Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Štatistika cestovného ruchu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Štatistika cestovného ruchu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 692/2011 – európska štatistika cestovného ruchu

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa stanovujú pravidlá a metódy Európskej únie (EÚ) v oblasti vývoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky cestovného ruchu. Nariadenie úzko súvisí s nariadením (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike.

HLAVNÉ BODY

Krajiny EÚ sú povinné zhromažďovať, zostavovať, spracúvať a zasielať zosúladenú štatistiku týkajúcu sa ponuky a dopytu v oblasti cestovného ruchu.

Zhromažďované údaje

 • Krajiny EÚ musia zhromažďovať údaje o vnútornom (t. j. domácom a aktívnom) cestovnom ruchu z hľadiska kapacity ubytovacích zariadení cestovného ruchu (t. j. poskytovanie krátkodobého ubytovania ako platenej služby). Zhromažďované údaje obsahujú počet:
  • zariadení;
  • lôžok;
  • izieb.
 • Niektoré z týchto premenných sa zhromažďujú na celoštátnej úrovni a na nižšej alebo regionálnej úrovni [nomenklatúra územných štatistických jednotiek (NUTS) úroveň 2] a vzťahujú sa na:
  • typ ubytovania (hotely, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, kempingy);
  • typ lokality (husto obývané, stredne husto alebo riedko obývané oblasti,a pobrežné alebo vnútrozemské oblasti);
  • veľkosť (malé, stredne veľké alebo veľké zariadenia).
 • Krajiny EÚ zároveň musia zhromažďovať údaje o zariadeniach, ktoré disponujú izbami dostupnými pre osoby so zníženou pohyblivosťou vrátane osôb na invalidnom vozíku.
 • Zhromažďujú sa aj informácie o obsadenosti zariadení, ako je napríklad počet prenocovaní a príchody rezidentov a nerezidentov, ako aj miery obsadenosti izieb a lôžok. Podobne ako v prípade štatistiky týkajúcej sa kapacít, niektoré z týchto premenných sa zhromažďujú na regionálnej úrovni NUTS 2.
 • Krajiny EÚ zhromažďujú údaje týkajúce sa národného cestovného ruchu (domáceho a pasívneho cestovného ruchu). Týkajú sa dopytu po účasti v oblasti cestovného ruchu a charakteristík ciest. Tieto údaje sú založené na premenných, ako je napríklad dĺžka trvania pobytu a cieľ ciest na súkromnéúčely, a na sociálno-demografických premenných, ako je napríklad veková skupina, úroveň vzdelania (nepovinne), ekonomické postavenie (nepovinne) atď.
 • Krajiny EÚ každé 3 roky zhromažďujú údaje, v ktorých sú predstavené hlavné dôvody neúčasti v cestovnom ruchu z osobných dôvodov (finančné dôvody, nedostatok času, zdravotné dôvody atď.).
 • A napokon krajiny EÚ zhromažďujú údaje o dopyte po cestovnom ruchu v rámci jednodňových návštev v krajine samotnej alebo v zahraničí. Tieto údaje sú založené na premenných týkajúcich sa:
  • počtu jednodňových návštev (z osobných alebo pracovných dôvodov);
  • výdavkov;
  • cieľovej krajiny (pri návštevách v zahraničí);
  • sociálno-demografických premenných.
 • Raz ročne krajiny EÚ posielajú Eurostatu správu o kvalite zhromaždených údajov. Eurostat potom vytvorí a aktualizuje metodickú príručku, ktorá obsahuje usmernenia o zostavovanej štatistike.

Zdroje údajov

Krajiny EÚ môžu zostavovať potrebné štatistické údaje pomocou kombinácie nasledujúcich rôznych zdrojov: zisťovania, iné vhodné zdroje (vrátane administratívnych údajov) a primerané postupy štatistických odhadov.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 11. augusta 2011.

KONTEXT

Cestovný ruch je kľúčovým odvetvím hospodárstva Európskej únie (EÚ). Štatistika cestovného ruchu sa zhromažďuje s cieľom pomáhať tvorcom politiky, ako aj tým, ktoré pracujú alebo pôsobia v tomto odvetví.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 95/57/ES (Ú. v. EÚ L 192, 22.7.2011, s. 17 – 32)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 692/2011 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164 – 173)

Pozri konsolidované znenie.

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011o európskej štatistike cestovného ruchu [COM(2016) 489 final z 29. júla 2016]

Posledná aktualizácia 07.11.2016

Top