Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Opätovné využitie, recyklácia a zužitkovanie automobilových dielov a materiálov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Opätovné využitie, recyklácia a zužitkovanie automobilových dielov a materiálov

Výrobcovia musia konštruovať vozidlá tak, aby sa dosiahla minimálna hranica dielov a materiálov, ktoré bude možné opätovne využiť, recyklovať alebo zužitkovať na konci prirodzenej životnosti vozidla. Zámerom je znížiť odpad z tzv. starých vozidiel.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/64/ES z 26. októbra 2005 o typovom schválení motorových vozidiel vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa v nej administratívne a technické pravidlá s cieľom zabezpečiť, aby sa automobilové diely a materiály mohli napokon v čo najväčšej možnej miere opätovne využiť, recyklovať a zužitkovať. Zaisťuje sa ňou, aby opätovne využité komponenty nespôsobovali žiadne bezpečnostné alebo environmentálne riziká.

HLAVNÉ BODY

  • Tento právny predpis Európskej únie (EÚ) sa uplatňuje na nové modely a už vyrobené modely áut, kombinovaných vozidiel, vozidiel na prepravu osôb a ľahkých úžitkových vozidiel (napr. dodávok).
  • Nové vozidlá sa môžu predávať v EÚ len vtedy, ak sú opätovne využiteľné a/alebo recyklovateľné minimálne z 85 % hmotnosti alebo ak sú opätovne využiteľné a/alebo zužitkovateľné minimálne z 95 % hmotnosti.
  • Výrobcovia musia mať zavedené stratégie na náležité riadenie požiadaviek opätovnej využiteľnosti, recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti stanovených v právnych predpisoch.
  • Ak vnútroštátne orgány považujú tieto stratégie za uspokojivé, výrobcovi je udelené osvedčenie o zhode. Toto osvedčenie platí najmenej dva roky.
  • Opätovné využitie určitých komponentov, ako sú airbagy, bezpečnostné pásy a zamykanie volantu, je zakázané. Nemôžu sa využívať v nových vozidlách, pretože by mohli predstavovať bezpečnostné a environmentálne riziká.
  • Právny predpis sa nevzťahuje na vozidlá na špeciálne účely, ako sú obrnené vozidlá a sanitky, alebo na vozidlá vyrábané v malých sériách, ktoré sú vymedzené ako menej ako 500 vozidiel jednej typovej rodiny predaných ročne v každej krajine EÚ.

V samostatnom právnom predpise sa vymedzujú opatrenia na prevenciu a obmedzenie odpadu zo starých vozidiel a ich komponentov s cieľom zabezpečiť, ak je to možné, aby boli opätovne využité, recyklované alebo zužitkované.

KONTEXT

Staré vozidlá každoročne v EÚ vytvoria osem až deväť miliónov ton odpadu.

Ďalšie informácie nájdete na stránke o starých vozidlách na webovej lokalite Európskej komisie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2005/64/ES

15. decembra 2005

15. decembra 2006

Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2005, s. 10 - 27.

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2009/1/ES

3. februára 2009

-

Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 31 - 32.

Posledná aktualizácia 25.08.2015

Top