Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spoločný systém zdaňovania uplatňovaný v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných krajinách Európskej únie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spoločný systém zdaňovania uplatňovaný v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných krajinách Európskej únie

Touto smernicou sa zabezpečujú pravidlá zdaňovania, ktoré by boli neutrálne z hľadiska súťaženia, pokiaľ ide o dividendy a zisky rozdelené dcérskymi spoločnosťami ich materskej spoločnosti. Ide o spoločný systém, ktorý má uľahčiť zoskupovanie spoločností v Európskej únii (EÚ) s cieľom zabezpečiť účinné fungovanie vnútorného trhu.

AKT

Smernica Rady 2011/96/EÚ z 30. novembra 2011 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch.

Smernica Rady 2014/86/EÚ z 8. júla 2014, ktorou sa mení smernica 2011/96/EÚ o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch.

SÚHRN

Cieľom tejto smernice, bežne označovanej ako smernica o materských a dcérskych spoločnostiach, je oslobodiť dividendy a iné prerozdelenie ziskov, ktoré sú vyplácané dcérskymi spoločnosťami ich materskej spoločnosti, od zrážkovej dane a vylúčiť dvojité zdanenie týchto príjmov na úrovni materskej spoločnosti.

Typ dotknutých spoločností

K dotknutým typom spoločností patria akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, niektoré družstvá, vzájomné spoločnosti, sporiteľne, fondy, európske spoločnosti a európske družstvá.

Tieto spoločnosti nesmú mať svoj daňový domicil mimo EÚ a musia podliehať dani z príjmov právnických osôb bez možnosti voľby alebo vyňatia.

Štatút materskej spoločnosti sa prizná spoločnosti z krajiny EÚ, ktorá vlastní minimálne 10 % podiel kapitálu spoločnosti z inej krajiny EÚ.

Prijímanie ziskov

Materská spoločnosť alebo stála prevádzkareň má možnosť prijímať zisky, dokonca aj mimo obdobia likvidácie. V takomto prípade krajina EÚ materskej spoločnosti alebo stálej prevádzkarne upustí od zdanenia takýchto ziskov, alebo ich zdaní, pričom oprávni materskú spoločnosť a stálu prevádzkareň odrátať z hodnoty daňovej povinnosti tú časť dane z príjmu právnických osôb spojenú s týmito ziskami a platenú dcérskymi spoločnosťami a všetkými spoločnosťami, ktoré sú pod nimi.

V snahe zabrániť cezhraničným spoločnostiam naplánovať si vyplácanie v rámci skupiny s cieľom využiť dvojité nezdanenie musí krajina EÚ materskej spoločnosti alebo stálej prevádzkarne zdaniť prijaté zisky, pokým sú tieto zisky odpočítateľné dcérskou spoločnosťou.

Krajiny EÚ si ponechávajú možnosť stanoviť, že akékoľvek poplatky vzťahujúce sa na vlastníctvo a akékoľvek straty kapitálu pochádzajúce z rozdelenia ziskov dcérskej spoločnosti nemožno odrátať zo zdaniteľných ziskov materskej spoločnosti.

Zisky, ktoré dcérska spoločnosť rozdeľuje svojej materskej spoločnosti, sú vyňaté zo zrážkovej dane. Krajina EÚ materskej spoločnosti takisto nemôže vybrať zrážkovú daň zo zisku, ktorý takáto spoločnosť prijme od svojej dcérskej spoločnosti. Toto ustanovenie sa však nevzťahuje na preddavky na daň z príjmov právnických osôb krajiny EÚ dcérskej spoločnosti, ktorá sa uskutočňuje v súvislosti s rozdeľovaním jej zisku materskej spoločnosti.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2011/96/EÚ

18. januára 2012

18. januára 2012

Ú. v. EÚ L 345, 29.12.2011

Smernica 2014/86/EÚ

14. augusta 2014

31. decembra 2015

Ú. v. EÚ L 219, 25.7.2014

SÚVISIACE AKTY

Smernica Rady 2013/13/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti daní (Ú. v. EÚ L 141, 28.5.2013).

Posledná aktualizácia: 25.11.2014

Top