Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Citlivé morské ekosystémy – ochrana pred lovom pri dne na otvorenom mori

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Citlivé morské ekosystémy – ochrana pred lovom pri dne na otvorenom mori

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 734/2008 – ochrana citlivých morských ekosystémov

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovujú sa v ňom pravidlá pre rybárske plavidlá zaregistrované v krajinách Európskej únie (EÚ), ktoré používajú rybársky výstroj na lov pri dne* na otvorenom mori mimo oblastí regulovaných regionálnymi organizáciami pre riadenie rybárstvaalebo ak takéto organizácie neprijali opatrenia v oblasti takéhoto rybolovu.

HLAVNÉ BODY

Regionálne organizácie pre riadenie rybárstva (RFMO)

 • V súlade s Dohovorom OSN o morskom práve, sú RFMO medzinárodné organizácie, prostredníctvom ktorých pobrežné štáty a iné štáty vykonávajúce rybolov na otvorenom mori spolupracujú v oblasti ochrany a riadenia mimoriadne migrujúcich transzonálnych populácií rýb* v konkrétnej zemepisnej oblasti.
 • RFMO majú riadiace právomoci na zriadenie ochranných a riadiacich opatrení, ako sú napr. obmedzenia výlovu a rybolovu, technické opatrenia a kontrolné opatrenia.
 • EÚ v zastúpení Európskej komisie zohráva aktívnu úlohu v niekoľkých RFMO.

Rozsah pôsobnosti

Nariadenie sa uplatňuje na plavidlá vykonávajúce rybolovné činnosti s rybárskym výstrojom na lov pri dne:

 • mimo oblasti RFMO;
 • v oblasti, v ktorej je RFMO vo fáze vývoja a boli prijaté prechodné opatrenia na ochranu morského prostredia.

Osobitné povolenia na rybolov

Rybolovné činnosti pri dne sú povolené len vtedy, ak nepredstavujú riziko poškodenia citlivých morských ekosystémov. Rybárske plavidlá zaregistrované v EÚ, ktoré používajú rybársky výstroj na lov pri dne v týchto oblastiach, musia získať osobitné povolenie na rybolov. Žiadosti musia obsahovať podrobný plán rybolovu, v ktorom sa spresňuje:

 • oblasť činnosti,
 • cieľové druhy,
 • druh použitého výstroja a hĺbka, do ktorej sa bude nasadzovať,
 • mapa morského dna, na ktorom sa budú vykonávať rybolovné činnosti, ak ju vydávajúci orgán ešte nemá.

Povolenia vydáva krajina, v ktorej je plavidlo zaregistrované. Príslušné orgány danej krajiny musia:

 • posúdiť údaje týkajúce sa citlivých morských ekosystémov v oblasti vymedzenej v pláne rybolovu pred vydaním povolenia. Ak nebolo vykonané a sprístupnené vhodné vedecké posúdenie, používanie rybárskeho výstroja na lov pri dne je zakázané;
 • byť upovedomené o akýchkoľvek zmenách plánu rybolovu, aby posúdili, či nebudú ohrozené citlivé ekosystémy,
 • odobrať povolenie akémukoľvek plavidlu, ktoré nedodržiava svoj plán rybolovu.

Uzatvorenia oblastí

V súlade s uznesením Valného zhromaždenia OSN 61/105 z roku 2006 musia krajiny EÚ určiť oblasti, v ktorých sa vyskytujú citlivé morské ekosystémy alebo by sa v nich mohli vyskytovať na základe najlepších dostupných vedeckých informácií, a uzatvoriť tieto oblasti na rybolov s rybárskym výstrojom na lov pri dne. Komisia musí byť informovaná o akýchkoľvek uzatvoreniach a musí následne informovať ostatné krajiny EÚ.

Monitorovanie

Pozorovatelia monitorujú činnosti plavidiel, ktorým bolo udelené osobitné povolenie na rybolov až do dokončenia plánu rybolovu. Počas tohto obdobia pozorovatelia musia:

 • zostaviť informácie o úlovku,
 • poznačiť zmeny v pláne rybolovu,
 • poznačiť akékoľvek styky s citlivými ekosystémami, ako aj
 • zaznamenať hĺbku, do ktorej sa výstroj nasadzuje.

Správa sa musí poslať príslušným orgánom v dotknutej krajine EÚ do 20 dní od skončenia misie. Následne sa pošle kópia Komisii.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 31. júla 2008.

* HLAVNÉ POJMY

Rybársky výstroj na lov pri dne: výstroj používaný počas bežných rybolovných činností v kontakte s morským dnom vrátane vlečných sietí na lov pri dne, dredží, žiabrových sietí na lov pri dne, lovných šnúr na lov pri dne, košov a pascí.

Transzonálne populácie rýb: zdroje rybného hospodárstva, ktoré migrujú medzi výhradnými hospodárskymi zónami (t. j. morská zóna, na ktorú má krajina osobitné práva, pokiaľ ide o výskum a využívanie morských zdrojov) a otvoreným morom.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 734/2008 z 15. júla 2008 o ochrane citlivých morských ekosystémov na otvorenom mori pred nepriaznivými vplyvmi rybárskeho výstroja na lov pri dne (Ú. v. EÚ L 201, 30.7.2008, s. 8 – 13)

Posledná aktualizácia 04.10.2016

Top