Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elektronické obstarávanie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elektronické obstarávanie

Európske hospodárstvo musí riešiť potrebu zníženia verejných výdavkov a prísť na nové spôsoby hospodárskeho rastu. Úplné zavedenie elektronického obstarávania by mohlo prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EU z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií.

SÚHRNY

Prechod na elektronické obstarávanie je súčasťou modernizácie európskych pravidiel o verejnom obstarávaní. Európsky parlament a Rada prijali v apríli 2014 balík troch legislatívnych textov, ktoré umožnili vykonanie tohto prechodu.

ČO JE ELEKTRONICKÉ OBSTARÁVANIE?

Elektronické obstarávanie je využívanie elektronických prostriedkov orgánmi verejného sektora na nákup tovarov a služieb, alebo na zverejňovanie výziev na predkladanie cenových ponúk na dodanie prác v rámci verejného obstarávania.

Zvýšeným využívaním elektronického obstarávania v Európe sa umožní:

  • zjednodušenie fungovania verejného obstarávania;
  • zníženie pracovného zaťaženia a nákladov;
  • zvýšená účasť malých a stredných podnikov (MSP);
  • rozvoj lepšej kvality a nižších cien.

JASNÝ, ZJEDNODUŠENÝ NOVÝ PRÁVNY RÁMEC

V apríli 2014 bol prijatý nový právny rámec s balíkom troch nových smerníc, ktorých základnými cieľmi sú:

  • stanoviť elektronické obstarávanie za povinné v určitých fázach obstarávania a pre centrálne obstarávacie organizácie (ktorými sa centralizujú objednávky v mene verejného obstarávateľa); tieto opatrenia by sa mali uplatňovať od apríla 2016 a mali by sa zaviesť pre všetkých verejných obstarávateľov v Európskej únii (EÚ) od októbra 2018;
  • obmedziť technické prekážky cezhraničným predkladaniam ponúk v rámci verejného obstarávania.

V smerniciach sa zavádza jasný právny rámec, ktorý zahŕňa aspekty v súvislosti s možným používaním elektronických podpisov. Okrem toho je cieľom smerníc:

  • posilniť úlohu informačného systému e-Certis, pokiaľ ide o rozličné certifikáty a osvedčenia požadované v rámci postupov verejného obstarávania v 28 krajinách EÚ;
  • stanoviť výnimky, pokiaľ ide o používanie elektronických prostriedkov.

Okrem toho sa v smernici o udeľovaní koncesií zabezpečuje zjednodušený systém, ktorým sa elektronické obstarávanie stane voliteľným, hoci elektronické oznámenie sa stáva záväzné.

Kontext

Komisia v Akte o jednotnom trhu načrtla, že plánuje modernizovať legislatívny rámec EÚ v oblasti verejného obstarávania. Hospodársky význam tohto odvetvia je veľký a zavedením elektronického verejného obstarávania sa posilní efektivita verejného obstarávania.

Ďalšie informácie nájdete na:

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Európskemu Parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Stratégia pre elektronické verejné obstarávanie( COM(2012) 179 final- neuverejnené v úradnom vestníku).

Oznámenie Komisie Európskemu Parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Plne elektronické verejné obstarávanie ako prostriedok modernizácie verejnej správy ( COM(2013) 453 final - neuverejnené v úradnom vestníku).

Týmto oznámením sa vysvetľuje pokrok dosiahnutý pri vykonávaní elektronického obstarávania, od elektronického zverejňovania oznámení o vyhlásení verejného obstarávania po elektronické platby, ktoré sú ustanovené v oznámení z roku 2012.

Posledná aktualizácia: 09.11.2014

Top