Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana proti prekážkam v obchode

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ochrana proti prekážkam v obchode

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 3286/94 – postupy na zaistenie výkonu uplatňovania práv EÚ podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Stanovuje sa ním postup, ktorý umožňuje podnikom a krajinám Európskej únie požiadať inštitúcie EÚ, aby preskúmali akékoľvek prekážky v obchode*, ktoré sú zavedené v krajinách mimo EÚ s cieľom ochrániť záujmy spoločností a pracovníkov EÚ.
 • Zameriava sa na odstránenie škody* alebo nepriaznivých obchodných účinkov*, ktoré vyplývajú z takýchto prekážok obchodu v súlade s medzinárodnými obchodnými pravidlami.

KĽÚČOVÉ BODY

 • Žaloby podľa tohto nariadenia sa môžu podať v mene priemyslu EÚ, v mene jedného alebo viacerých podnikov EÚ alebo ich môže podať krajina EÚ, ktorá poukazuje na prekážku v obchode. V žalobe sa musí uviesť dostatočný dôkaz o existencii prekážok v obchode a poškodenia, ktoré z nich vyplýva, alebo nepriaznivých obchodných účinkov.
 • Žaloby sa musia predložiť Európskej komisii písomne. Komisia má 45 dní, aby rozhodla o prípustnosti žaloby. Táto lehota môže byť predĺžená na žiadosť žalobcu, aby sa umožnilo poskytnutie doplňujúcich informácií.
 • Poradný výbor, ktorý sa skladá zo zástupcov každej krajiny EÚ a ktorému predsedá zástupca Komisie, poskytuje informácie týmto krajinám. Slúži aj ako fórum, na ktorom môžu vyjadrovať svoje názory.
 • Ak sa žaloba uzná za prípustnú, začne sa preskúmanie, ktoré sa oznámi v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ). V tomto oznámení sa uvedie produkt alebo služby a zainteresované krajiny. Komisia potom zhromaždí všetky príslušné informácie od zainteresovaných strán.

Keď sa na základe tohto preskúmania EÚ rozhodne konať, môžu sa prijať akékoľvek opatrenia obchodnej politiky, ktoré sú v súlade s existujúcimi medzinárodnými záväzkami a postupmi. Môžu sa najmä:

 • 1.

  pozastaviť tarifné povolenia* a zaviesť nové alebo zvýšené colné poplatky;

 • 2.

  zaviesť alebo zvýšiť kvantitatívne obmedzenia dovozu alebo vývozu tovaru;

 • 3.

  pozastaviť povolenia týkajúce sa tovarov, služieb alebo dodávateľov v oblasti verejného obstarávania.

Rada musí rozhodnúť o návrhu Komisie prijať jedno alebo viacero z uvedených opatrení do 30 dní.

V roku 2014 EÚ zmenila nariadenie [nariadenie (EÚ) č. 654/2014] a pridala nové pravidlá a postupy. Vďaka ním môže EÚ vykonávať svoje práva pozastaviť alebo zrušiť povolenia alebo ďalšie záväzky v rámci medzinárodných obchodných dohôd, a to účinnejšie a rýchlejšie.

Komisia môže prijať akty, ktorými prijíma opatrenia proti krajinám mimo EÚ v prípade naliehavej potreby. Tieto vykonávacie akty sú okamžite uplatniteľné a tento postup sa môže použiť len v náležite odôvodnených prípadoch. K opatreniam, ktoré možno ustanoviť prostredníctvom vykonávacieho aktu, patria aj tri opatrenia uvedené vyššie.

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie (ES) č. 3286/94 sa uplatňuje od 1. januára 1995. Nariadenie (EÚ) č. 654/2014 sa uplatňuje od 17. júla 2014.

KONTEXT

Vyšetrovanie prekážok v obchode

HLAVNÉ POJMY

*Prekážka v obchode – akýkoľvek obchodný postup prijatý krajinou mimo EÚ, ktorý však medzinárodné obchodné pravidlá zakazujú a na základe ktorého strana postihnutá takýmto postupom získava právo domáhať sa zrušenia vplyvu daného postupu. Tieto medzinárodné obchodné pravidlá sú v zásade pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a pravidlá formulované v dvojstranných dohodách s krajinami mimo EÚ, ktorých je EÚ zmluvnou stranou.

*Škoda – akákoľvek materiálna škoda, ktorú by prekážka v obchode mohla spôsobiť priemyslu EÚ na trhu EÚ.

*Nepriaznivé obchodné účinky – účinky, ktoré prekážka v obchode spôsobuje alebo hrozí, že ich spôsobí, v súvislosti s produktom alebo službou na úkor podnikov EÚ na trhu krajiny mimo EÚ.

*Povolenia alebo iné záväzky – tarifné povolenia alebo akékoľvek iné výhody, ktoré sa EÚ zaviazala uplatňovať pri obchodovaní s krajinami mimo EÚ v medzinárodných obchodných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 3286/94 z 22. decembra 1994 stanovujúce postupy Spoločenstva v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia uplatňovania práv Spoločenstva podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie (Ú. v. EÚ L 349, 31.12.1994, s. 71 – 78)

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 3286/94 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Posledná aktualizácia 30.11.2015

Top