Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oprávnenia na rybolov pre plavidlá z EÚ a mimo EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Oprávnenia na rybolov pre plavidlá z EÚ a mimo EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1006/2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel EÚ mimo vôd EÚ a o prístupe plavidiel z krajín mimo EÚ do vôd EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Zavádza sa v ňom všeobecný systém EÚ na povoľovanie všetkých rybolovných činností rybárskych plavidiel EÚ mimo vôd EÚ a zabezpečuje sa súlad pravidiel prístupu plavidiel z krajín mimo EÚ do vôd EÚ s pravidlami, ktoré sa uplatňujú na rybárske plavidlá EÚ.
 • Cieľom nariadenia je plniť si medzinárodné povinnosti vyplývajúce z dvojstranných a viacstranných rybárskych dohôd, ktoré boli prijaté v rámci regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva (RFMO).
 • Zároveň sa ním posilňujú ciele spoločnej rybárskej politiky (SRP), pokiaľ ide o udržateľný rybolov, kontrolu a pravidlá EÚ týkajúce sa boja proti nezákonného, nenahláseného a neregulovaného (NNN) rybolovu.

HLAVNÉ BODY

Rybárske plavidlá EÚ mimo vôd EÚ

Postup

 • Žiadosti musia elektronicky poslať Európskej komisii príslušné orgány krajiny EÚ, v ktorej je rybárske plavidlo zaregistrované.
 • Musia byť zaslané najneskôr päť pracovných dní pred lehotou stanovenou v príslušnej dohode alebo v súlade s pravidlom vymedzeným v dohode s krajinou mimo EÚ.
 • Komisia overí, či sú žiadosti o oprávnenia oprávnené a zaisťuje, aby sa tieto žiadosti poslali príslušnej krajine mimo EÚ.
 • Komisia informuje príslušné orgány dotknutej krajiny EÚ o tom, či dotknutá krajina mimo EÚ rozhodla o udelení oprávnenia na rybolov pre konkrétne plavidlo. Krajina EÚ potom informuje vlastníka rybárskeho plavidla.

Pozastavenie platnosti alebo odobratie oprávnenia na rybolov

 • Ak sa krajina mimo EÚ rozhodne pozastaviť platnosť alebo odobrať oprávnenie na rybolov plavidlu, ktoré sa plaví pod vlajkou krajiny EÚ, Komisia musí ihneď informovať krajinu EÚ.
 • Krajina EÚ následne musí dočasne pozastaviť platnosť alebo natrvalo odobrať udelené oprávnenie na rybolov.

Informačný systém EÚ pre oprávnenia na rybolov

 • Zabezpečený elektronický informačný systém EÚ obsahuje informácie o vydaných oprávneniach.
 • Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby informácie, ktoré obsahuje, boli vždy aktuálne.

Rybárske plavidlá z krajín mimo EÚ vo vodách EÚ

Postup

 • Žiadosti musia elektronicky poslať Európskej komisii príslušné orgány krajiny mimo EÚ, v ktorej je rybárske plavidlo zaregistrované.
 • Komisia overí, či sú žiadosti o oprávnenia oprávnené. Potom posúdi rybolovné možnosti pridelené krajine mimo EÚ a vydá oprávnenie na základe opatrení prijatých Radou a pravidiel, ktoré obsahuje príslušná dohoda.
 • Komisia informuje príslušné orgány krajiny mimo EÚ a orgány krajín vydaného oprávnenia na rybolov.

Nedodržanie pravidiel

 • Ak krajina EÚ zaznamená porušenie pravidiel v súvislosti s rybárskym plavidlom krajiny mimo EÚ vo vodách EÚ podľa príslušnej dohody, musí ihneď informovať Komisiu. V takom prípade sa rybárskym plavidlám z danej krajiny mimo EÚ nebudú viac vydávať oprávnenia na rybolov počas maximálneho obdobia 12 mesiacov.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 18. novembra 2008.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 z 29. septembra 2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva, o zmene a doplnení nariadení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nariadenia (ES) č. 3317/94 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 33 – 44)

Posledná aktualizácia 05.10.2016

Top