Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európsky systém normalizácie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európsky systém normalizácie

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

KOM(2011) 311 v konečnom znení – Strategická vízia pre európske normy

Nariadenie (EÚ) č. 1025/2012

SÚHRN

ÚVOD

V tomto oznámení sa zdôrazňuje význam noriem* pre hospodárstvo a spoločnosť Európy.

Predstavuje sa v ňom stratégia s cieľom zrýchliť, zjednodušiť a modernizovať európske normalizačné procesy tak, aby sa vedeli prispôsobiť rýchlo sa meniacej globálnej situácii a hospodárskemu prostrediu.

1025/2012 sa ustanovuje spôsob fungovania procesu stanovovania noriem a spôsob spolupráce rozličných organizácii, ktoré sú do tohto procesu zapojené (na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni).

HLAVNÉ BODY

Európske normy by mali:

podporovať priemyselnú politiku a inovácie, najmä nové výrobky a služby;

riešiť hlavné spoločenské problémy, ako je zmena klímy a vytvorenie celoeurópskeho trhu s výrobkami súvisiacimi s bezpečnosťou;

zapojiť do procesu stanovovania noriem všetky potenciálne zainteresované strany, najmä MSP a zástupcov verejnosti;

zohrávať prominentnejšiu úlohu pri rozvoji jednotného trhu služieb;

zabezpečiť interoperabilitu medzi rozličnými zariadeniami, aplikáciami, registrami údajov, službami a sieťami informačných a komunikačných technológií;

zvyšovať celosvetovú konkurencieschopnosť EÚ, a to tak, že budú základom pre medzinárodné normy.

V strategickej vízii sa predstavuje 29 legislatívnych a nelegislatívnych spôsobov, ako je možné tieto ciele dosiahnuť.

Nariadenie (EÚ) č. 1025/2012 prijaté v októbri 2012 vychádza zo strategickej vízie. Zavádzajú sa v ňom postupy na urýchlenie prijatia európskych noriem a Európskej komisii sa v ňom ukladá záväzok identifikovať strategické priority normalizácie na nadchádzajúce roky.

Na zasadnutí Európskej rady v marci 2014 predstavitelia EÚ vo svojich záveroch uznali dôležitú úlohu, ktorú môžu normy zohrávať pri posilňovaní celosvetovej konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. Vyzvali v nich na vypracovanie opatrení na podporu európskych a medzinárodných noriem a predpisov.

V máji 2015 Komisia zverejnila záverečnú správu z nezávislého preskúmania európskeho systému normalizácie.

HLAVNÉ POJMY

*Norma – dobrovoľný dokument, ktorým sa vymedzujú technické alebo kvalitatívne požiadavky na výrobky, postupy a služby.

KONTEXT

Normy sa väčšinou obmedzovali na normy pre výrobky, ale čoraz viac sa používajú na postupy a spôsoby výroby, ktoré pokrývajú širokú škálu tém. Zohrávajú rozhodujúcu úlohu v rôznych oblastiach, od podpory európskej konkurencieschopnosti po ochranu spotrebiteľov a zlepšovanie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím a starších ľudí.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru – Strategická vízia pre európske normy: smerom k posilneniu a urýchleniu udržateľného rastu európskeho hospodárstva do roku 2020 [KOM(2011) 311 v konečnom znení z 1. júna 2011].

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12 – 33) Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Závery Európskej rady z 20. – 21. marca 2014.

Nezávislé preskúmanie európskeho systému normalizácie – záverečná správa, Európska komisia, 20. mája 2015.

Posledná aktualizácia 02.12.2015

Top