Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spolupráca so Spojenými štátmi v oblasti operácií krízového riadenia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Spolupráca so Spojenými štátmi v oblasti operácií krízového riadenia

Európska únia (EÚ) a Spojené štáty majú spoločné ciele v oblasti zahraničnej politiky. Podporujú najmä mierové riešenie konfliktov v krajinách, ktoré sa nachádzajú uprostred krízy, ako aj ich obnovu a stabilizáciu. EÚ a Spojené štáty sa z tohto dôvodu rozhodli spojiť svoje úsilie v oblasti niektorých operácií na riadenie krízy, ktoré vedie EÚ v krajinách mimo EÚ.

AKT

Rámcová dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o účasti Spojených štátov amerických na operáciách krízového riadenia Európskej únie.

SÚHRN

Táto dohoda je rámcová dohoda, ktorá sa vzťahuje na všetky operácie krízového riadenia Európskej únie (EÚ) v krajinách mimo EÚ, na ktorých sa Spojené štáty rozhodli zúčastniť. Dohoda vymedzuje predovšetkým podmienky účasti Spojených štátov a vzťahy s EÚ v priebehu misií.

Účasť Spojených štátov na operáciách krízového riadenia Európskej únie

Spojené štáty sa rozhodujú pre účasť na operáciách EÚ v závislosti od konkrétneho prípadu. EÚ preto prijíma rozhodnutie prizvať Spojené štáty k účasti na operácii. Ak ju prijmú, Spojené štáty sa zaväzujú dodržiavať podmienky uvedené v rozhodnutí Rady, prostredníctvom ktorého sa EÚ rozhodla viesť príslušnú operáciu.

Následne EÚ a Spojené štáty prekonzultujú príspevky, ktoré navrhli Spojené štáty. Tento príspevok môže mať formu vyslania civilného personálu, jednotiek alebo majetku. EÚ a Spojené štáty sa rovnako dohodnú na prípadnom príspevku Spojených štátov do rozpočtu operácie. Okrem toho Spojené štáty znášajú náklady spojené s ich účasťou, pokiaľ nie sú hradené z rozpočtu.

Spojené štáty môžu po konzultáciách s EÚ kedykoľvek úplne alebo čiastočne zrušiť svoju účasť na operácii. Rozhodnutie ukončiť operáciu krízového riadenia zostáva výlučne na Európskej únii. Tá sa musí poradiť so Spojenými štátmi najmä v tom prípade, ak v čase prijímania takéhoto rozhodnutia stále prispievajú na operácie.

Spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa medzi EÚ a Spojenými štátmi riešia diplomatickou cestou.

Postavenie kontingentu USA prideleného na operáciu krízového riadenia EÚ

Postavenie kontingentu USA sa upravuje v dohode o postavení misie uzavretej medzi EÚ a štátom, v ktorom sa táto operácia uskutočňuje. Spojené štáty musia mať možnosť preskúmať túto dohodu pred prijatím rozhodnutia o účasti na operácii.

V prípade, že sa ešte neuzavrela žiadna takáto dohoda, pred nasadením kontingentu USA sa zmluvné strany dohodnú na alternatívnom opatrení.

Dohoda o postavení misie vymedzuje predovšetkým výsady a imunitu personálu a jednotiek pridelených Spojenými štátmi.

Okrem toho si Spojené štáty vyhradzujú právo vykonávať súdnu právomoc nad svojím prideleným personálom v krajine, v ktorej sa operácia uskutočňuje. Spojené štáty sú takisto zodpovedné za prerokovanie každého nároku súvisiaceho s ich účasťou v súlade so svojimi zákonmi.

Priebeh operácií

EÚ je zodpovedná za vedenie operácií krízového riadenia. Tiež vymedzuje ciele a usmernenia misií.

Spojené štáty zabezpečujú, aby personál a jednotky vykonávali svoje úlohy v súlade s týmito usmerneniami. Personál a jednotky sú takisto povinné dodržiavať príkazy vedúceho misie alebo usmernenia veliteľa EÚ, pričom však zostávajú v plnom rozsahu pod celkovou právomocou Spojených štátov.

Okrem toho Spojené štáty ustanovia styčný bod národného kontingentu, aby zastupoval ich národný kontingent v príslušných operáciách. Tento styčný bod podáva predovšetkým vedúcemu misie správy o misii a je zodpovedný za každodennú disciplínu kontingentu USA.

Vzdanie sa nárokov

Touto dohodou sa EÚ a Spojené štáty vzdávajú vzájomných nárokov za škody v dôsledku plnenia ich služobných povinností s výnimkou prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia.

Spojené štáty a všetky členské štáty EÚ sú povinné vydať vyhlásenie o vzdaní sa nárokov.

Referencie

Akt

Nadobudnutie platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Rámcová dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou

Pozri článok 10 ods. 1Predbežné uplatňovanie: 17. 5. 2001

Ú. v. EÚ L 143, 31. 5. 2011

Posledná aktualizácia: 29.07.2011

Top