Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
WTO – dohoda o obchode s tovarom

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

WTO – dohoda o obchode s tovarom

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie Rady 94/800/ES týkajúce sa uzavretia dohôd v mene EÚ, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) – záležitosti týkajúce sa obchodu s tovarom

Uruguajské kolo mnohostranných obchodných rokovaní (1986 – 1994) – Dohoda o založení svetovej obchodnej organizácie (WTO)

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA A DOHODY?

Rozhodnutím sa v mene Európskeho spoločenstva (dnešná Európska únia – EÚ) schvaľuje dohoda, ktorou sa založila Svetová obchodná organizácia (WTO).

HLAVNÉ BODY

Mnohostranná dohoda o obchode s tovarom zahŕňa GATT 1994 (Všeobecná dohoda o clách a obchode) a 13 odvetvových dohôd. Vzťahujú sa na štyri oblasti:

 • prístup na trh;
 • pravidlá upravujúce nesadzobné opatrenia;
 • colná a obchodná správa;
 • opatrenia na ochranu obchodu.

PRÍSTUP NA TRH

Všeobecná dohoda o clách a obchode (GATT 1994)

 • Tento základný text obsahuje všeobecné pravidlá upravujúce obchod s tovarom. Osobitné pravidlá sú stanovené v odvetvových dohodách, ktoré boli zriadené v Záverečnom dokumente. Dohoda GATT 1994 zahŕňala GATT z roku 1947 a všetky právne nástroje prijaté pred dohodou o založení WTO.
 • Vo všeobecnej dohode sa stanovuje niekoľko základných zásad vychádzajúcich z dohody GATT z roku 1947, ktorej prvoradým cieľom je zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž:
  • všeobecná zásada prístupu podľa doložky najvyšších výhod: podľa tejto zásady každý člen WTO pristupuje k výrobkom inej členskej krajiny najmenej tak priaznivo ako k podobným výrobkom ktorejkoľvek inej členskej krajiny (koncepcia nediskriminácie);
  • zásada vnútroštátneho prístupu k zdaneniu a vnútorným predpisom: podľa tejto zásady každý člen WTO pristupuje k výrobkom inej členskej krajiny, pokiaľ ide o zdanenie a vnútorné predpisy, najmenej tak priaznivo ako k vlastným vnútroštátnym výrobkom.
 • V dohode sa takisto zabezpečuje:
  • zníženie a záväzok týkajúce sa maximálnej úrovne ciel;
  • odstránenie množstevných obmedzení dovozu a vývozu;
  • notifikačná povinnosť pre štátne podniky;
  • antidumpingové opatrenia*;
  • vyrovnávacie opatrenia*;
  • ochranné opatrenia*;
  • konzultačný postup a konanie o urovnaní sporov;
  • niekoľko kritérií týkajúcich sa zón voľného obchodu a colnej únie; ako aj
  • požiadavky na členov týchto zón a únie.
 • V roku 1965 boli doplnené pravidlá, ktorými sa zavádzajú osobitné pravidlá a privilégiá pre rozvojové krajiny.

Marrákešský protokol

Marrákešským protokolom priloženým k dohode GATT 1994 sa do GATT 1994 začleňujú listiny koncesií a záväzkov pre tovar, o ktorých sa rokovalo počas uruguajského kola, a vymedzuje sa ich pravosť a pravidlá ich vykonávania.

Priemyselné výrobky

 • V súvislosti s priemyselnými výrobkami bolo cieľom uruguajského kola znížiť colné bariéry najmenej o jednu tretinu za päť rokov a zvýšiť počet viazaných ciel (keď vlády súhlasia, že nezvýšia výšku cla).
 • V dôsledku týchto záväzkov clá, ktoré rozvinuté krajiny vybrali z priemyselných výrobkov dovezených zo všetkých regiónov sveta, klesli v priemere o 40 % zo 6,3 % na 3,8 %.
 • Pokiaľ ide o EÚ, takmer 40 % jej priemyselných výrobkov malo byť bez cla. Faktom je, že clá, ktoré EÚ vyberá z priemyselných výrobkov, sú najnižšie na svete.

