Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Antisubvenčné opatrenia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Antisubvenčné opatrenia

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Rady (ES) č. 597/2009 – antisubvenčné opatrenia

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa ustanovujú pravidlá EÚ týkajúce sa ochrany pred subvencovanými dovozmi z nečlenských krajín EÚ a podmienok na uplatňovanie vyrovnávacích opatrení.

HLAVNÉ BODY

 • Vyrovnávacie clo sa uplatňuje s cieľom potlačiť škodlivé účinky subvencovaných dovozov na trh EÚ a obnoviť spravodlivú hospodársku súťaž. Clo platí dovozca v EÚ a vyberajú ho vnútroštátne colné orgány príslušnej krajiny EÚ.
 • Ak sa výrobné odvetvie EÚ domnieva, že dovozy výrobku z nečlenskej krajiny EÚ sú subvencované a spôsobujú ujmu výrobnému odvetviu EÚ, ktoré vyrába ten istý výrobok, môže podať podnet Európskej komisii.
 • Ak sa v podnete preukáže pôvodný dôkaz o subvencii alebo spôsobení ujmy výrobnému odvetviu EÚ a príčinná súvislosť medzi subvenciou a ujmou, Komisia začne antisubvenčné prešetrovanie.
 • Komisia môže až do ďalšieho prešetrenia uložiť dočasné vyrovnávacie clá v prípade, ak sa pri antisubvenčnom prešetrovaní zistí splnenie určitých podmienok vrátane nasledujúcich:
  • že pri dovozoch sa využíva výhoda zo špecifickej subvencie;
  • že výrobnému odvetviu EÚ je spôsobená ujma;
  • že existuje príčinná súvislosť medzi subvenciou a ujmou; a
  • že záujem EÚ si vyžaduje zásah, ktorého cieľom je predísť ujme.
 • Na základe ďalšieho prešetrovania môže Komisia do trinástich mesiacov uložiť konečné opatrenia. Opatrenia sú zväčša platné päť rokov.
 • Počas päťročnej lehoty možno požiadať o priebežné preskúmanie, ak došlo k výraznej zmene okolností súvisiacich s poskytovaním subvencií alebo vznikom ujmy a táto zmena má trvalý charakter.
 • Výrobné odvetvie EÚ môže v konečnom roku uplatňovania opatrení požiadať Komisiu o vykonanie preskúmania po uplynutí platnosti. Týmto preskúmaním sa určí, či výsledkom uplynutia platnosti opatrení by pravdepodobne bolo pokračovanie alebo opakovanie subvencií a ujmy. V tomto prípade možno pokračovať v opatreniach ďalších päť rokov.
 • Dovozcovia môžu takisto požadovať vrátenie zaplatených ciel, ak sa domnievajú, že objem subvencie sa znížil alebo zrušil.
 • Antisubvenčné pravidlá EÚ vychádzajú zo svetových noriem, ktoré stanovila Svetová obchodná organizácia (WTO).

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie (EÚ) 2016/1037 je kodifikovaná verzia pôvodného aktu (nariadenie (ES) č. 597/2009) a jeho následných zmien. Uplatňuje sa od 20. júla 2016.

KONTEXT

 • Subvencia je finančná pomoc, napríklad grant alebo úver, ktorú zvyčajne platí vláda nečlenskej krajiny EÚ, a ktorou sa poskytuje výhoda podniku alebo výrobnému odvetviu dovážajúcemu svoje výrobky do EÚ, čím narúša hospodársku súťaž na trhu EÚ. EÚ môže v boji proti tomuto narušeniu a s cieľom obnoviť spravodlivú hospodársku súťaž uložiť na tieto dovozy tzv. vyrovnávacie clá.
 • Ďalšie informácie sú uvedené v časti

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2016/1037 z 8. júna 2016 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 55 – 91)

Posledná aktualizácia 27.02.2017

Top