Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Daň z finančných transakcií

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Daň z finančných transakcií

V kontexte hospodárskej a finančnej krízy sa ozývajú čoraz silnejšie hlasy, že finančný sektor musí prispievať oveľa spravodlivejším dielom; tento sektor bol doteraz málo zdanený z dôvodu oslobodenia väčšiny finančných služieb od DPH. Tento návrh smernice preto zavádza spoločnú daň pre finančné transakcie a jeho hlavným cieľom je zapojiť spravodlivým spôsobom finančné inštitúcie do nákladov spojených s krízou a zabrániť rozpadu vnútorného trhu s finančnými transakciami.

NÁVRH

Návrh smernice Rady z 28. septembra 2011 o spoločnom systéme daní z finančných transakcií, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/7/ES [KOM(2011) 594 v konečnom znení – zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku].

SÚHRN

Cieľom tohto návrhu je vytvoriť spoločný systém dane z finančných transakcií * (TTF).

Vzťahuje sa na všetky finančné transakcie, predovšetkým na nákup a predaj finančného nástroja, ako aj akcie spoločností, dlhopisy, nástroje menového trhu, podiely v podnikoch kolektívneho investovania, štruktúrované a derivované produkty a uzavretie a zmeny v derivátových dohodách, pokiaľ aspoň jedna zo strán transakcie má sídlo v niektorom členskom štáte (ČŠ) a pokiaľ finančná inštitúcia (ako napr. investičné spoločnosti, organizované trhy, úverové inštitúcie, poisťovne alebo zaisťovne, podniky kolektívneho investovania, dôchodkové fondy a ich správcovia, niektoré iné spoločnosti, v ktorých transakcie predstavujú významnú časť ich činnosti) so sídlom v ČŠ je stranou transakcie buď na vlastný účet, alebo na účet inej osoby alebo koná v mene strany transakcie.

Vo všeobecnosti platí, že finančná inštitúcia sa považuje za usadenú na území ČŠ na základe oprávnenia na vykonávanie činnosti; treba však poznamenať, že za určitých podmienok aj finančná inštitúcia, ktorá nemá sídlo v ČŠ, sa rovnako považuje za usadenú na území ČŠ, napr. vtedy, ak je do finančnej transakcie zapojená so stranou, ktorá má sídlo na území ČŠ (v prípade toho posledného).

Z rozsahu pôsobnosti sú vyňaté tieto subjekty:

 • Európsky nástroj finančnej stability;
 • každá medzinárodná finančná inštitúcia so sídlom v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch, ktorej cieľom je mobilizovať finančné prostriedky a poskytnúť finančnú pomoc v prospech svojich členov, ktorí majú alebo ktorým hrozia vážne finančné problémy;
 • centrálne protistrany, predovšetkým právne subjekty, ktoré sa stavajú medzi centrálne protistrany finančnej transakcie;
 • národné a medzinárodné centrálne depozitáre cenných papierov.

Z rozsahu pôsobnosti sú vyňaté tieto transakcie:

Daňová povinnosť, daňový základ a sadzby

Povinnosť zaplatiť DFT vzniká v okamihu uskutočnenia transakcie. Následné zrušenie alebo oprava finančnej transakcie nemá nijaký vplyv na vznik daňovej povinnosti okrem prípadov, keď došlo k omylu.

V prípade iných transakcií, než sú tie, ktoré sa týkajú derivátových dohôd, je daňový základ DFT všetko, čo predstavuje zaplatenú alebo dlžnú úhradu protistrany alebo tretej strany výmenou za prevod.

V prípade transakcií v súvislosti s derivátovými dohodami je daňový základ DFT ekvivalentný nominálnej hodnote derivátovej dohody v čase finančnej transakcie (t. j. nominálna alebo menovitá hodnota, ktorá sa používa na výpočet platieb vykonaných v súvislosti s danou derivátovou dohodou).

V prípade potreby je výmenný kurz, ktorý sa má uplatňovať, najaktuálnejší kurz predaja zaznamenaný v čase vzniku povinnosti zaplatiť DFT na najreprezentatívnejšom devízovom trhu príslušného členského štátu alebo výmenný kurz stanovený vo vzťahu k tomuto trhu.

Sadzby DFT, ktoré musia ČŠ uplatňovať, nesmú byť nižšie ako (minimálne sadzby):

 • 0,1 % v súvislosti s inými finančnými transakciami, než sú tie, ktoré sa týkajú derivátových dohôd;
 • 0,01 % v súvislosti so všetkými finančnými transakciami, ktoré sa týkajú derivátových dohôd.

Platenie DFT, súvisiace záväzky a predchádzanie daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a zneužívaniu

DFT platí každá finančná inštitúcia (so sídlom v ČŠ), ktorá spĺňa ktorúkoľvek z týchto podmienok:

 • je stranou transakcie a koná buď na vlastný účet, alebo na účet inej osoby;
 • koná v mene strany transakcie;
 • transakcia sa vykonala na jej účet.

Treba však poznamenať, že z tohto dôvodu každá finančná inštitúcia, ktorá je stranou transakcie alebo ktorá je zapojená do nej, je povinná zaplatiť daň. Preto sa platba dane za každú finančnú transakciu môže vykonať z obidvoch strán tejto transakcie v zmysle sadzieb uplatňovaných v ČŠ, v ktorej má daná finančná inštitúcia sídlo.

Ak finančná inštitúcia koná v mene alebo v prospech inej finančnej inštitúcie, povinnosť zaplatiť DFT má len iná finančná inštitúcia.

Okrem toho sa všetky strany transakcie stávajú spoločne a nerozdielne zodpovedné za platbu dane splatnej finančnou inštitúciou na účet uvedenej transakcie.

Termíny na zaplatenie DFT daňovým úradom v ČŠ sú:

 • v prípade elektronicky vykonanej transakcie vo chvíli, keď vznikla daňová povinnosť;
 • vo všetkých ostatných prípadoch do troch pracovných dní od okamihu, keď vznikla daňová povinnosť.

ČŠ sú povinné stanoviť ďalšie povinnosti, ktorými sa má zabezpečiť platba a overenie platby.

Členské štáty nemôžu zavádzať ani zachovať dane z iných finančných transakcií než DFT alebo daň z pridanej hodnoty (DPH) v zmysle smernice o DPH.

Kontext

Európska komisia preskúmala dôležitosť zavedenia dane z finančných transakcií vo svojom oznámení zo 7. októbra 2010 o zdaňovaní finančného sektora. Tento návrh smernice konkretizuje toto zavedenie a predstavuje prvý krok k možnému zdaňovaciemu systému na celosvetovej úrovni.

Kľúčové pojmy použité v akte

 • Finančná transakcia je:

Referencie

Návrh

Úradný vestník

Postup

KOM(2011) 594

Konzultácia 2011/0261/CNS

See also

 • Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu – Zdaňovanie finančného sektora (DE) (EN) (FR)

Posledná aktualizácia: 23.11.2011

Top