Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európska investičná banka

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európska investičná banka

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Protokol (č. 5) o štatúte Európskej investičnej banky (EIB) pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní EÚ

AKÝ JE CIEĽ PROTOKOLU (Č. 5)?

 • Obsahuje prevádzkové pravidlá Európskej investičnej banky (EIB), finančnej inštitúcie EÚ.
 • Stanovuje sa v ňom zloženie a úlohy EIB.
 • EIB má právnu subjektivitu, finančnú autonómiu a vlastnú rozhodovaciu štruktúru.

HLAVNÉ BODY

EIB bola založená s cieľom pomáhať pri vyváženom a stabilnom vývoji EÚ, poskytuje financovanie a odborné znalosti v záujme zdravých a udržateľných investičných projektov v Európe i za jej hranicami. Je vo vlastníctve 28 krajín EÚ a projekty, ktoré podporuje, prispievajú k presadzovaniu politických cieľov EÚ.

Základňa, členovia a kapitál

EIB má sídlo v Luxemburgu. Každej krajine EÚ je upísaný podiel na kapitále, ktorý k 1. júlu 2015 predstavoval 243 miliárd EUR. Každá krajina prispieva podľa svojho hospodárskeho významu (vyjadrený ako hrubý domáci produkt) v čase pristúpenia do EÚ. Po pristúpení novej krajiny do EÚ sa kapitál navýši. Rada guvernérov EIB môže tiež jednomyseľne rozhodnúť o navýšení upísaného kapitálu.

Zloženie

Rada guvernérov

Radu guvernérov tvoria ministri vymenovaní krajinami EÚ (obvykle ministri financií). Je to hlavný rozhodovací orgán EIB. Ustanovuje smernice banky a prijíma najdôležitejšie rozhodnutia, ako sú napríklad:

 • smernice o úverovej politike;
 • menovanie a odmeňovanie členov ostatných riadiacich orgánov;
 • schvaľovanie ročnej účtovnej závierky;
 • povolenie pre banku, podľa jednotlivých krajín, vykonávať operácie mimo EÚ;
 • navýšenie kapitálu.

Správna rada

Správna rada sa skladá z 29 správcov, pričom jedného správcu menuje každá krajina EÚ a jedného Európska komisia. Jej súčasťou sú aj 19 zástupcovia. V záujme rozšírenia odborných znalostí Správnej rady v určitých oblastiach Rada využila možnosť prizvania šiestich odborníkov, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach Rady bez hlasovacích práv.

Správna rada schvaľuje každé rozhodnutie o poskytovaní finančných prostriedkov a programe pôžičiek. Preskúmava operácie prijímania pôžičiek a pokladničné operácie a vykonáva kontrolu činností Predstavenstva.

Predstavenstvo

Predstavenstvo je zodpovedné za bežné riadenie banky pod dohľadom predsedu EIB. Pozostáva z predsedu a ôsmich podpredsedov. Jedného člena tradične nominuje každá z najväčších krajín EÚ podľa ich akciového podielu (Francúzsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo a Taliansko) a zvyšných piatich členov nominujú ostatné krajiny, rozdelené do 5 piatich podskupín. Členovia Predstavenstva sa výlučne zodpovedajú banke a pri vykonávaní svojich povinností majú nezávislosť.

Výbor audítorov

Výbor audítorov je nezávislý orgán, ktorý sa priamo zodpovedá Správnej rade. Zodpovedá za overovanie toho, či boli vykonané operácie banky a či sú jej účtovné knihy vedené správnym spôsobom. Výbor audítorov je tiež zodpovedný za audit účtovnej závierky banky. Overuje, či sa pri činnostiach banky postupuje podľa najlepších bankových postupov, ktoré sa na ňu vzťahujú. Výbor audítorov sa skladá zo šiestich členov. Okrem toho sa môžu menovať traja pozorovatelia, ktorí mu budú pomáhať.

Ciele a operácie

Hlavnou činnosťou EIB je podpora zdravého investovania. Prispieva prostredníctvom „požičiavania, kombinovaného financovania a poradenstva“, t. j. poskytovanie finančných prostriedkov, dopĺňanie finančných prostriedkov EÚ a poskytovanie odporúčaní o návrhu programu alebo projektu. Poslanie EIB sa vymedzuje v článku 309 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

EIB poskytuje financovanie na veľké, často nadnárodné projekty (vrátane globálnych opatrení v oblasti zmeny klímy) alebo na hospodárske činnosti, v rámci ktorých neexistuje jednoduchý prístup k financovaniu (napríklad v menej rozvinutých regiónoch a MSP) na území krajín EÚ. Banka však na základe rozhodnutia Rady guvernérov môže tiež poskytnúť finančné prostriedky na investície, ktoré sa budú realizovať mimo EÚ.

Zásady, ktoré sa majú dodržiavať pri poskytovaní pôžičiek

Finančné prostriedky sa musia využívať čo najrozumnejšie v záujme EÚ.

Podmienky, ktoré by si vyžadovali vyčerpanie pôžičiek v rámci danej krajiny EÚ, nesmie uložiť ani EIB, ani krajiny EÚ. EIB nesmie financovať žiadny projekt, ku ktorému má námietky krajina, na území ktorej sa má projekt realizovať.

Žiadosti o pôžičku

Žiadosti o pôžičky alebo záruky možno predložiť EIB buď prostredníctvom Komisie alebo prostredníctvom krajiny EÚ, na území ktorej sa má projekt realizovať. Priamo o pôžičku alebo záruku môže požiadať aj podnik. V každom prípade sa od Komisie ako aj predmetnej krajiny EÚ žiada stanovisko.

Predstavenstvo kontroluje súlad žiadostí o pôžičky alebo záruky. Projekty a programy musia byť životaschopné v štyroch oblastiach: ekonomická, technická, environmentálna a finančná. Až do ukončenia sa všetky projekty starostlivo posudzujú a monitorujú.

Operácie na kapitálovom trhu

EIB môže realizovať operácie na kapitálových trhoch. Môže:

 • si požičiavať finančné prostriedky na kapitálových trhoch, ktoré potrebuje na vykonávanie svojich úloh;
 • kupovať a predávať cenné papiere na finančných trhoch;
 • investovať na peňažných trhoch.

Pobočky

EIB môže zriaďovať pobočky alebo iné subjekty. Musia mať právnu subjektivitu a finančnú autonómiu. Rada guvernérov musí jednomyseľne prijať stanovy takýchto organizácií.

KONTEXT

EIB vznikla v roku 1958 a je bankou EÚ pre dlhodobé úvery. V roku 1994 bol zriadený EIF (Európsky investičný fond) na podporu rozvoja malých a stredných podnikov (MSP) s vysokým rastom a/alebo podnikov aktívnych v oblasti nových technológií. EIB je väčšinovým akcionárom a prevádzkovateľom Európskeho investičného fondu (EIF). Skupina EIB bola vytvorená v roku 2000 a tvoria ju EIB a EIF. V rámci skupiny poskytuje EIB strednodobé a dlhodobé bankové úvery a EIF sa špecializuje na operácie rizikového kapitálu a poskytovanie záruky pre MSP.

EIB a EIF budú zohrávať pomocnú úlohu v Investičnom pláne pre Európu pri zriadení Európskeho fondu pre strategické investície v období rokov 2015 – 2017.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Protokol (č. 5) o štatúte Európskej investičnej banky (EIB) pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní EÚ (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 251 – 264)

Posledná aktualizácia 03.08.2016

Top