Poľnohospodárske výrobky

 • Cieľom Dohody o poľnohospodárstve bolo reformovať obchod s poľnohospodárskymi výrobkami a zaviesť spravodlivý systém orientovaný na trh.
 • Prístup na poľnohospodárske trhy je tak teraz krytý režimom, ktorý je založený len na clách. Členovia WTO boli takisto povinní znížiť vývozné dotácie a množstvá vývozu, ktoré sú dotované, v súvislosti s osobitnými výrobkami. Mali sa znížiť aj podporné opatrenia pre poľnohospodárov (cenová podpora).
 • Dohoda prihliadala na úroveň hospodárskeho rozvoja členov WTO. Rozvojové krajiny nemuseli znižovať svoje dotácie ani colné sadzby v rovnakej miere ako rozvinuté krajiny a mali viac času na vykonanie svojich povinností. Najmenej rozvinuté krajiny boli oslobodené od týchto záväzkov znižovania.

Textil a odevy

 • V dôsledku Dohody o obchode s textilnými výrobkami (MFA) z roku 1973, ktorá sa vzťahuje na prírodné a syntetické vlákna a súvisiace výrobky, sa obchod s textilnými výrobkami vylúčil zo spoločného systému GATT. Táto dohoda obsahovala výnimku pre textil, na základe ktorej členovia WTO mohli medzi sebou uzavrieť dvojstranné dohody, ktorými sa obmedzoval ich vzájomný vývoz textilu. Takéto dohody by podľa pravidiel GATT boli zakázané.
 • Cieľom uruguajského kola rokovaní bolo zabezpečiť plynulé začlenenie textilného a odevného odvetvia do GATT 1994. V Dohode o textile a odevoch (ATC) sa preto zabezpečilo postupné zrušenie MFA do 1. januára 2005. Znamenalo to, že sa museli postupne odstraňovať dvojstranné obmedzenia.
 • Ochranné opatrenia sa môžu uplatniť pre krajiny, ktorých miestny priemysel má ťažkosti s prispôsobením sa. Tieto opatrenia nesmú trvať dlhšie ako tri roky a bude ich prísne monitorovať Orgán pre monitorovanie textilu.

Investičné opatrenia vzťahujúce sa na obchod (TRIMs)

 • V Dohode o investičných opatreniach vzťahujúcich sa na obchod (TRIMs) sa uznáva, že niektoré investičné opatrenia môžu mať škodlivý alebo rušivý vplyv na obchod. Členovia WTO sa dohodli, že nebudú uplatňovať TRIMs, ktoré sa neriadia zásadou vnútroštátneho prístupu zavedenou v GATT alebo v rámci odstraňovania obmedzení množstva. Príloha k dohode obsahuje príklady TRIMs, ktoré sa neriadia týmito pravidlami, napr. povinnosti nákupu určitého množstva výrobkov vnútroštátneho pôvodu.
 • Všetky TRIMs museli byť nahlásené a odstránené do dvoch rokov v prípade rozvinutých krajín, do piatich rokov v prípade rozvojových krajín a do siedmich rokov v prípade najmenej rozvinutých krajín. Výbor pre investičné opatrenia vzťahujúce sa na obchod je zodpovedný za monitorovanie týchto záväzkov. Členovia sa takisto rozhodli, že neskôr určia, či by sa dohoda mala doplniť o pravidlá o investičnej politike a politike hospodárskej súťaže.

PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA NESADZOBNÝCH OPATRENÍ

Technické prekážky obchodu

 • Cieľom Dohody o technických prekážkach obchodu (TBT) je zabezpečiť, aby technické predpisy a normy a postupy posudzovania zhody nevytvárali zbytočné prekážky medzinárodnému obchodu. V dohode sa potvrdzuje, že krajiny môžu prijímať takéto opatrenia z oprávneného dôvodu, napr. na ochranu ľudského zdravia alebo bezpečnosti alebo na ochranu životného prostredia. Technické predpisy a normy však nesmú viesť k diskriminácii medzi vnútroštátnymi výrobkami a podobnými výrobkami z dovozu. Dohoda podporuje používanie medzinárodných noriem a harmonizáciu a vzájomné uznávanie technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody.
 • V dohode sa takisto stanovuje zriadenie vnútroštátnych informačných miest na uľahčenie prístupu k informáciám o technických predpisoch.

