Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Usmernenia EÚ o mučení a inom krutom zaobchádzaní

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Usmernenia EÚ o mučení a inom krutom zaobchádzaní

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Usmernenia politiky EÚ vo vzťahu ku krajinám mimo EÚ týkajúce sa mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO USMERNENÍ?

Prostredníctvom týchto usmernení sa vytvára operačný nástroj, ktorý použije EÚ pri kontakte s krajinami mimo EÚ s cieľom bojovať proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu trestaniu (napr. bitiu počas výkonu väzby).

HLAVNÉ BODY

EÚ sa angažuje v boji proti mučeniu a zlému zaobchádzaniu prostredníctvom podpory medzinárodných nástrojov (napr. Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ženevských dohovorov, štatútu Medzinárodného trestného súdu atď.) a prostredníctvom opatrení v rámci svojej spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP), ako napr. nariadenia o obchodovaní s nástrojmi na mučenie.

Opatrenia EÚ zamerané na boj proti mučeniu a zlému zaobchádzaniu vo vzťahu ku krajinám mimo EÚ zahŕňajú:

 • zavedenie politického dialógu s krajinami mimo EÚ a regionálnymi organizáciami. V usmerneniach pre dialógy o ľudských právach sa stanovujú jasné podmienky a zásady v tejto oblasti;
 • prijatie politických iniciatív (demaršu) a vydanie verejných vyhlásení, v ktorých sa nalieha na príslušné krajiny mimo EÚ, aby prijali účinné opatrenia proti mučeniu a inému zlému zaobchádzaniu;
 • presadzovanie dvojstrannej a viacstrannej spolupráce s občianskou spoločnosťou, najmä v rámci akčného plánu EÚ pre ľudské práva a demokraciu (2015 – 2019), ktorým sa zabezpečuje podpora MVO v boji proti mučeniu;
 • plnenie pozorovateľských úloh zo strany zástupcov veľvyslanectiev EÚ v rámci súdnych konaní, pri ktorých existujú obavy, že bol odporca vystavený mučeniu alebo zlému zaobchádzaniu.

V súlade s týmito usmerneniami EÚ vyzýva krajiny mimo EÚ, aby prijali opatrenia s cieľom:

 • zabrániť, zakázať a odsúdiť mučenie a zlé zaobchádzanie;
 • dodržiavať a vykonávať medzinárodné normy a postupy (napr. Dohovor OSN proti mučeniu);
 • vytvoriť bezpečnostné opatrenia a postupy v súvislosti s miestami zadržiavania;
 • zabezpečiť rehabilitáciu a odškodnenie pre obete;
 • stanoviť vnútroštátne právne záruky;
 • bojovať proti beztrestnosti;
 • vytvoriť skupiny, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť (napr. utečenci, žiadatelia o azyl alebo väzni);
 • umožniť zavedenie systému monitorovania pozbavenia osobnej slobody;
 • zriadiť národné inštitúcie zamerané na predchádzanie mučeniu;
 • posilniť súdny systém;
 • poskytnúť účinnú odbornú prípravu pre pracovníkov orgánov presadzovania práva, vojenských pracovníkov a zdravotníckych pracovníkov v súvislosti s mučením a zlým zaobchádzaním;
 • zabrániť akejkoľvek forme zastrašovania alebo represálií;
 • vykonávať pitvy.

KONTEXT

Dodržiavanie ľudských práv predstavuje jednu z hlavných priorít v oblasti vonkajších vzťahov EÚ. Boj proti mučeniu a zlému zaobchádzaniu je nevyhnutnou súčasťou tejto činnosti, a to aj napriek existencii viacerých medzinárodných nástrojov, ktoré zakazujú takýto druh závažného porušovania ľudskej dôstojnosti.

Cieľom opatrení EÚ, ktoré získali silnú podporu zo strany všetkých krajín EÚ, je zabrániť a zrušiť mučenie a zlé zaobchádzanie a bojovať proti beztrestnosti tých, ktorí za tieto činy nesú zodpovednosť. Táto činnosť dopĺňa opatrenia EÚ v boji proti trestu smrti.

AKT

Usmernenia politiky EÚ vo vzťahu k tretím krajinám týkajúce sa mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania – Aktualizácia usmernení 6129/1/12 REV1, 20. marec 2012

Posledná aktualizácia 08.03.2016

Top