Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2011/7/EÚ – boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Jej cieľom je chrániť podniky, predovšetkým malé a stredné podniky (MSP), pred oneskorenými platbami* v obchodných transakciách* tým, že sa zabezpečí, aby sa faktúry platili načas.
 • Vymedzujú sa v nej časové lehoty, v rámci ktorých je nutné vyrovnať faktúry a stanovujú sa v nej peňažné pokuty za ich nedodržanie.

HLAVNÉ BODY

 • Podniky musia splatiť faktúry najneskôr do 60 dní, pokiaľ nie je v zmluve výslovne dohodnuté inak a za predpokladu, že to nie je značne nevýhodné pre veriteľa.
 • Verejné orgány musia za nakupovaný tovar a služby zaplatiť do 30 dní. V prípade výnimočných okolností možno lehotu splatnosti predĺžiť na 60 dní, a to napríklad v odvetví zdravotnej starostlivosti alebo na účely osobitných priemyselných alebo obchodných činností.
 • Veritelia, ktorí splnili svoje zákonné a zmluvné povinnosti a nebolo im zaplatené v rámci stanovených lehôt, majú nárok na úrok z omeškania a na náhradu škody za omeškanie.
 • Úrok z omeškanie prevyšuje najmenej o osem percentuálnych bodov referenčnú sadzbu, ktorú uplatňuje Európska centrálna banka. Európska komisia zverejňuje platné sadzby na internete. Vo väčšine krajín EÚ tieto sadzby v skutočnosti dosahujú 8 až 10 %.
 • Veritelia sú oprávnení získať od dlžníkov minimálnu paušálnu sumu vo výške 40 EUR. Okrem toho sú oprávnení získať náhradu akýchkoľvek iných primeraných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku vymáhania pohľadávok, ako sú náklady vzniknuté v dôsledku využitia právnej ochrany alebo služieb spoločnosti na vymáhanie pohľadávok.
 • Veritelia majú nárok na úrok odo dňa nasledujúceho po dátume splatnosti.
 • V prípade, že v zmluve nie je stanovený dátum splatnosti, veriteľ má nárok na úrok po uplynutí 30 dní po doručení faktúry alebo, v prípade, že dátum doručenia faktúry je neurčitý, po uplynutí rovnakého obdobia po doručení tovaru alebo poskytnutí služieb.
 • Vnútroštátne orgány musia prijať opatrenia na zvýšenie informovanosti verejnosti o existencii prostriedkov nápravy pri oneskorených platbách.
 • Komisia do 16. marca 2016 predloží správu o vykonávaní týchto právnych predpisov.

V období medzi októbrom 2012 a novembrom 2014 Komisia zorganizovala informačnú kampaň o oneskorených platbách v rámci EÚ s cieľom zvýšiť informovanosť zainteresovaných strán o ich právach a povinnostiach.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 15. marca 2011. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 16. marca 2013.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o smernici o oneskorených platbách.

HLAVNÉ POJMY

* Oneskorená platba: platba, ktorá neprebehne v rámci zákonnej alebo zmluvnej lehoty po dodaní tovaru alebo služieb.

* Obchodné transakcie: transakcie medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a verejnými orgánmi, ktoré zahŕňajú platbu za tovar a služby.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (Ú. v. EÚ L 48, 23.2.2011, s. 1 – 10)

Posledná aktualizácia 11.02.2016

Top