Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prevencia prírodných a človekom spôsobených katastrof v Európskej únii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prevencia prírodných a človekom spôsobených katastrof v Európskej únii

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie [KOM(2009) 82 v konečnom znení] – prístup Spoločenstva k prevencii prírodných a človekom spôsobených katastrof

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

 • Vymedzuje sa v ňom prístup Európskej únie (EÚ) k lepšiemu predvídaniu a riadeniu prírodných a človekom spôsobených katastrof. V tejto súvislosti sa navrhuje súbor opatrení, ktoré sa majú vykonať na úrovni EÚ.
 • V oznámení sa pripravila pôda na posilnenie zamerania na prevenciu v preskúmaných právnych predpisoch EÚ o civilnej ochrane (rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany), v ktorom sa vymedzuje základ na vykonávanie rozsiahlej politiky na riadenie rizika katastrof a presadzuje sa komplexný prístup k všetkým prírodným a človekom spôsobeným rizikám, od prevencie katastrof a pripravenosť na katastrofy až po reakciu na katastrofy.

HLAVNÉ BODY

Strata životov, ako aj environmentálna škoda sú najzávažnejšie vplyvy prírodných a človekom spôsobených katastrof, ktoré sa zjavne zintenzívňujú, či už z hľadiska počtu alebo závažnosti. Čoraz väčšiu zraniteľnosť voči týmto katastrofám spôsobujú najmä dôsledky zmeny klímy a rozvoj miest a priemyslu.

Stratégia navrhovaná Európskou komisiou patrí do súboru nástrojov s externým aj interným rozmerom. Nevzťahuje sa na núdzové situácie súvisiace s konfliktmi alebo teroristickými činmi.

Hlavné opatrenia

Táto stratégia z roku 2009 vychádza z troch hlavných tém:

 • rozvoj existujúcich poznatkov na zlepšenie účinnosti prevenčných opatrení, a to vrátane
  • zhromažďovania porovnateľných informácií o faktoroch katastrof,
  • osvedčených postupov v rámci procesov riadenia rizika (územné plánovanie, núdzové plány atď.) a
  • zmapovania rizikových oblastí EÚ;
 • rozšírenie spolupráce strán zapojených do riadenia katastrof prostredníctvom špecializovanej siete na zlepšenie koordinácie opatrení EÚ, vnútroštátnych a regionálnych opatrení a na zlepšenie informácií pre občanov na núdzovom čísle EÚ „112“;
 • využívanie existujúcich legislatívnych a finančných nástrojov v rámci preventívnych opatrení, napr. v oblasti rozvoja vidieka, civilnej ochrany, ochrany životného prostredia, výskumu a informačných a komunikačných technológií.

Posilnené zamerania na prevenciu v právnych predpisoch o civilnej ochrane

V decembri 2013 Rada a Európsky parlament prijali rozhodnutie o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany. Toto rozhodnutie platí od 1. januára 2014 a zavádza sa v ňom okrem iného posilnené zameranie na predchádzanie katastrofám s pravidlami týkajúcimi sa posúdenia rizika a posúdenia spôsobilosti na riadenie rizika, a stanovuje sa ambiciózny súbor iniciatív, ktoré má vykonať Komisia (vrátane posúdenia rizika, spôsobilosti na riadenie rizika a dobrovoľného partnerského preskúmania).

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Prístup Spoločenstva k prevencii prírodných a človekom spôsobených katastrof [KOM(2009) 82 v konečnom znení z 23. februára 2009]

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 924 – 947)

Následné zmeny rozhodnutia 1313/2013/EÚ boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Smerovanie k účinnejšej európskej reakcii na katastrofy: úloha civilnej ochrany a humanitárnej pomoci [KOM(2010) 600 v konečnom znení z 26. októbra 2010]

Posledná aktualizácia 17.01.2017

Top