Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európska centrálna banka (ECB)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európska centrálna banka (ECB)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Protokol (č. 4) – Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky

AKÝ JE CIEĽ PROTOKOLU Č. 4 ZMLUVY O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE?

Ustanovuje sa ním štatút Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a Európskej centrálnej banky (ECB).

HLAVNÉ BODY

 • ECB je centrálna banka eurozóny. Je to nezávislá inštitúcia Európskej únie (EÚ), ktorá zastupuje jadro Eurosystému, t. j. vykonávateľa menovej politiky v eurozóne, a ESCB.
 • Eurosystém pozostáva z ECB a národných centrálnych bánk krajín eurozóny, zatiaľ čo ESCB pozostáva z ECB a národných centrálnych bánk všetkých krajín EÚ. Eurosystém a ESCB budú paralelne pôsobiť, pokiaľ budú existovať krajiny EÚ mimo eurozóny.
 • Hlavným cieľom ECB je udržiavať cenovú stabilitu, a teda zachovávať hodnotu eura. Bez toho, aby bol dotknutý jej hlavný cieľ, podporuje tiež všeobecnú hospodársku politiku v EÚ.
 • Základné úlohy ECB:
  • definovať a uskutočňovať menovú politiku eurozóny;
  • riadiť devízové operácie;
  • udržiavať a spravovať oficiálne devízové rezervy krajín eurozóny;
  • podporovať plynulé fungovanie platobných systémov.
 • ECB ďalej zhromažďuje štatistické údaje na výkon svojich úloh v spolupráci s národnými centrálnymi bankami a má výlučné právo povoliť emisiu eurobankoviek v EÚ.
 • ECB spoločne s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu takisto vykonáva bankový dohľad v eurozóne a v iných zúčastnených krajinách v rámci jednotného ochranného mechanizmu (SSM). Táto úloha jej bola pridelená v roku 2014 s cieľom prispieť k bezpečnosti a zdraviu úverových inštitúcií a k stabilite finančného systému.
 • Orgány ECB s rozhodovacou právomocou sú Rada guvernérov, Výkonná rada a Generálna rada. Rada guvernérov je hlavný orgán s rozhodovacou právomocou a pozostáva z členov Výkonnej rady a guvernérov národných centrálnych bánk eurozóny. Výkonná rada zodpovedá za vykonávanie menovej politiky a bežnú prevádzku a skladá sa z prezidenta, viceprezidenta a štyroch ďalších členov. Generálna rada uskutočňuje úlohy, ktoré je ECB povinná vykonávať, kým všetky krajiny EÚ neprijmú euro, a skladá sa z prezidenta, viceprezidenta a guvernérov národných centrálnych bánk krajín EÚ.
 • Rada pre dohľad bola zriadená v kontexte SSM a vykonáva úlohy týkajúce sa bankového dohľadu. Pozostáva z predsedu, podpredsedu, štyroch zástupcov ECB a z jedného zástupcu za každý vnútroštátny orgán dohľadu v zúčastnených krajinách v rámci SSM.
 • ECB bola zriadená v roku 1998 a sídli vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku.

KONTEXT

HLAVNÝ DOKUMENT

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Protokol (č. 4) o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 230 – 250)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Šiesta časť – Inštitucionálne a finančné ustanovenia – Hlava I – Ustanovenia o orgánoch – Kapitola 1 – Orgány – Oddiel 6 – Európska centrálna banka – Článok 282 (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 167)

Posledná aktualizácia 14.03.2017

Top