Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Textilné výrobky – názvy textilných vláken a označovanie etiketou

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Textilné výrobky – názvy textilných vláken a označovanie etiketou

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 1007/2011 – názvy vláken a označenie vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Jeho cieľom je zabezpečiť, aby boli spotrebitelia náležite informovaní, a aby trh EÚ s odevmi a textilom fungoval hladko.

Ustanovujú sa ním pravidlá o:

 • názvoch textilných vláken s ohľadom na ich vymedzenia a použitie pri označovaní vláknového zloženia textilných výrobkov;
 • označovaní textilných výrobkov obsahujúcich netextilné časti živočíšneho pôvodu;
 • metódach analýzy s cieľom skontrolovať informácie uvedené na označení etiketou alebo na inom označení.

HLAVNÉ BODY

Tento právny predpis sa vzťahuje na:

 • výrobky zložené výlučne z textilných vláken a
 • výrobky posudzované rovnako ako textilné výrobky, napríklad výrobky obsahujúce najmenej 80 hmotnostných % textilných vláken.

Nevzťahuje sa na výrobky, ktoré sa dodávajú osobám pracujúcim vo svojich domovoch, nezávislým firmám či krajčírom, ktorí sú samostatne zárobkovo činnými osobami.

Názvy vláken

Opis vláknového zloženia textilných výrobkov musí vychádzať zo zoznamu textilných vláken uvedených v prílohe I k nariadeniu.

Výrobcovia môžu požiadať Európsku komisiu o pridanie názvu nového vlákna do zoznamu uvedeného v prílohe I k nariadeniu. Musia predložiť technický spis zostavený v súlade s prílohou II, v ktorej sa uvádzajú minimálne požiadavky.

Označovanie zloženia

 • Iba v prípade textilných výrobkov zložených výlučne z rovnakého vlákna sa môže uviesť údaj „100 %“, „čisté“ alebo „len z“.
 • Termín „zo strižnej vlny“ (a termíny uvedené v prílohe III) sa môže použiť na označení etiketou len v prípade, keď je výrobok zložený výlučne z vlneného vlákna, ktoré nebolo predtým súčasťou hotového výrobku a ktoré nebolo vystavené žiadnemu inému spriadaciemu procesu.
 • Výrobky zložené z viacerých vláken musia byť označené názvom a hmotnostným percentom všetkých obsiahnutých vláken v zostupnom poradí.
 • Prítomnosť netextilných častí živočíšneho pôvodu (napríklad kožený remienok na látkovej taške) v textilných výrobkoch musí byť označená vetou: „Obsahuje netextilné časti živočíšneho pôvodu.“

Označenie textilných výrobkov etiketou a iným označením

 • Ak sú výrobky určené na predaj spotrebiteľovi, musia byť označené etiketou alebo iným označením, ktoré je trvalé, ľahko čitateľné, viditeľné a prístupné a slúži na uvedenie vláknového zloženia. Za označenie etiketou alebo iným označením zodpovedajú predajcovia výrobkov.
 • Pri výrobkoch obsahujúcich dve a viac textilných zložiek, ktoré nemajú rovnaké vláknové zloženie, sa musí uvádzať zloženie každej zložky.
 • Označenie etiketou musí byť zabezpečené v úradnom(-ých) jazyku(-och) krajiny, v ktorej sa výrobok predáva.
 • Označenie etiketou nie je povinné pre výrobky uvedené v prílohe V.

Dohľad nad trhom

Orgány dohľadu nad trhom krajín EÚ musia kontrolovať zloženie textilu podľa metód uvedených v prílohe VIII.

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 8. mája 2012.

KONTEXT

Právne predpisy o textile a odevoch

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vláken a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18.10.2011, s. 1–64)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 1007/2011 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 30.11.2015

Top