Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Usmernenia EÚ pre dialógy o ľudských právach s nečlenskými krajinami EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Usmernenia EÚ pre dialógy o ľudských právach s nečlenskými krajinami EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Dialógy o ľudských právach s nečlenskými krajinami EÚ – usmernenia

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO USMERNENÍ?

Usmerneniami sa stanovuje prístup EÚ týkajúci sa zavádzania a vykonávania dialógov o ľudských právach s nečlenskými krajinami EÚ. Cieľom týchto dialógov je začlenenie otázok ľudských práv do všetkých oblastí vonkajšej politiky EÚ.

HLAVNÉ BODY

EÚ vykonáva dialógy o ľudských právach s viac ako 40 nečlenskými krajinami EÚ. Niektoré dialógy majú všeobecnú povahu vychádzajúcu zo zmlúv, dohôd a dohovorov a ostatné majú štruktúru zameranú výlučne na ľudské práva. Realizujú sa aj ad hoc dialógy, ktorými sa rozširujú témy týkajúce sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a dialógy v kontexte osobitného vzťahu, ktoré sa zdieľajú na všeobecne zjednotených názoroch.

Ciele týchto dialógov sa stanovujú na individuálnom základe. K cieľom môže patriť diskusia a spolupráca v otázkach ľudských práv v nadnárodných organizáciách ako napríklad OSN, alebo zhromažďovanie informácií a registrácia problémov v súvislosti s otázkami ľudských práv.

Medzi prioritné otázky, ktoré sa majú prediskutovať v dialógoch o ľudských právach, sú: uplatňovanie medzinárodných nástrojov v oblasti ľudských práv; boj proti trestu smrti, mučeniu a inému krutému zaobchádzaniu a všetkým formám diskriminácie; práva detí (najmä v ozbrojenom konflikte); práva žien; sloboda prejavu; úloha občianskej spoločnosti a ochrana obhajcov ľudských práv; medzinárodná spolupráca v oblasti medzinárodnej spravodlivosti Medzinárodný trestný súd); podpora demokratizácie a dobrá správa; a predchádzanie konfliktom a právny štát.

Rozhodnutie začať dialóg o ľudských právach s nečlenskou krajinou EÚ vykonáva Rada, pričom ústrednú úlohu zohráva pracovná skupina pre ľudské práva (COHOM). Rozhodnutie si vyžaduje najprv posúdenie vychádzajúce zo správ o situácii v oblasti ľudských práv v predmetnej krajine. V posúdení sa zohľadňuje niekoľko faktorov (napríklad postoj vlády predmetnej krajiny k ľudským právam a občianskej spoločnosti).

Miesto a periodicita dialógu, ktorý sa má uskutočniť, a úroveň zastúpenia sa určuje podľa jednotlivých prípadov. Dialógy by sa mali bežne uskutočňovať v predmetnej krajine (alebo v Bruseli, ak je hlavným účelom diskusia o otázkach vzájomného záujmu alebo posilnenie spolupráce) a trvať aspoň jeden celý deň.

EÚ môže počas dialógu predložiť jednotlivé prípady nečlenskej krajine EÚ spolu so žiadosťami o reakciu a uvoľnenie zadržaných osôb. EÚ môže na konci dialógu zverejniť tlačovú správu, a to buď nezávisle alebo spoločne s predmetnou nečlenskou krajinou EÚ.

Každý druhý rok sa všetky dialógy o ľudských právach s nečlenskými krajinami EÚ musia posúdiť, pričom sa zohľadní stupeň splnenia cieľov. Zároveň je potrebné preskúmať aj pokrok vykonaný v prioritných oblastiach dialógu a stupeň prispievania činností EÚ k tomuto pokroku. V dialógu sa buď bude pokračovať, alebo sa ukončí, a to v závislosti od posúdenia, ktoré vykoná predsedníctvo EÚ s pomocou pracovnej skupiny COHOM.

KONTEXT

Dialógy EÚ o ľudských právach

AKT

Usmernenia EÚ pre dialógy o ľudských právach s tretími krajinami – Aktualizácia

Posledná aktualizácia 20.10.2015

Top