeniť alebo stiahnuť len na základe rokovaní o kompenzácii s dotknutou krajinou.
 • Každý člen teda musí pristupovať k službám a poskytovateľom služieb akéhokoľvek iného člena najmenej tak priaznivo, ako sa vyžaduje v podmienkach uvedených v jeho listine.
 • Dohoda sa taktiež riadi zásadou vnútroštátneho prístupu. V odvetviach uvedených v listine každého člena, a s prihliadnutím na jej podmienky, každá krajina pristupuje k výrobkom inej členskej krajiny najmenej tak priaznivo ako k vlastným vnútroštátnym výrobkom.

Postupná liberalizácia

V GATS sa ustanovujú rokovania, ktoré sa majú začať v nasledujúcich piatich rokoch, s cieľom dosiahnuť vyššiu úroveň liberalizácie obchodu so službami. Táto liberalizácia by sa mala zameriavať na posilnenie záväzkov v listinách a na zníženie nepriaznivých účinkov opatrení prijatých vládami.

Odvetvové otázky

GATS zahŕňa niekoľko príloh týkajúcich sa rôznych odvetví služieb. Tieto prílohy slúžia na zohľadnenie určitých osobitných vlastností dotknutých odvetví.

 • V prílohe o pohybe fyzických osôb sa vládam povoľuje rokovať o osobitných záväzkoch, ktoré sa uplatňujú na dočasný pobyt osôb na ich území na účely poskytovania služieb. Dohoda sa neuplatňuje na stálych zamestnancov ani na opatrenia týkajúce sa občianstva alebo pobytu.
 • V prílohe o leteckých dopravných službách sa z rozsahu pôsobnosti GATS vylučujú dopravné práva a služby súvisiace s týmito právami (hlavne dvojstranné dohody o leteckých službách, ktorými sa udeľujú pristávacie práva). GATS sa však uplatňuje na služby opravy a údržby lietadiel, predaj a reklamu leteckých dopravných služieb a na služby počítačových rezervačných systémov.
 • V prílohe o finančných službách (najmä bankové služby a poisťovacie služby) sa uznáva, že vláda má právo prijať opatrenia na ochranu investorov, vkladateľov a poistencov. Z rozsahu pôsobnosti dohody sú vylúčené služby poskytované centrálnymi bankami.
 • A napokon, v prílohe o telekomunikáciách sa uvádza, že vlády musia udeliť prístup k verejným telekomunikačným sieťam poskytovateľovi služieb z akejkoľvek inej členskej krajiny podľa odôvodnených a nediskriminačných podmienok.

VYKONÁVANIE DOHODY

Inštitucionálne pravidlá

Tieto pravidlá sa týkajú najmä konzultácií a urovnania sporov a zriadenia Rady pre obchod so službami.

Pokračovanie rokovaní

 • Na konci uruguajského kola sa vlády dohodli, že rokovania budú pokračovať v štyroch oblastiach:
  • základné telekomunikácie;
  • námorná doprava;
  • pohyb jednotlivcov; a
  • finančné služby.
 • Ďalšie rokovania majú byť venované subvenciám, vládnemu obstarávaniu a ochranným opatreniam.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE A DOHODA UPLATŇUJÚ?

 • Rozhodnutie sa uplatňuje od 22. decembra 1994.
 • Dohoda sa uplatňuje od 1. januára 1995.

KONTEXT

Ďalšie informácie: EÚ a WTO na webovej lokalite Európskej komisie.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1 – 2)

Uruguajské kolo mnohostranných obchodných rokovaní (1986 – 1994) – Dohoda o založení svetovej obchodnej organizácie (WTO) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 3 – 10)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady 97/838/ES z 28. novembra 1997 o záveroch rokovaní WTO o základných telekomunikačných službách týkajúcich sa Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti jeho príslušnosti (Ú. v. ES L 347, 18.12.1997, s. 45 – 58)

Rozhodnutie Rady 1999/61/ES zo 14. decembra 1998 o výsledkoch rokovaní Rady v mene Európskeho spoločenstva so Svetovou obchodnou organizáciou (WTO) o finančných službách (Ú. v. ES L 20, 27.1.1999, s. 38 – 39)

Posledná aktualizácia 18.04.2017

Top