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia

 • Dohoda o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (SPS) sa týka všetkých opatrení SPS, ktoré môžu mať priamy alebo nepriamy vplyv na medzinárodný obchod. Opatrenia SPS ochraňujú ľudí, zvieratá či rastliny pred rizikami súvisiacimi s prídavnými látkami, cudzorodými látkami, toxínmi alebo choroboplodnými látkami v potravinách, alebo ochraňujú krajinu v prípade vstupu, udomácnenia alebo rozšírenia škodcov.
 • V dohode sa uznáva, že členovia môžu prijať opatrenia SPS na základe vedeckých zásad, no tieto opatrenia nesmú diskriminovať iné krajiny ani sa nesmú používať na protekcionistické účely. Členom sa odporúča, aby svoje opatrenia podľa možností zakladali na medzinárodných normách, usmerneniach či odporúčaniach.
 • Ak sa členovia rozhodnú, že sa nebudú riadiť medzinárodnými normami, mali by vedecky podložiť, že je to potrebné. Uplatnenie noriem môže byť napadnuté a je zavedené konanie o urovnaní sporov.

COLNÁ A OBCHODNÁ SPRÁVA

Určovanie colnej hodnoty

 • Keď clá vychádzajú z hodnoty tovaru, je dôležité stanoviť jasný postup určovania colnej hodnoty dovážaného tovaru. Ak sa určovanie colnej hodnoty vykonáva nespravodlivo, môže mať rovnaký vplyv ako nesadzobné ochranné opatrenie a byť obmedzujúcejšie ako samotné clo.
 • V Dohode o určovaní colnej hodnoty sa uznáva, že colná hodnota by mala vychádzať zo skutočnej ceny tovaru. Vo veľmi osobitných prípadoch, keď nie je možné použiť cenu na určovanie colnej hodnoty, sa v dohode stanovujú iné metódy určovania colnej hodnoty, ktoré sa musia uplatniť podľa konkrétneho poradia dôležitosti.

Kontrola pred odoslaním

 • Na predchádzanie podvodom a kompenzáciu nedostatkov vo svojej správe niekoľko rozvojových krajín využíva služby súkromných spoločností, aby overili kvalitu, množstvo, cenu a/alebo colnú klasifikáciu dovážaného tovaru pred tým, ako sa vyvezie z dodávateľských krajín.
 • V Dohode o kontrole pred odoslaním sa stanovujú požiadavky pre používateľské krajiny, najmä pokiaľ ide o nediskrimináciu, transparentnosť, ochranu dôverných obchodných informácií a overovanie cien.

Pravidlá pôvodu

 • Pravidlá pôvodu sú potrebné kritériá na určenie krajiny pôvodu výrobku, ale nesmú vytvárať zbytočné prekážky medzinárodnému obchodu. V Dohode o pravidlách pôvodu sa vymedzujú disciplíny na uplatňovanie týchto pravidiel. Vzťahuje sa na pravidlá používané v nástrojoch nepreferenčnej obchodnej politiky. Hlavným cieľom tejto dohody je harmonizovať nepreferenčné pravidlá pôvodu, aby sa zabezpečilo uplatňovanie rovnakých kritérií všetkými členmi WTO, bez ohľadu na účel ich uplatnenia.
 • Až do harmonizácie musia členovia WTO zabezpečiť, aby podmienky určovania pôvodu boli jasne vymedzené, a aby pravidlá pôvodu nevytvárali obmedzujúce, škodlivé a rušivé vplyvy na medzinárodný obchod.

Dovozné licenčné konanie

 • Dovozné licencie sú správne postupy, v rámci ktorých je potrebné predložiť žiadosť alebo iné doklady príslušnému správnemu orgánu pred tým, ako sa tovar dovezie do krajiny.
 • Hlavnými cieľmi Dohody o dovoznom licenčnom konaní je zjednodušiť tieto postupy a zabezpečiť, aby boli transparentné a predvídateľné tak, aby ich bolo možné spravodlivo a rovnocenne uplatňovať a spravovať.

