Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systém kontroly rybného hospodárstva EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Systém kontroly rybného hospodárstva EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1224/2009 – systém kontroly rybného hospodárstva EÚ

SÚHRN

Účinnosť spoločnej rybárskej politiky EÚ závisí od zaistenia, že krajiny EÚ budú v praxi dodržiavať jej pravidlá.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Nariadením sa zriaďuje systém na kontrolu, inšpekciu a presadzovanie pravidiel spoločnej rybárskej politiky (SRP) zo strany vnútroštátnych orgánov.

HLAVNÉ BODY

Hlavnými cieľmi systému na kontrolu sú:

zaistiť, aby sa ryby lovili len v povolených množstvách;

zbierať potrebné údaje na účel riadenia rybolovných možností;

vysvetliť úlohy krajín EÚ a Európskej komisie;

zaistiť, aby sa na všetkých rybárov vzťahovali pravidlá rovnakým spôsobom a s rovnakými sankciami v celej EÚ;

zaistiť sledovateľnosť a kontrolu produktov rybolovu v dodávateľskom reťazci, „od rybárskej siete až po tanier“.

Vzťahuje sa na:

všetky rybolovné činnosti vo vodách EÚ;

rybolovné činnosti plavidiel EÚ a občanov EÚ vo vodách EÚ a mimo EÚ;

spracovanie a predaj produktov rybolovu;

rekreačné rybárstvo zahŕňajúce citlivé zásoby;

a sledovateľnosť produktov akvakultúry.

Dohľad a monitorovanie

Krajina EÚ musí vykonávať kontroly v celom výrobnom reťazci, konkrétne počas:

vykládky;

spracovania;

dopravy;

predaja.

Pri zbere údajov sa využívajú nové technológie, ako napríklad:

elektronické lodné denníky;

systém systematického váženia úlovku;

systém na sledovanie produktov rybolovu od plavidla až po maloobchodníka.

Inšpekčné právomoci

Krajiny EÚ majú výhradnú zodpovednosť za kontrolu a presadzovanie SRP. Komisia však môže vykonávať svoje vlastné nezávislé kontroly vrátane účasti na vnútroštátnych kontrolách, s cieľom zistiť, či vnútroštátne orgány vykonávajú pravidlá správne.

Sankcie

Sankcie možno uložiť na základe hodnoty odobraného úlovku pri spáchaní závažného priestupku. Pre držiteľov povolení na rybolov je zavedený systém trestných bodov, ktorého výsledkom je najprv pozastavenie a nakoniec odobratie povolenia v prípade niekoľkých závažných priestupkov.

Na krajiny EÚ môžu byť tiež uvalené sankcie za nesprávne presadzovanie pravidiel SRP vrátane:

ukončenia rybolovu až do vyriešenia situácie;

zníženia kvót (v prípade nadmerného rybolovu).

Ak daná krajina EÚ nepodnikne na vyriešenie problému príslušné kroky, Komisia môže vec odovzdať na Súdny dvor Európskej únie.

Zber údajov

Krajiny EÚ majú povinnosť disponovať bezpečnou databázou všetkých informácií, ktoré zozbierali pri vykonávaní svojich povinností v rámci nariadenia. Komisia musí mať možnosť prístupu k tejto databáze priamo z akéhokoľvek miesta. Krajiny EÚ musia tiež zriadiť oficiálnu webovú stránku o zozbieraných údajoch, ktorá bude mať bezpečné a verejne prístupné časti.

V nariadení sa zároveň zriaďuje systém vzájomnej pomoci a výmeny informácií medzi krajinami EÚ.

Koordinácia

S cieľom podporiť užšiu spoluprácu a výmenu osvedčených postupov organizuje Európska agentúra pre kontrolu rybárstva spoločné kontrolné kampane s účasťou inšpektorov z jednotlivých krajín EÚ.

Ďalšie informácie:

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1224/2009

1. januára 2010

Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1 – 50

Korigendum

Ú. v. EÚ L 149, 16.6.2015, s. 23

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 1385/2013

1. januára 2014

Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 86 – 89

Nariadenie (EÚ) č. 508/2014

1. januára 2014

Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1 – 66

Nariadenie (EÚ) 2015/812

1. júna 2015

Ú. v. EÚ L 133, 29.5.2015, s. 1 – 20

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 1224/2009 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 08.10.2015

Top