Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rokovací poriadok Výboru regiónov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Rokovací poriadok Výboru regiónov

Výbor regiónov (VR) je poradný orgán Európskej únie (EÚ). V článku 306 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa VR udeľuje právo prijať vlastný rokovací poriadok.

AKT

Výbor regiónov - Rokovací poriadok.

SÚHRN

Výbor regiónov (VR) je poradný orgán Európskej únie (EÚ). V článku 306 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa VR udeľuje právo prijať vlastný rokovací poriadok.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROKOVACIEHO PORIADKU?

Riadi sa ním prevádzka a organizácia VR.

HLAVNÉ BODY

Štruktúra

VR pozostáva z 350 členov a z rovnakého počtu náhradníkov, ktorí sa vymenúvajú na päť rokov. Členov, ktorí sú zástupcovia regionálnych a miestnych orgánov, navrhuje ich príslušná krajina. Rada schvaľuje zoznam členov a náhradníkov kvalifikovanou väčšinou.

Podľa rozhodnutia 2014/930/EÚ sú kreslá rozdelené takto:

24: Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo;

21: Španielsko a Portugalsko;

15: Rumunsko;

12: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Grécko, Maďarsko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko a Švédsko;

9: Dánsko, Írsko, Chorvátsko, Litva, Slovensko a Fínsko;

7: Lotyšsko a Slovinsko;

6: Estónsko;

5: Cyprus, Luxembursko a Malta.

Konzultácia

S Výborom regiónov sa musí konzultovať v rámci postupu prijímania rozhodnutí EÚ v týchto oblastiach:

hospodárstvo a sociálna súdržnosť;

zdravie, vzdelávanie a kultúra;

politika v oblasti zamestnanosti;

sociálna politika;

životné prostredie;

odborné vzdelávanie a

doprava.

Členovia VR musia byť úplne nezávislí pri výkone svojich povinností, ktoré sú vo všeobecnom záujme EÚ.

Členovia a náhradníci z každej krajiny tvoria národné delegácie.

Zhromažďujú sa tiež do skupín, ktoré odrážajú ich politické názory. Skupiny musia pozostávať z najmenej 18 členov, ktorí zastupujú najmenej jednu pätinu krajín EÚ. Najmenej polovica skupiny sa musí skladať z plnohodnotných členov.

Plenárne zhromaždenie

VR zasadá ako plenárne zhromaždenie s cieľom:

prijať stanoviská, správy a uznesenia;

prijať návrh prehľadu predpokladaných príjmov a výdavkov;

prijať politický program na začiatku každého päťročného funkčného obdobia;

zvoliť predsedu, prvého podpredsedu a ostatných členov predsedníctva;

zriadiť komisie;

prijať a revidovať rokovací poriadok;

rozhodnúť o podaní žaloby na Súdnom dvore EÚ.

Plenárne zhromaždenie sa schádza najmenej každé tri mesiace. Na žiadosť najmenej jednej štvrtiny členov musí predseda zvolať mimoriadne plenárne zasadnutie.

Zasadnutia sú otvorené verejnosti, pokiaľ plenárne zhromaždenie nerozhodne inak.

Plenárne zasadnutie je uznášaniaschopné (t. j. minimálny počet prítomných členov, pri ktorom je možné prijímať rozhodnutia), ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.

Plenárne zhromaždenie rozhoduje väčšinou odovzdaných hlasov, pokiaľ sa v rokovacom poriadku neustanovuje inak.

Predsedníctvo

Predsedníctvo odzrkadľuje celkové zloženie VR. Pozostáva z predsedu, prvého podpredsedu a z jedného podpredsedu za každú krajinu EÚ, z 28 ďalších členov a z predsedov politických skupín. Plenárne zhromaždenie volí predsedníctvo na dva a pol roka. Okrem predsedu, prvého podpredsedu a predsedov piatich politických skupín sú kreslá pridelené takto:

po tri kreslá: Nemecko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Poľsko;

po dve kreslá: Holandsko, Grécko, Česká republika, Belgicko, Maďarsko, Portugalsko, Švédsko, Rakúsko, Slovensko, Dánsko, Fínsko, Írsko, Chorvátsko, Litva, Bulharsko, Rumunsko;

po jednom kresle: Lotyšsko, Slovinsko, Estónsko, Cyprus, Luxembursko, Malta.

