Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravidlá EÚ o zmluvách o derivátoch

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pravidlá EÚ o zmluvách o derivátoch

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • V nariadení o infraštruktúre európskych trhov (známom aj ako EMIR) sa stanovujú pravidlá o zmluvách o mimoburzových derivátoch (OTC)*, centrálnych protistranách (CCP)* a archívoch obchodných údajov*, a to v súlade so záväzkami G20 prijatými v Pittsburghu v septembri 2009.
 • Cieľom nariadenia EMIR je znižovať systémové riziká, zvyšovať transparentnosť trhu mimoburzových derivátov a zachovávať finančnú stabilitu.

HLAVNÉ BODY

 • Zlepšiť transparentnosť na trhu mimoburzových derivátov, v nariadení sa stanovuje, že všetky informácie o všetkých európskych zmluvách o derivátoch sa musia ohlasovať archívom obchodných údajov a sprístupniť sa orgánom dohľadu vrátane Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA).
 • Znížiť kreditné riziko protistrany*, v nariadení sa zavádzajú prísne požiadavky na organizáciu, výkon obchodnej činnosti a obozretné podnikanie pre centrálne protistrany. Štandardné zmluvy o derivátoch sa musia zúčtovať v centrálnej protistrane (pozri zúčtovanie*).
 • Znížiť prevádzkové riziko*, v nariadení sa vyžaduje použitie elektronických prostriedkov pre včasné potvrdenie podmienok zmlúv o mimoburzových derivátoch.
 • Zúčtovacia a ohlasovacia povinnosť sa týka:
  • finančných firiem, napr. bánk a poisťovní;
  • nefinančných firiem, napr. energetických podnikov a leteckých spoločností, ktoré majú významné podiely v mimoburzových derivátoch.
 • Orgán ESMA je zodpovedný za identifikáciu zmlúv, ktoré by mali podliehať zúčtovacej povinnosti, teda tých, ktoré sú štandardizované a musia byť zúčtované centrálnou protistranou. ESMA takisto dohliada nad archívmi obchodných údajov.
 • Európska komisia prijala na základe návrhov orgánu ESMA viacero opatrení vrátane technických noriem na vykonávanie podmienok tohto nariadenia. Technické normy, ktoré vypracoval orgán ESMA, sa týkajú viacerých oblastí, napr. vrátane kapitálových požiadaviek centrálnych protistrán a minimálnych údajov, ktoré sa majú ohlasovať archívom obchodných údajov, a vykazovania inštitúcií na účely dohľadu týkajúceho sa požiadavky na likvidné krytie.
 • Komisia prijala aj rozhodnutia o rovnocennosti pre regulačné režimy centrálnych protistrán v niektorých krajinách mimo EÚ.
 • V auguste 2015 Komisia prijala delegované nariadenie, v ktorom sa stanovuje, že niektoré zmluvy o triedach úrokových OTC derivátov sa majú zúčtovať prostredníctvom centrálnych protistrán. Vzťahuje sa to na úrokové swapy vedené v eurách, britských librách, japonských jenoch alebo amerických dolároch, ktoré majú osobitné vlastnosti vrátane:
  • indexu, ktorý sa používa ako referencia pre derivát;
  • jeho splatnosti – kedy sa musí splatiť; a
  • nominálneho druhu (t. j. nominálna alebo menovitá hodnota, ktorá sa používa na výpočet platieb v rámci derivátu).
 • Európska komisia 5. júna 2015 prijala delegované nariadenie v súlade s článkom 85 ods. 2 nariadenia EMIR. Predlžuje sa ním dočasné oslobodenie od požiadaviek centrálneho zúčtovania pre systémy dôchodkového zabezpečenia do 16. augusta 2017. Systémy dôchodkového zabezpečenia, do ktorých patria všetky kategórie dôchodkových fondov, nemajú v držbe veľké sumy hotovosti ani vysoko likvidné aktíva. Ak by systémy dôchodkového zabezpečenia museli získavať hotovosť na centrálne zúčtovanie, podriadenie takejto požiadavke by si vyžadovalo ďalekosiahle a nákladné zmeny ich podnikateľského modelu, čo by napokon mohlo mať vplyv na dôchodkové príjmy.
 • V júni 2016 sa v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1178 zaviedli ďalšie pravidlá o triedach mimoburzových derivátov a kategóriách protistrán, na ktoré sa vzťahuje zúčtovacia povinnosť, a dátumy, odkedy sa zúčtovacia povinnosť začne uplatňovať.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudlo 16. augusta 2012.

KONTEXT

O mimoburzových derivátoch (OTC) sa zvyčajne rokuje súkromne. Informácie, ktoré sa ich týkajú sú následne dostupné len pre zmluvné strany. Preto môže byť náročné identifikovať povahu a úroveň súvisiacich rizík.

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Mimoburzový derivát (OTC): Derivát je finančná zmluva spojená s budúcou hodnotou alebo postavením podkladového subjektu, napríklad aktívum, index alebo úroková sadzba.

Mimoburzový derivát (OTC) je derivát, s ktorým sa neobchoduje na burze ani na ekvivalentnom trhu mimo EÚ, ale naopak sa o ňom súkromne dohadujú dve protistrany, napríklad banka a výrobca.

Centrálna protistrana (CCP): Subjekt, ktorý koná medzi dvoma protistranami v transakcii, takže sa stáva kupujúcim voči všetkým predávajúcim a predávajúcim voči všetkým kupujúcim.

Hlavným cieľom centrálnej protistrany je riadiť riziko, že jedna protistrana nebude schopná uhradiť požadované platby v čase ich splatnosti, a teda nesplní dohodu.

Archív obchodných údajov: Stredisko centrálnych údajov, kde sa ohlasujú podrobnosti o transakciách s derivátmi. Tieto archívy sú obchodné firmy. Existujú globálne archívy obchodných údajov o úveroch, úrokových sadzbách a akciových mimoburzových derivátoch (osobitná trieda derivátov, ako sú opcie alebo futures).

Kreditné riziko protistrany: Riziko, že sa protistrana, t. j. druhá strana pri finančnej transakcii, omešká s platbou.

Zúčtovanie: Všetky činnosti od doby prijatia záväzku až po vyrovnanie transakcie.

Prevádzkové riziko: Riziko straty v dôsledku neprimeraných alebo neúspešných vnútorných procesov alebo vonkajších udalostí, napr. podvodu, ľudskej chyby, terorizmu.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1 – 59)

Následné zmeny a opravy nariadenia (EÚ) č. 648/2012 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie má len dokumentárnu hodnotu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1 – 1861)

Pozri konsolidované znenie.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/2205 zo 6. augusta 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2015, s. 13 – 21)

Pozri konsolidované znenie.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1515 z 5. júna 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o predĺženie prechodných období týkajúcich sa systémov dôchodkového zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 239, 15.9.2015, s. 63 – 64)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1 – 34)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/892 zo 7. júna 2016 o predĺžení prechodných období týkajúcich sa požiadaviek na vlastné zdroje pre expozície voči centrálnym protistranám uvedených v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a (EÚ) č. 648/2012 (C/2016/3354) (Ú. v. EÚ L 151, 8.6.2016, s. 4 – 5)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1178 z 10. júna 2016 ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti (C/2016/3446) (Ú. v. EÚ L 195, 20.7.2016, s. 3 – 10)

Posledná aktualizácia 30.01.2017

Top