Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Odstraňovanie nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Odstraňovanie nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1005/2008 – systém EÚ na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Zriaďuje sa v ňom systém Európskej únie (EÚ) na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie vo vodách EÚ a medzinárodných vodách.
 • Nariadenie pôsobí súčasne so systémom kontroly rybného hospodárstva EÚ v súvislosti s kontrolou, inšpekciou a presadzovaním pravidiel spoločnej rybárskej politiky zo strany vnútroštátnych orgánov.

HLAVNÉ BODY

 • Rybárske plavidlo sa považuje za plavidlo zúčastňujúce sa NNN rybolovu, ak spadá do jednej z viacerých kategórií:
  • nemá platné oprávnenie na rybolov;
  • neplní si svoje povinnosti, pokiaľ ide o zaznamenávanie alebo nahlasovanie úlovkov alebo údajov súvisiacich s úlovkami;
  • vykonáva rybolov v uzavretej oblasti*, počas uzavretej sezóny*, bez uplatnenia kvót alebo po ich vyčerpaní alebo za hranicou povolenej hĺbky*;
  • vykonáva rybolov nepovolených druhov;
  • používa zakázaný rybársky výstroj alebo výstroj, ktorý nespĺňa pravidlá;
  • falšuje alebo zatajuje svoju totožnosť, značenia alebo registráciu;
  • falšuje alebo zatajuje dôkazy týkajúce sa vyšetrovania;
  • bráni inšpektorom v práci;
  • berie na palubu, prekladá na inú loď alebo vykladá ryby, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť;
  • zapája sa do činností s plavidlami, ktoré sú na zozname plavidiel NNN;
  • vykonáva rybolovné činnosti v oblasti regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva (RFMO) spôsobom nezlučiteľným s ochrannými a riadiacimi opatreniami tejto organizácie, pričom je zaregistrované v krajine, ktorá nie je zmluvnou stranou tejto organizácie ani s touto organizáciou nespolupracuje;
  • je plavidlo bez štátnej príslušnosti.
 • V nariadení sa stanovuje súbor postupov, aby sa produkty NNN rybolovu nedostali na trh EÚ.

Určené prístavy

 • Len prístavné zariadenia určené krajinami EÚ sú otvorené pre plavidlá z krajín mimo EÚ.
 • Vykládky a prekládky* produktov rybolovu medzi plavidlami z krajín mimo EÚ a plavidlami EÚ, ktoré sú zakázané na mori, sa musia uskutočniť len v určených prístavoch.

Prístavné inšpekcie

Krajina EÚ, v ktorej sa prístav nachádza, je zodpovedná za monitorovanie produktov rybolovu dovezených do EÚ. Musí skontrolovať, či sú tieto produkty zákonné a či plavidlo spĺňa predpisy, t. j. či má požadované licencie a oprávnenia, a či nahlásené množstvo zodpovedá vyloženému alebo preloženému množstvu.

Osvedčenia o úlovkoch

Osvedčenie o úlovku zaručuje, že produkty dovezené do EÚ nepochádzajú z NNN rybolovu. Tieto osvedčenia vydáva krajina, v ktorej je plavidlo zaregistrované (vlajkový štát). Sprevádzajú produkty rybolovu pozdĺž dodávateľského reťazca, aby boli možné nepretržité kontroly.

Predpokladaný NNN rybolov

 • Európska komisia bude:
  • identifikovať rybárske plavidlá, o ktorých bolo získaných dostatok informácií na to, aby sa mohlo predpokladať, že sa môžu zúčastňovať NNN rybolovu;
  • informovať vlajkové štáty (t. j. krajiny mimo EÚ a krajiny EÚ), ktorých rybárske plavidlá boli identifikované; a
  • zasielať tieto informácie všetkým krajinám EÚ.
 • Takisto zostaví zoznam plavidiel zúčastňujúcich sa NNN rybolovu. Postupy na zostavenie tohto zoznamu obsahujú možnosť záruk a odvolacie postupy s cieľom zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie s dotknutými plavidlami a krajinami.

Nespolupracujúce krajiny mimo EÚ

Komisia identifikuje aj nespolupracujúce krajiny mimo EÚ v boji proti NNN rybolovu. Krajina mimo EÚ môže byť identifikovaná ako nespolupracujúca krajina, keď si neplní svoje povinnosti vlajkového, prístavného, pobrežného alebo trhového štátu na prijatie opatrení s cieľom predchádzať NNN rybolovu, odrádzať od neho a odstraňovať ho.

Sankcie

 • Krajiny EÚ musia uplatňovať účinné, primerané a odrádzajúce sankcie voči fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa zúčastňujú činností NNN rybolovu.
 • Maximálna sankcia má výšku najmenej päťnásobku hodnoty získaných produktov rybolovu.
 • V prípade opakovaného porušenia predpisov počas päťročného obdobia krajiny EÚ musia uložiť maximálnu sankciu vo výške aspoň osemnásobku hodnoty získaných produktov rybolovu.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Uzavretá oblasť: oblasť uzavretá pre komerčný rybolov, aby sa umožnila obnova populácií.

Uzavretá sezóna: obdobie v roku, počas ktorého je rybolov zakázaný, aby sa umožnila obnova populácií.

Povolená hĺbka: hĺbka, po ktorej presiahnutí sú vody uzavreté pre rybolov, aby sa umožnila obnova populácií hlbokomorských druhov.

Prekládka: presun úlovku z menších rybárskych plavidiel do väčších plavidiel, ktoré ich následne zahrnú do väčších balíkov určených na prepravu.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1 – 32)

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (U. v. EU L 286, 29.10.2008) (Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2011, s. 8)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1005/2008 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oprávnenie na rybolov

Nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 z 29. septembra 2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva, o zmene a doplnení nariadení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nariadenia (ES) č. 3317/94 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 33 – 44)

Plavidlá zúčastňujúce sa NNN rybolovu

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 468/2010 z 28. mája 2010, ktorým sa ustanovuje zoznam EÚ obsahujúci plavidlá zúčastňujúce sa na nezákonnom, neohlásenom a neregulovanom rybolove (Ú. v. EÚ L 131, 29.5.2010, s. 22 – 26)

Pozri konsolidované znenie.

Príslušné orgány pre osvedčenia o úlovkoch

Zoznam členských štátov a ich príslušných orgánov týkajúce sa článku 15 (2), 17 (8) a 21 (3) nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 (Ú. v. EÚ C 320, 24.12.2009, s. 17 – 20)

Určené prístavy

Zoznam prístavov v členských štátoch EÚ, kde sú povolené vykládky a prekládky produktov rybolovu a prístavné služby sú dostupné pre rybárske plavidlá tretích krajín, v súlade s článkom 5 (2) nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 (Ú. v. EÚ C 320, 24.12.2009, s. 13 – 16)

Posledná aktualizácia 11.10.2016

Top