Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hedgeové fondy a fondy súkromného kapitálu – pravidlá pre správcov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hedgeové fondy a fondy súkromného kapitálu – pravidlá pre správcov

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Správcovia alternatívnych investičných fondov – smernica 2011/61/EÚ

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovuje sa v nej právny rámec udeľovania povolení a dohľadu nad správcami rôznych alternatívnych investičných fondov (AIF) vrátane hedgeových fondov a fondov súkromného kapitálu.

HLAVNÉ BODY

Vyňatie z rozsahu pôsobnosti: v smernici je uvedený zoznam niekoľkých subjektov, na ktoré sa smernica neuplatňuje vrátane:

holdingových spoločností (podľa vymedzení smernice);

správy dôchodkových fondov;

systémov účasti zamestnancov alebo systémov sporenia;

nadnárodných inštitúcií;

národných centrálnych bánk a

poistných zmlúv.

Európske povolenie: správcovia AIF môžu získať európske povolenie pre svoje služby v rôznych krajinách EÚ na základe jednotného povolenia. Po tom, ako správca AIF získa povolenie v jednej krajine EÚ a pokiaľ spĺňa pravidlá smernice, správca AIF je oprávnený spravovať alebo uvádzať fondy na trh pre profesionálnych investorov v celej EÚ.

Povolenia: správcovia fondu musia pred začatím pôsobenia v EÚ získať povolenie príslušného orgánu vo svojej domovskej krajine EÚ. Ak chcú správcovia AIF získať povolenie, musia mať v držbe minimálnu úroveň kapitálu vo forme likvidity alebo krátkodobých aktív.

Depozitár: správcovia AIF musia zaistiť, aby fondy, ktoré spravujú, vymenovali nezávislého depozitára, napr. banku alebo investičnú spoločnosť, ktorý zodpovedá za dohľad nad činnosťami fondu a zabezpečuje primeranú ochranu aktív fondu.

Riadenie rizík a prudenciálny dohľad: správcovia AIF musia príslušnému orgánu preukázať spoľahlivosť svojich vnútorných pravidiel, v ktorých sa prihliada na riadenie rizík. Súčasťou tohto postupu je požiadavka pravidelne zverejňovať hlavné trhy a nástroje, v rámci ktorých obchodujú, ich hlavné expozície a koncentrácie rizika.

Zaobchádzanie s investormi: s cieľom podporovať starostlivosť u svojich investorov sú správcovia AIF povinní poskytovať jasný opis svojej investičnej politiky vrátane opisu typov aktív a využívania pákového efektu. Investorom sa na požiadanie musí sprístupniť výročná správa za každé účtovné obdobie.

Fondy využívajúce pákový efekt: v smernici sa zavádzajú osobitné požiadavky týkajúce sa pákového efektu, t. j. využívania dlhu na financovanie investície. Príslušné orgány sú oprávnené stanoviť limity pákového efektu s cieľom zabezpečiť stabilitu finančného systému.

Fondy súkromného kapitálu: v prípade, keď AIF získa kontrolu nad nekótovanou spoločnosťou alebo emitentom, správca AIF podlieha ustanoveniam proti odpredaju aktív. Počas dvoch rokov správca AIF musí zakročiť proti akémukoľvek rozdeleniu výnosov, zníženiu základného imania, vyplateniu akcií alebo nadobudnutiu vlastných akcií spoločnosťou.

Fondy a správcovia so sídlom v krajinách mimo EÚ: za predpokladu splnenia podmienok stanovených v smernici sa európske povolenie môže rozšíriť aj na správcov AIF z krajín mimo EÚ a na uvádzanie na trh týkajúce sa fondov z krajín mimo EÚ, ktoré spravujú správcovia AIF z krajín EÚ alebo z krajín mimo EÚ.

Možnosť neúčasti v prípade menších fondov: krajiny EÚ sa môžu rozhodnúť, že nebudú uplatňovať smernicu na správcov menších AIF, t. j. fondy so spravovanými aktívami nižšej hodnoty ako 100 miliónov EUR, ak využívajú pákový efekt, a s aktívami nižšej hodnoty ako 500 miliónov EUR, ak nevyužívajú pákový efekt. Menšie fondy však podliehajú minimálnymi požiadavkám na registráciu a podávanie správ.

V niekoľkých delegovaných a vykonávacích opatreniach, ktoré následne prijala Európska komisia, sa poskytujú technické usmernenia o uplatňovaní smernice.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 21. júla 2011.

Do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ sa musí transponovať do 22. júla 2013.

KONTEXT

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1 – 73)

Následné zmeny a opravy smernice 2011/61/EÚ boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE AKTY

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o výnimky, všeobecné podmienky výkonu činnosti, depozitárov, pákový efekt, transparentnosť a dohľad (Ú. v. EÚ L 83, 22.3.2013, s. 1 – 95)

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní delegovania právomoci prijímať delegované akty na Komisiu podľa článku 56 smernice 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 (COM(2015) 383 final z 3. augusta 2015)

Posledná aktualizácia 28.10.2015

Top