Uľahčenie obchodu

Cieľom Dohody o uľahčení obchodu je uvoľniť pohyb, prepustenie a colné odbavenie tovaru vrátane tovaru v tranzite, a to prostredníctvom účinnej spolupráce medzi colnými orgánmi a ostatnými príslušnými orgánmi zapojenými do uľahčovania obchodu.

OPATRENIA NA OCHRANU OBCHODU

Antidumpingové opatrenia

Subvencie a vyrovnávacie opatrenia

 • V novej Dohode o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach sa vymedzuje „subvencia“ a stanovuje sa, že len dané subvencie podliehajú týmto pravidlám. Stanovujú sa v nej kritériá na určenie toho, či subvencia prináleží podniku alebo odvetviu alebo skupine podnikov alebo odvetví. V dohode sa subvencie rozdeľujú do troch kategórií:
  • jednoznačne zakázané;
  • subvencie, ktoré možno napadnúť podľa pravidiel WTO;
  • povolené subvencie.
 • V dohode sa stanovujú rôzne nápravné opatrenia podľa kategórie subvencií.
 • Dohoda obsahuje aj pravidlá týkajúce sa používania vyrovnávacích opatrení, t. j. ciel uložených krajinou dovozu na kompenzáciu vplyvu subvencie.

Ochrana

 • V Dohode o ochrane sa stanovujú pravidlá uplatňovania ochranných opatrení stanovených v článku XIX GATT 1994.
 • Dohodou sa zakazujú opatrenia „šedej zóny“, ako je autolimitácia alebo iné dohovory o rozdelení trhu. V dohode sa takisto ustanovuje doložka o zániku pre všetky existujúce ochranné opatrenia. Okrem toho obsahuje podrobné údaje o postupoch a pravidlách, ktoré treba dodržiavať pri uplatňovaní ochranných opatrení.

MNOHOSTRANNÉ DOHODY

 • Príloha 4 k Marrákešskej dohode zahŕňa štyri mnohostranné dohody (t. j. dohody sa uplatňujú len na členov WTO, ktorí ich vyslovene prijali):
 • Dohoda sa vzťahuje na päť odvetví činnosti: prístavy, letiská, voda, elektrina a mestská doprava. Vychádza zo zásady reciprocity – krajiny môžu otvoriť vládne zákazky len v odvetviach, ktoré sú uvedené pre signatárov dohody pôsobiacich v tom istom odvetví.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE A DOHODA UPLATŇUJÚ?

 • Rozhodnutie sa uplatňuje od 22. decembra 1994.
 • Dohoda sa uplatňuje od 1. januára 1995.

KONTEXT

Ďalšie informácie: EÚ a WTO (Európska komisia).

* HLAVNÉ POJMY

Antidumpingové opatrenia: opatrenia, ako sú napr. osobitné clá, ktoré sa uplatňujú na dovoz „dumpingových výrobkov“ do EÚ, t. j. výrobkov, ktoré sa do EÚ vyvážajú za nižšiu cenu, ako je tuzemská cena.

Vyrovnávacie opatrenia: opatrenia, ako sú napr. vyrovnávacie clá (ktoré neutralizujú negatívne vplyvy dotácií), ktoré EÚ uložila na dovoz, ktorý je dotovaný, a teda poškodzuje priemysel EÚ vyrábajúci rovnaký výrobok.

Ochranné opatrenia: tieto opatrenia sú zavedené, ak sa vo vyšetrovaní Európskej komisie dospeje k záveru, že dovoz sa natoľko zvýšil, že spôsobuje (alebo hrozí, že spôsobí) závažné poškodenie výrobcov EÚ. Ide o dočasné opatrenia, ako sú kvóty, ktoré sa uplatňujú na dovoz s cieľom dopriať priemyslu EÚ čas na vykonanie potrebných zmien.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1 – 2)

Uruguajské kolo mnohostranných obchodných rokovaní (1986 – 1994) – Dohoda o založení svetovej obchodnej organizácie (WTO) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 3 – 10)

Posledná aktualizácia 18.04.2017

Top