Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reforma spoločnej rybárskej politiky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Reforma spoločnej rybárskej politiky

Reforma spoločnej rybárskej politiky (SRP) stanovuje podmienky pre lepšiu budúcnosť rýb a rovnako aj rybného hospodárstva, ako aj morského prostredia, od ktorého závisia. Ťažiskom navrhovanej politiky je trvalá udržateľnosť a cieľom reformy je ukončiť nadmerný výlov rýb vyčerpať ich zásoby. Udržateľnosť rybolovu znamená rybolov v mierach, ktoré neohrozujú reprodukciu zásob a ktoré poskytujú vysoké dlhodobé výnosy. Reforma spočíva v decentralizovanom prístupe v riadení rybolovu v závislosti od regiónu a morskej oblasti. Mala by priniesť zlepšenie v oblasti noriem pre správu vecí verejných v Európskej únii (EÚ) a vo svete vďaka dohodám o udržateľnom rybnom hospodárstve.

AKT

Oznámenie Komisie z 13. júla 2011 s názvom Reforma spoločnej rybárskej politiky [KOM(2011) 417 – nezverejnené v Úradnom vestníku].

SÚHRN

Reforma spoločnej rybárskej politiky (SRP) prispeje k plneniu stratégie Európa 2020. Z tohto dôvodu sa musí podieľať na zavedení udržateľného a inkluzívneho rastu, posilnení súdržnosti v pobrežných regiónoch a hospodárskej výkonnosti odvetvia.

Návrhy Komisie sa zameriavajú na udržateľnosť a dlhodobé riešenia.

Ochrana a trvalá udržateľnosť

Vďaka riadeniu rybolovu, ktoré eliminuje výrazné negatívne účinky na ostatné zásoby rýb, druhy a ekosystémy, SRP môže prispieť k lepšiemu environmentálnemu stavu morského prostredia v súlade s ustanoveniami rámcovej smernice o morskej stratégii.

Prijaté opatrenia v rámci reformy SRP by mali umožniť dosiahnuť maximálny udržateľný výnos (MUV) do roku 2015 v súlade s medzinárodnými záväzkami Európskej únie (EÚ). Najväčší úlovok, ktorý je možné vykonať, nesmie ohroziť trvalý charakter zásob rýb. Mal by, naopak, prispieť k udržaniu veľkosti populácie rýb na úrovni maximálnej produktivity.

Plánované opatrenia sa týkajú aj odstránenia odvrhovania neželaných úlovkov späť do mora, dlhodobých plánov riadenia, ktoré sú založené na najlepších dostupných vedeckých poznatkoch, zlepšenia zberu a dostupnosti kompletných a spoľahlivých údajov potrebných na tvorbu politík.

Budúcnosť rybolovu a akvakultúry

SRP musí urobiť z rybolovu a akvakultúry silné, životaschopné a konkurencieschopné a príťažlivé odvetvia. Komisia navrhuje zaviesť systém prevoditeľných rybolovných povolení pre väčšie rybárske lode, aby zvýšila hospodársku životaschopnosť a znížila nadmernú kapacitu rybolovu. Tento systém by mal niektorým prevádzkovateľom umožniť odkúpiť práva od tých prevádzkovateľov, ktorí sa rozhodnú zanechať činnosť v tomto odvetví. Tento systém si nebude vyžadovať žiadne financovanie z verejných zdrojov. Mal by, naopak, umožniť nárast príjmov a vytvorenie nových pracovných príležitostí.

Mali by sa takisto zaviesť aj opatrenia na podporu subjektov zaoberajúcich sa drobným rybolovom alebo trvalo udržateľnou akvakultúrou.

Informovanie spotrebiteľov

Spotrebitelia budú lepšie informovaní o kvalite a udržateľnosti výrobkov, ktoré nakupujú. Označenie môže obsahovať najmä tvrdenia o vplyve na životné prostredie a informácie o osobitných výrobných postupoch.

Organizácie rybárov sa stanú aktívnymi činiteľmi v rámci plánovania rybolovných činností svojich členov a budú zohrávať dôležitejšiu úlohu v orientácii zásobovania trhu a zvyšovaní prínosov pre rybárov.

Zlepšenie správy vecí verejných prostredníctvom regionalizácie

Reforma bude podporovať riešenia, ktoré sú prispôsobené regionálnym a miestnym potrebám s cieľom lepšie pochopiť osobitosti rôznych morských oblastí. Kľúčové rozhodnutia týkajúce sa všeobecných zásad a cieľov politiky zostávajú naďalej na úrovni EÚ. Členské štáty budú však mať možnosť rozhodovať o ostatných opatreniach týkajúcich sa riadenia rybného hospodárstva, a to s dohľadom Komisie. Členské štáty by na zaistenie efektívneho riadenia mohli najmä prijať technické ochranné opatrenia a opatrenia na zabránenie odvrhovaniu úlovkov, ktoré by následne vykonali v rámci svojich vnútroštátnych predpisov.

Komisia plánuje rozšíriť úlohu poradných rád pri poskytovaní odporúčaní k politike ochrany v rámci modelu regionalizácie. Z dôvodu osobitného charakteru akvakultúry Komisia navrhuje zriadenie novej poradnej rady pre akvakultúru.

Finančná podpora

Financovanie z verejných zdrojov bude pokrývať všetky činnosti. Zjednoduší sa v celej miere a prevádzkovatelia odvetvia budú musieť dodržiavať podmienky (najmä v súvislosti s trvalou udržateľnosťou). Tiež sa zmodernizuje intervenčný režim v rámci spoločnej organizácie trhu. Stanovenie intervenčných cien bude decentralizované a primerané s cieľom predísť zániku nadbytkov rýb na účely zachovania kurzu.

Vonkajší rozmer

Cieľom vonkajších opatrení EÚ je trvalá udržateľnosť a ochrana morských ekosystémov. Budú sa riadiť predovšetkým silnejšou spoluprácou s cieľom podeliť sa o najlepšie dostupné vedecké poznatky a zaistiť lepšie dodržiavanie stanovených pravidiel najmä v oblasti boja proti nelegálnemu rybolovu.

EÚ bude zohrávať významnejšiu úlohu v regionálnych rybárskych organizáciách, medzinárodných organizáciách a vo vzťahoch s krajinami mimo EÚ.

Dohody o udržateľnom rybnom hospodárstve s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, sa musia preorientovať na dosiahnutie udržateľnejšieho riadenia morských zdrojov, zlepšenie vedeckých poznatkov a vytvorenie rámca kvalitnej správy vecí verejných.

Kontext

Reforma sa opiera o rozsiahly verejný konzultačný proces, ktorý sa skončil na konci roka 2010. Príspevky zainteresovaných strán dali základ príprave reformy, ktorá zahŕňa tieto body:

  • legislatívny návrh nového nariadenia, ktorým sa vymedzujú hlavné pravidlá SRP [ktorý nahrádza nariadenie (ES) č. 2371/2002];
  • legislatívny návrh o novej politike trhu [ktorý nahrádza nariadenie (ES) č. 104/2000];
  • legislatívny návrh nového nariadenia o Európskom fonde pre námorné záležitosti a rybolov;
  • oznámenie o vonkajšom rozmere SRP a
  • správu o nariadení Rady (ES) č. 2371/2000 o kapitolách Ochrana a trvalá udržateľnosť a Úpravy kapacít rybolovu a o článku 17 ods. 2 o obmedzení prístupu flotíl do vôd do 12 námorných míľ.

Posledná aktualizácia: 03.12.2011

Top