Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systémy zabraňujúce rozstreku na motorových vozidlách

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Systémy zabraňujúce rozstreku na motorových vozidlách

Nariadenie (EÚ) č. 109/2011 - systémy zabraňujúce rozstreku

AKT

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 109/2011 z 27. januára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o požiadavky na typové schválenie určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel vzhľadom na systémy zabraňujúce rozstreku

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa vymedzujú požiadavky na typové schválenie systémov zabraňujúcich rozstreku* pre určité kategórie motorových vozidiel. Vykonáva sa ním nariadenie 661/2009 o všeobecnej bezpečnosti motorových vozidiel.

HLAVNÉ BODY

Kategórie motorových vozidiel

Nariadenie sa uplatňuje na kategórie N a O, do ktorých patria motorové vozidlá najmenej so štyrmi kolesami navrhnuté a skonštruované na prepravu tovaru, ako aj prípojné vozidlá.

Požiadavky na systém zabraňujúci rozstreku

Zariadenia zabraňujúce rozstreku sa zväčša nachádzajú nad kolesami vozidla a ich súčasťou môže byť blatník*, vonkajšie bočné kryty* a lapače nečistôt*.

Zariadenie musí byť schopné pracovať správne pri normálnom používaní na mokrých vozovkách. Uznávajú sa tieto typy zariadení:

zariadenia typu s absorbovaním energie;

zariadenia typu so separátorom vzduch/voda.

Typové schválenie

Výrobca zariadenia aj výrobca vozidla sú povinní predložiť žiadosť o typové schválenie ES príslušnému vnútroštátnemu orgánu. Táto žiadosť musí obsahovať určité informácie, konkrétne:

značku a typ zariadenia alebo vozidla;

počet náprav a kolies na vozidle;

opis systému zabraňujúceho rozstreku a jeho dielov.

Výrobca zariadenia zabraňujúceho rozstreku je povinný poskytnúť správne dokumenty týkajúce sa typového schválenia ES pre systémy zabraňujúce rozstreku ako samostatných technických jednotiek.

Výrobca vozidla je povinný poskytnúť správne dokumenty týkajúce sa

typového schválenia ES pre vozidlo, pokiaľ ide o montáž zariadení zabraňujúcich rozstreku;

osvedčenie o typovom schválení namontovaného zariadenia.

Ak príslušný orgán usúdi, že zariadenie alebo vozidlo spĺňa všetky požiadavky týkajúce sa systémov zabraňujúcich rozstreku, udelí typové schválenie ES a vydá číslo typového schválenia v súlade so smernicou 2007/46/ES.

HLAVNÉ POJMY

*Systém zabraňujúci rozstreku - systém, ktorým sa znižuje rozprašovanie vody z vozovky prostredníctvom blatníkov, bočných krytov a lapačov nečistôt (pozri ďalšie pojmy).

*Typové schválenie - označuje, že boli vykonané skúšky zamerané na kontrolu dodržania príslušných regulačných, technických a bezpečnostných požiadaviek.

*Blatník - tuhý diel vozidla, ktorý zabraňuje rozprašovaniu vody z vozovky vrhanej pneumatikami do vzduchu.

*Bočný kryt - zvykne byť pripevnený na zadnom nárazníku a zabraňuje, aby sa dažďová voda a blato rozprašovali na ostatné autá a okoloidúcich.

*Lapač nečistôt - pružný komponent montovaný vertikálne za kolesom, ktorý zabraňuje rozprašovaniu nečistôt z mokrej vozovky.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 109/2011

1. marca 2011

-

Ú. v. EÚ L 34, 9.2.2011, s. 2 - 28

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) 2015/166

24. februára 2015

-

Ú. v. EÚ L 28, 4.2.2015, s. 3 - 39

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č .661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1 - 24)

Posledná aktualizácia 24.09.2015

Top