Úlohy predsedníctva:

zostaviť návrh politického programu na začiatku každého funkčného obdobia a monitorovať jeho vykonávanie;

koordinovať činnosť plenárneho zhromaždenia a komisií;

otázky finančného, organizačného a administratívneho charakteru;

vymenovať generálneho tajomníka a určité kategórie úradníkov a iných zamestnancov.

Predsedníctvo môže podať žalobu na Súdnom dvore EÚ v mene VR. Môže sa to stať napríklad v prípade, ak v práve EÚ nie je dodržaná zásada subsidiarity a porušujú sa v ňom regionálne a miestne kompetencie, alebo ak neboli dodržané inštitucionálne práva VR (t. j. konzultácia o príslušných právnych predpisoch). Plenárne zhromaždenie musí na nasledujúcom zasadnutí rozhodnúť, či bude výbor na žalobe trvať alebo ju stiahne.

Predseda

Predseda zastupuje výbor a riadi jeho činnosť.

Komisie

Na začiatku každého funkčného obdobia sa zriaďujú komisie. Komisie zostavujú návrh znenia stanovísk, správ a uznesení, ktoré sa majú prijať na plenárnom zhromaždení. Existuje šesť komisií:

CIVEX - Komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti;

COTER - Komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ;

ECON - Komisia pre hospodársku politiku;

ENVE - Komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku;

NAT - Komisia pre prírodné zdroje;

SEDEC - Komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru.

Zloženie komisií sa odvíja od celkového zloženia VR. Každý člen patrí najmenej do jednej komisie a najviac do dvoch komisií. Výnimky môžu byť udelené členom z krajín s menším počtom členov, ako je počet komisií. Zasadnutia komisie sú za bežných okolností otvorené verejnosti.

Dokumenty, ktoré vydáva Výbor regiónov

VR vydáva stanoviská, správy a uznesenia. Zverejňujú sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Prijíma stanoviská:

k legislatívnym návrhom a politickým dokumentom, ktoré zostavuje Komisia, Rada alebo Parlament v prípadoch ustanovených v zmluvách EÚ alebo keď sa niektorá z týchto inštitúcií domnieva, že by mal vydať stanovisko;

z vlastnej iniciatívy;

ak sa v nadväznosti na konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom domnieva, že sú zapojené osobitné regionálne záujmy.

Generálny sekretariát

VR má generálny sekretariát, ktorý vedie generálny tajomník. Generálny tajomník zabezpečuje, aby sa vykonávali rozhodnutia prijaté predsedníctvom alebo predsedom. Tajomníka vymenúva predsedníctvo dvojtretinovou väčšinou hlasov svojich členov na obdobie piatich rokov.

KONTEXT

V roku 2012 bol prijatý protokol o spolupráci medzi Európskou komisiou a VR. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby tieto dve strany úzko spolupracovali v oblastiach spoločného záujmu. Týka sa to hľadísk, ktoré súvisia so stratégiou Európa 2020, s hospodárskou, sociálnou a územnou súdržnosťou, a najmä s vykonávaním medziregionálnej a nadnárodnej spolupráce.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Výboru regiónov.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Výbor regiónov - Rokovací poriadok.

10. januára 2010

-

Ú. v. EÚ L 6, 9.1.2010, s. 14 - 31

SÚVISIACE AKTY

Protokol o spolupráci medzi Európskou komisiou a Výborom regiónov (Ú. v. EÚ C 102, 5.4.2012, s. 6 - 10).

Rozhodnutie Rady 2014/930/EÚ zo 16. decembra 2014, ktorým sa určuje zloženie Výboru regiónov (Ú. v. EÚ L 365, 19.12.2014, s. 143 - 144).

Posledná aktualizácia: 22.07.2015

Top